پایان نامه ارشد

تحقیق – بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال …

16

76/6

3

4

18

05/7

3

5

20

85/8

3

6

22

6/9

3

7

3-5-2-7-روش ثبت ضربان قلب فعالیت
تغییرات ضربان قلب فعالیت آزمودنی‌ها طی اجرای پروتکل تمرینی با استفاده ازضربانسنج پولار و نرم افزار DMAX لحظه به لحظه ثبت شد.
شکل3-4. ضربان سنج پولار
3-6-تجزيه و تحليل اطلاعات خام
براي مقايسه و پردازش اطلاعات گازومتري و ضربان قلب بدست آمده در دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون در دو گروه تجربي و گروه شاهد از نرمافزار ابداعي دکتر معمارباشی استفاده شد. محاسبات حداكثر مقادير هر يك از شاخصها، محاسبه نبض اكسيژن، تعيين نقطه شكست ضربان قلب، تعيين آستانه بيهوازي و تعيين آفست هر يك از شاخصها و حذف آن از اطلاعات بدست آمده به كمك اين نرمافزار انجام شد. به منظور انجام تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات روشهای مختلفی برای استخراج نتایج آماری بکار گرفته شد. گزارش نتایج حداکثر مقادیر و نیز با محدود نمودن بازه زمانی مورد نظر انجام می‌پذیرد. با هدف تعیین تاثیر فعالیت بر روی متابولیسم بدن نتایج اولیه در زمان مشخص از کلیه نتایج مدت تحقیق کسر و گزارشگیری شد. همچنین نتایج آنالیز گازهای تنفسی در نقطه شکست ضربان قلب و آستانه بیهوازی با استفاده از کسر تنفسی انجام شد. فايلهاي خروجي اين نرمافزار براي تجزيه و تحليل بيشتر آماري تهيه و توسط نرمافزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
3-7-روش تحلیل آماری
طبیعی بودن توزیع دادههای دو گروه را در مرحله پیشآزمون با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک انجام شد. همچنین برای همگن بودن واریانس‌ها از آزمون لوین استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون‌های تحلیل كوواریانس(ANCOVA) و تصحیح بونفرونی براي مقايسه دو گروه استفاده شد. کلیه محاسبات آماری با بهرهگیری از نرم‌افزار SPSS نگارش 19 انجام گرفت. مقدار اندازه اثر (Effect Size) هر شاخص در دو گروه و دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون تعيين و مورد مقايسه قرار گرفت.
3-8-شماتیک طرح تحقیق
جامعه آماری: کلیه ی دختران غیر فعال که در سال تحصیلی 92_93در دانشگاه محقق تحصیل می کنند.
غربالگری: تعیین قد، وزن، ضخامت چربی زیرپوستی و برآورد درصد چربی بدن و BMI و ارزیابی تندرستی و آمادگی جسمانی با استفاده از پرسشنامه و آزمون دوی یک مایل برای برآورد VO2max

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.