پایان نامه ارشد

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان …

اطلاعات در مورد واقعیتها[180]، عقاید [181]و رفتارها[182]، واقعیت عبارت است یک پدیده یا ویژگی که بتوان آن را مشاهده نمود و شامل متغیرهایی نظیر سن، نژاد جنس، درآمد و سالهای تحصیل می‌باشند. به طور کلی واقعیتها شامل هر چیزی هستند که بتوان آن را مورد رسیدگی قرار داد . عقیده عبارت از بیان یک پاسخ احساس و یا یک رفتار عمدی است . عقاید را می‌توان به طور عینی اندازه گرفت اما نمی‌توانند مورد رسیدگی قرار گیرند.
رفتار شامل عمل است که توسط فرد صورت می‌گیرد .
نمونه آماری پژوهش بصورت طبقه ای از بین ادارات و کارکنان استان انتخاب گردید. روشهای آماری مختلف شامل آزمون ” کلوموگروف-اسمیرنوف”برای بررسی نرمالیته داده ها و رتبه بندی متغیرها آزمون”فریدمن”و همبستگی متغیرها از “ضریب همبستگی اسپیرمن و “تحلیل واریانس” برای آمار توصیفی پژوهش و تحلیل معادلات ساختاری برای مدل پژوهش در نظر گرفته شده است.
3-6 ابزار گردآوری داده ها :
در پژوهش حاضر، ابزار گردآوری داده‌ها توسط پرسشنامه ای دو بخشی به شرح ذیل صورت گرفت
الف- بخش” ارتباطات سازمانی ” جهت تعیین اثربخشی ارتباطات سازمانی در شرکت مخابرات استان کردستان
مورد استفاده قرار ‌گرفت.
ب- بخش” مدیریت دانش ” جهت تعیین فرآیند دانش در مخابرات استان توزیع گردید .
پرسشنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که می‌توان با استفاده از الگوی لیکرت [183]به سنجش داده‌ها پرداخت. برای اندازه‌گیری و سنجش متغیرهای ” اثربخشی ارتباطات سازمانی” و “مدیریت دانش ” از مقیاس ترتیبی استفاده می‌شود. مقیاس ترتیبی علاوه بر نشان دادن تفاوت، اعدادرا بر اساس جنبه‌هایی مانند پایین یا بالا بردن یا حداقل و حداکثر مرتب می‌کند. در این مقیاس اگرچه اعداد منظمند ، فواصل بین آنها مساوی نیست (خوی نژاد ، 1380).
جدول 3-3 شاخص های ارتباطات سازمانی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مفهوم ابعاد شاخص ها
ارتباطات سازمانی بازخورد ارتباطات ارتباطات یکطرفه
ارتباطات دو طرفه
مسیر طی پیام (کانال ارتباطی) ارتباطات افقی
ارتباطات عمودی
ارتباطات مورب
ارتباطات رسمی از طریق ملاقات های رسمی
از طریق آئین نامه ها و بخش نامه ها