پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۱

همچنین تحقیقات از نوع ماهیت سوال به سه دسته تقسیم میشوند:
تحقیقات تاریخی که عبارتست از ……….
تحقیقات توصیفی که عبارتست از ……….
تحقیقات تجربی که عبارتست از ………………
این تحقیق به لحاظ نوع سوال تحقیق، توصیفی میباشد.
ضمنا تحقیقات توصیفی، به چند دسته تقسیم میشوند، که عبارتند از:
تحقیق ارزشیابی، پیگیری، موردی، پیمایشی، ارتباطی یا همبستگی، علی و ……..
این تحقیق به این لحاظ، از نوع موردی یا موردکاوی میباشد.
۳-۲- جامعه آماری
کلیه تصادفات برونشهری که در استان مازندران در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاد است..
۳-۳- چگونگی روش گزینش گروهها (نمونهها)
با توجه به اینکه از آمارهای اداره کل حمل و نقل و پایانههای مازندران و اداتره کل پزشکی قانونی استان مازندران استفاده شده بنابراین نمونه گیری نداشتم.
۳-۴- ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
اسناد و مدارک و مطالعات کتابخانهای
۱) اسناد موجود در اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان مازندران.
۲) اسناد موجود در اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران.
۳-۵- پایایی و روایی ابزار
از آنجاییکه ابزار جمعآوری آمار و اطلاعات مبتنی بر مستندات تایید شده موجود در اداره کل حمل و نقل و پایانههای مازندران و اداره کل پزشکی قانونی میباشد که نیاز به سنجش پایایی و روایی ابزار نبوده است.
۳-۶- روشهای آماری مورد استفاده
از شاخصهای آماری استفاده شده است.
میانگین، میانه، نما، انحراف از معیار
استفاده از نمودارهای دایرهای، ستونی، پراکنش
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱- مقدمه:
برای واکاوی تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران، نیاز به بررسی تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور است. از همین روی نخست به بررسی تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور پرداخته و پس از آن تلفات تصادفات جادهای (برونشهری و روستایی) کشور و سپس سهم راههای برونشهری و روستایی در تلفات ناشی از تصادفات جادهای مورد بررسی قرار گرفته است.
۴-۱-۱- تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور
روند رو به رشد سوانح رانندگی و تلفات تصادفات کشور که از اوایل دهه‌ ۱۳۷۰ آغاز شد، ادامه یافت ‌تا اینکه در اواخر سال ۱۳۸۲ میزان تلفات تصادفات رانندگی کشور به ۲۸ هزار در سال رسید. مقایسه‏ تصادف‏ات رانندگی ایران و سایر کشورها نشان می‏‌دهد که در سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۷۳بر عکس بسیاری از کشورها، تصادفات رانندگی ایران ۵۵ درصد رشد داشته است، همچنین شاخص مربوط به تعداد قربانیان تصادفات ایران چند برابر شاخص‏ مشابه در کشورهای دیگر است.
با توجه به آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۴ آمار تلفات سوانح رانندگی رشد متوسط سالیانه ۹٫۳ درصد داشته است در حالی که این آمار از سال ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ کاهش متوسط سالیانه ۵ درصد داشته است. بنابراین روند تلفات جاده‌‌ای در کشور رو به کاهش است .
نمودار۴-۱- روند ایمنی در چند سال گذشته کشور
نمودار۴-۲- روند شاخص تلفات رانندگی به ۱۰ هزار وسیله نقلیه
نمودار۴-۳- روند شاخص تلفات رانندگی به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور
نمودار۴-۴- روند درصد تغییرات تلفات حوادث رانندگی در چند سال گذشته کشور
۴-۱-۲- تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی) کشور
بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۴ آمار تلفات ناشی از تصادفات جادهای (سوانح رانندگی برون شهری و روستایی) کشور رشد متوسط سالیانه ۹٫۱ درصد داشته است در حالی که این آمار از سال ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ کاهش متوسط سالیانه ۴٫۲ درصد داشته است. همچنین چنانچه همان روند پیشین ادامه مییافت میباست در پایان سال ۱۳۹۳ تعداد ۳۷۴۳۱ کشته داشته باشیم در حالیکه با واپایش روند طی ۸ سال (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲) تلفات ناشی از تصادفات جادهای (سوانح رانندگی برون شهری و روستایی) با کاهش میانگین سالیانه ۴٫۲ درصد به ۱۲۸۶۴ رسیده است.
نمودار۴-۵- روند کاهشی در تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی) کشور
نمودار۴-۶- روند تغییرات تلفات تصادفات جادهای (برون‌شهری و روستایی) کشور در ۱۰ سال گذشته
۴-۱-۳- سهم راههای برونشهری و روستایی در تلفات ناشی از تصادفات جادهای
بررسیها نشان میدهد سهم تلفات ناشی از تصادفات برونشهری (از کل تلفات ناشی از تصادفات جادهای) از ۵۹ درصد سال ۱۳۸۸ به ۶۴٫۲ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در حالیکه سهم تلفات ناشی از تصادفات روستایی (از کل تلفات ناشی از تصادفات جادهای) از ۹٫۵ درصد سال ۱۳۸۸ به ۷٫۲ درصد سال ۱۳۹۲ رسیده است. سهم راههای برونشهری در تلفات ناشی از تصادفات جادهای (تصادفات برونشهری و روستایی) از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲روند افزایشی داشته است. روند ۵ ساله آمار تلفات ناشی از تصادفات جادهای نشانگر این است که علیرغم کاهش تلفات در مجموع راههای برونشهری و روستایی، کاهش تلفات در راههای برونشهری شتاب کمتری به خود گرفته است.
بررسی تلفات ناشی از تصادفات جادهای (تصادفات برونشهری و روستایی) نشان میدهد شمار کشتهها از ۱۳۵۷۵ نفر با ۵٫۲ درصد کاهش به ۱۲۸۶۴ نفر در سال ۱۳۹۲ رسیده است. همچنین تلفات ناشی از تصادفات برونشهری از ۱۱۸۱۱ نفر با ۲٫۱ درصد کاهش به ۱۱۵۶۸ کشته در سال ۱۳۹۲ رسیده و تلفات ناشی از تصادفات روستایی از ۱۷۶۴ نفر با ۲۶٫۵ درصد کاهش به ۱۲۹۶ کشته در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در واقع مجموع تلفات ناشی از تصادفات جادهای (تصادفات برونشهری و روستایی) سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۷۱۱ نفر کمتر بوده است. همچنین تلفات ناشی از تصادفات برونشهری سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۲۴۳ نفر کمتر بوده و تلفات ناشی از تصادفات روستایی سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۴۶۸ نفر کمتر بوده است.
نمودار۴-۷- سهم راههای برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جادهای
جدول۴-۱- سهم راههای برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جادهای کشور

نوشته ای دیگر :   پژوهش - بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.