پایان نامه ارشد

بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان …

ذخیره دانش

749/0

انتقال دانش

648/0

کاربرد دانش

624/0

خلق دانش

770/0

3-9 روش های تجزیه و تحلیل داده ها :
دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در پژوهشات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
3-9-1 آمار توصیفی :
در این نوع تجزیه و تحلیل، اگر تجزیه و تحلیل به صورت کمّی باشد، پژوهشگر داده‌های جمع‌آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی[190]، خلاصه و طبقه‌بندی می‌کند. به‌عبارت دیگر، در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر ابتدا داده‌های جمع‌آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آن‌ها را نمایش می‌دهد و سرانجام،‌ با استفاده از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آن‌ها را خلاصه می‌کند. معروف‌ترین و در عین حال پرمصرف‌ترین شاخص‌های آمار توصیفی عبارت‌اند از: میانگین، ‌میانه و انحراف استاندارد(دلاور و همکاران ، 1387). ولی اگر تجزیه و تحلیل کیفی باشد، در تحلیل توصیفی چگونگی صفات هر یک از متغیرهای موجود، در تحلیل تشریح می‌شود. در این سطح، نظام معانی متن یا واقعه جدا از زمینه‌های اجتماعی آن تحلیل می‌گردد(ساعی ، 1387).
بنابراین در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار توصیفی محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.
3-9-2 آمار استنباطی :
در آمار استنباطی [191]پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره [192]ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود.
جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و فرضیه ها از روشهای آماری مختلف شامل آزمون ” کلوموگروف-
اسمیرنوف[193]” برای نرمال بودن داده ها و برای تایید روابط بین ابعاد مدل مفهومی ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش از ” ضریب همبستگی اسپیرمن” ، جهت برآورد تابع از تحلیل “رگرسیون” ، آزمون فریدمن و دوجمله ای برای تاثیر و وضعیت متغیرها ، آنالیز واریانس عوامل جمعیت شناختی و تحلیل مدل معادلات ساختاری اکتشافی و تاییدی جهت مدل پژوهش و برازندگی مدل و کیفیت داده ها استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل آماري
داده هاي پژوهش
4- مقدمه :
مهمترين و اصلي ترين مرحله هر پژوهش دستيابي به پاسخي است كه محقق درپي آن بوده است بنابراين تجزيه و تحليل اطلاعات هدف نهايي ازانجام يك پژوهش را برآورده مي كند ، لذا اين فصل به تجزيه وتحليل داده هاي جمع آوري شده از پژوهش اختصاص دارد كه پس ازجمع آوري پرسشنامه و داده هاي حاصله براساس آزمونهاي آماري به وسيله نرم افزارهاي SPSS، LISERL مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.
به طوركلي اين فصل حاوي دو بخش است : 1- نتايج توصيفي پژوهش 2- نتايج تحليل استنباطي میباشد که در قسمت اول به نتايج مربوط به متغيرها وگويه هاي آنها پرداخته ميشود و قسمت دوم نيز نتايج آزمون فرضيه ها را در بر ميگيرد، سرانجام يك جمع بندي ازنتايج آزمون فرضيه ها دريك جدول بصورت خلاصه ارائه مي گردد .
4-1- نتايج توصيفي پژوهش :
دراين مرحله توصيف داده هاي جامعه موردمطالعه باتوجه به متغيرهاي موردنظر وتصويري از وضع موجود ارائه ميگردد كه دراين بخش ازآمار براي رد يا اثبات فرضيه خاصي استفاده نمي شود ، زيرادراين مرحله روابط بين متغيرها مدنظر نمي باشد وتنها متغيرهاي زمينه اي واصلي تحقيق بااستفاده ازآمار توصيفي كه شامل شاخصهاي مركزي وپراكندگي مانند فراواني ،درصد فراواني ،نموداروجداول است؛ به شرح زير توصيف مي شوند.
4-1-1- وضعيت سنی پاسخگويان :
باتوجه به داده هاي حاصل ازجمع آوري پرسشنامه، نتايج وضعيت سنی پاسخگويان مطابق جدول و نمودار زیر بدست آمده است.
جدول 4-1 توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.