پایان نامه های سری پانزدهم

دسترسی متن کامل – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۲۰

سرنشین

عابر پیاده

مجموع

تعداد

۲۵۹

۱۷۱

۱۶۱

۵۹۱

درصد

۴۴

۲۹

۲۷

۱۰۰

نمودار۴-۱۲- درصد تلفات استان به تفکیک وضعیت متوفی در هنگام فوت در سال ۱۳۹۲
۴-۴- سوال ۲ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سنی و جنس متوفی چگونه است؟
آمـار تلفـات نـاشی از حوادث رانندگی به تفکیک سن و جنس طبقه بندی شدهاند. همانگونه که مورد انتظار است؛ خطر مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی برای مردان و زنان یکسان نیست. در تصادفات جادهای سال ۱۳۹۲، در مقابل ۴۴۲ کشته مرد، ۱۴۹ زن کشته شدهاند. در واقع سهم تصادفات مردان بیشتر از زنان است. (۷۵درصد مقابل ۲۵درصد). بررسی آمار کشته شدگان در راه‌های استان حاکی است که سالانه مردان زیادی که عموما سرپرست خانوار‌ هستند، بر اثر تصادفات جادهای کشته می‌شوند که خانواده‌ها از این بابت خسارت زیادی را متحمل می‌شوند. تلفات و معلولیت مردان در تصادفات جادهای استان ۳ برابر زنان است، ‌از هر ۴ نفر کشته، ۳ نفر مرد هستند. تفاوت خطر مربوط به جنس میتواند به علت تفاوتهای رفتاری و جسمانی، تفاوت در مواجهه با ترافیک جادهای و رفت و آمد و مسافرت بیشتر مردان نسبت به زنان باشد. که این موضوع به دلیل سرپرست خانوار بودن مردان، چرخه فقر را نیز در جامعه توسعه می‌دهد.
همچنین بیشترین تلفات عمدتا در گروه سنی ۲۱-۳۰ سال با سهم ۲۶% اتفاق افتاده است. از لحاظ سنی ۵ درصد افراد فوت شده (۳۲ نفر) در تصادفات سال گذشته ۱۰ سال و کمتر، ۱۱ درصد (۶۷ نفر) ۲۰-۱۱ سال، ۲۶ درصد (۱۵۳ نفر) ۳۰-۲۱ سال، ۱۴ درصد (۸۴ نفر)۴۰-۳۱ سال، ۱۲ درصد (۷۳ نفر) ۵۰-۴۱ سال، ۱۱ درصد (۶۳ نفر)۶۰-۵۱ سال و ۲۰ درصد (۱۱۹ نفر) کشته های تصادفات ۶۰ سال به بالا داشته‌اند. در واقع خطر در گروههای سنی مختلف، متفاوت است و کودکان و افراد سالخورده، جز افراد آسیب پذیر در تصادفات جادهای هستند. میزان مرگ و میر با افزایش سن در گروههای سنی افزایش پیدا میکند؛ به طوری که دومین گروه آسیب پذیر در تصادفات جادهای استان مربوط به گروه سنی بیشتر از ۶۰ سال بود.
با توجه به این که بیشتر تصادفات و مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای در سنین جوانی و به علت رفتارهای هیجانی و پر خطر بیشتر در این گروه رخ میدهد، بنابراین سالهای از دست رفته ناشی از مرگ زودرس ناشی از آن نیز نسبت به سایر گروهها بیشتر است
جدول۴-۸- میزان تلفات استان به تفکیک جنس متوفی در سال ۱۳۹۲

نوشته ای دیگر :   بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

وضعیت سن مرد زن مجموع
تعداد ۴۴۲ ۱۴۹ ۵۹۱