پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۷

۱٫۱

کشور

۱۳۵۷۵

۱۲۸۶۴

۵٫۲-

نمودار۴-۸- وضعیت استان در میزان تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی)
همچنین این استان مازندران در کاهش مجموع متوفیات راههای برونشهری و روستایی(تصادفات جادهای) در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه (۹۲-۱۳۹۰) نیز میانگین درصد تغییرات استان از مجموع کشوری کمتر است. این استان در مجموع تلفات ناشی از تصادفات جادهای (راههای برونشهری و روستایی) در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه (۹۲-۱۳۹۰) دارای رتبه ۲۳ کشور است. تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹، ۱۴٫۴ درصد کاهش، در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۰٫۶ درصد کاهش در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۹، ۱٫۱ درصد افزایش داشته است. در حالیکه تلفات ناشی از تصادفات جادهای (راههای برونشهری و روستایی) در مجموع کشوری به ترتیب ۱۴٫۳ درصد، ۳٫۳ درصد و ۵٫۲ درصد کاهش داشته است. همچنین میانگین تغییرات تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان در بازه زمانی سه ساله (۹۲-۱۳۹۰) ۴٫۶ درصد کاهش داشته در حالیکه این مقدار در مجموع کشوری ۷٫۶ درصد کاهش داشته است.
جدول۴-۵- وضعیت مازندران در تصادفات جادهای (برونشهری و روستایی)در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه
(۹۲-۱۳۹۰)

نوشته ای دیگر :   بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- ...
سال سال ۸۹ سال ۹۰ سال ۹۱ سال ۹۲ ۹۰/۸۹ ۹۱/۹۰ ۹۲/۹۱ میانگین درصد تغییرات
مازندران ۷۵۲ ۶۴۴ ۶۴۰ ۶۴۷ -۱۴٫۴ -۰٫۶ ۱٫۱ -۴٫۶
مجموع کشوری ۱۶۳۸۲ ۱۴۰۳۵