پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

۱۳۹۱

۱۹۰۸۹

۴٫۹-

۱۱۸۱۱

۳٫۴-

۱۷۶۴

۲٫۲-

۱۳۵۷۵

۳٫۳-

۱۳۹۲

۱۷۹۹۷

۵٫۷-

۱۱۵۶۸

۲٫۱-

۱۲۹۶

۲۶٫۵-

۱۲۸۶۴

۵٫۲-

۴-۲- سوال اصلی تحقیق: نسبت تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران در سال ۱۳۹۲ چگونه است؟
حمل و نقل به عنوان عامل پایداری استان همواره دچار مسایل فراوانی بوده و خواهد بود. عدم برابری عرضه و تقاضا، نامناسب بودن بسترها و تسهیلات حمل و نقلی و مهمتر از همه وجود خطرات فراوان در این سامانه از جمله مسایل حمل و نقلی استان است.. بررسی های انجام شده نشان میدهد که متاسفانه میزان تلفات جادهای در کشورهای جهان سوم و برخی از کشورهای در حال توسعه بسیار نگران کننده میباشد و همچنین در کل جهان، تلفات جادهای نهمین عامل مرگ و میر میباشد که در سال ۲۰۲۰ به رده سوم صعود خواهد کرد.
امروزه موضوع تامین آمد و شد ایمن در جادههای استان مازندران از اصول اولیه توسعه پایدار است. عدم وجود ایمنی در جادههای استان باعث بروز حوادث ناگواری میگردند که با کشته شدن انسانها همراه میباشند. با توجه به خسارات جانی و مالی فراوانی که تصادفات جادهای بر منابع استان تحمیل می کنند کاهش تصادفات جاده ای بایستی به عنوان اولویت نخست استان مطرح شود.
تلفات ناشی از تصادفات جادهای (راههای برونشهری و روستایی) استان مازندران در سال ۱۳۹۲، با ۶۴۷ کشته دارای رتبه ۲۱ بوده که نسبت به سال گذشته (۶۴۰ کشته) ۱٫۱ درصد افزایش داشته است. در حالی که همین آمار در کشور ۵٫۲ درصد کاهش نشان می دهد(جدول۴-۴)
جدول۴-۴- وضعیت استان در میزان تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی)

سال ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ درصد تغییرات
مازندران ۶۴۰ ۶۴۷