پایان نامه ارشد

دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کردستان .- قسمت …

24

11.5

17.3

16

10

36.8

25.8

15.8

11.5

17

4-2- نتايج استنباطي داده های پژوهش :
بعدازتوصيف پاسخهاي بدست آمده ازجامعه آماري دراين بخش به بررسي فرضيه هاي مطرح شده وانجام آزمونهاي آماري مرتبط پرداخته ميشود. بنابراين ازآماراستنباطي به منظوربررسي روابط بين متغيرها،تفاوت موجوددربين گروههاي موردمطالعه وياتبين متغيروابسته ازطريق متغيرهاي مستقل استفاده مي شودونتايج بررسيها و آزمونهاي آماري تحقيق به شرح ذيل ارائه مي گردد .
4-2-1 بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف :
برای استفاده از تکنیک های آماری ابتدا باید مشخص شود که داده های جمع آوری شده از توزیع نرمال برخوردار است یا غیر نرمال که در صورت نرمال بودن داده ها برای آزمون فرضیه ها از آزمون های پارامتریک و درصورت غیرنرمال بودن از آزمون های ناپارامتریک استفاده میگردد.
هنگام بررسي نرمال بودن داده‌ها ما فرض صفر مبتني بر اينکه توزيع داده‌ها نرمال است را در سطح خطاي %5 تست مي‌کنيم. بنابراين اگر آماره آزمون بزرگتریا مساوي 05/0 بدست آيد، در اين صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر اينکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر توزيع داده‌ها نرمال خواهد بود. براي آزمون نرماليته فرض‌هاي آماري به صورت زير تنظيم مي‌شود :
: H0 توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال است .
H1 : توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال نيست .
چنانچه سطح معنادار در آزمون کولموگروف-اسميرنوف نمايش داده شده بیشتر از 05/0باشد مي توان داده‌ها را با اطمينان بالايي نرمال فرض کرد. در غير اين صورت نمي‌توان گفت که داده ها توزيع‌شان نرمال است.
 جدول 4-10- آزمون نرمالیته توزیع داده ها کولموگراف – اسمیرنوف
مطابق جدول 4-10چون مقدار سطح معنی دار (Sig=0.00) در آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تمام مولفه ها بزرگتر از مقدار خطا 05/0 نیست بنابراین فرضH1 رد نمی شود و نتیجه می گیریم توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال نيست و با توجه به پرسشنامه چون متغیر حاصل جمع شاخصهای با مقیاس ترتیبی میباشند بنابراین هرگاه داده ها بصورت رتبه اي جمع آوري شده باشند يا به رتبه تبديل شده باشند، مي توان از همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن يا ρ اسپيرمن استفاده كرد. نحوه همبستگي و ارتباط دو متغير داراي اهميت مي‌باشد و از اين راه مي‌توان يكي از اين دو متغير را كنترل يا پيش‌بيني كرد. براي سنجش اين نوع همبستگي ضرائب گوناگون به كار مي‌روند. كه يكي از آنها ضريب همبستگي اسپيرمن مي‌باشد كه يكي از روشهاي ناپارامتريك است. (بهبوديان، 1383) .
4-3- آزمون فرضیات پژوهش:
4-3-1- آزمون فرضیه اصلی:
فرضیه اصلی : ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش موثر میباشد.
الف_ ضریب همبستگی :
جهت اطلاع از وجود همبستگی بین ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش فرضیه ، با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر میباشد:
ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش موثر نمی باشد
ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش موثر می باشد
مقدار ضريب همبستگي بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و مدیریت دانش برابر 649/0 مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر 000/0 مي باشد كه از 05/0 كوچكتر است بنابراين با اطمينان 95/0 فرض صفر آماري () مبني بر عدم وجود ارتباط موثر رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين دو متغير وجود دارد و بر اين اساس مي توانيم سوال اصلی را مورد تاييد قرار دهيم. اطلاعات مربوط در جدول 4- 10 نشان داده شده است.
جدول 4-10- ضريب همبستگی بين ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش

نوشته ای دیگر :   بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، عملکرد بازاریابی، جهت گیری بازار و عملکرد کسب و کار ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مقدار ضريب حجم نمونه مقدار احتمال