پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

ماه سال تلفات روستایی درصد تغییرات تلفات
برونشهری
درصد تغییرات کل تلفات درصد تغییرات
مجموع ۱۳۹۲ ۵۶ ۱٫۸ ۵۹۱ ۱٫۳ ۶۴۷ ۴٫۱
۱۳۹۱ ۵۵ ۵۸۳ ۶۳۸

نمودار۴-۱۰- وضعیت تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲
نمودار۴-۱۱- درصد میزان تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
۴-۳- سوال ۱ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک متوفی چگونه است؟
آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ از مجموع ۵۹۱ نفر فوت‌شدگان حوادث رانندگی معادل ۲۵۹ نفر (%۴۴) آنان را رانندگان خودرو، ۱۷۱ نفر (%۲۹) سرنشینان خودرو، ۱۶۱ نفر (%۲۷) آنان را عابران پیاده و بقیه را سایر، تشکیل داده‌اند. در این آمار، بیشترین کشته‌ها در تصادفات جادهای در سال ۱۳۹۲ مربوط به رانندگان و سپس مربوط به سرنشینان خودرو است. در حالیکه در آمار ارایه شده پزشکی قانونی کشور در تصادفات جادهای تلفات سرنشینان (%۴۳٫۲) بیش ار رانندگان (%۴۱٫۷) است. در این رابطه باید گفت کشته ‌شدن راننده‌ها و سرنشینان خودرو در تصادفات جادهای بیشتر نمایان است. در هر دو زمینه وجود خودرو استاندارد و ایمن (به‌خصوص در سواری‌ها)، استفاده از کمربند ایمنی، حضور و واپایش مستمر پلیس راه می‌تواند در کاهش میزان کشته‌ها مؤثر باشد
جدول۴-۷- میزان تلفات استان به تفکیک متوفی درهنگام فوت در سال ۱۳۹۲

وضعیت متوفی راننده