پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی – بررسی ارتباط بين نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذيری سازمانی- قسمت 80

جدول 8.4. جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای نابی

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.758

Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

1.939E3

df

253

Sig.

.000

2.3.4. جدول اشتراکات (Communalities)
در این بخش میزان همبستگی بین واریانس متغیر مورد نظر با واریانس سایر متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد. ستون اول نتایج این جدول (Initial)، اشتراکات استخراج شده از دادههای ابتدایی هستند که بالا بودن آن (حداکثر 1) استفاده از تحلیل عاملی را مناسب بیان مینماید. از طرف دیگر، در ستون دوم مقدار اشتراکات استخراج از عوامل بیان شده است که در اینجا نیز مقدار بزرگتر از 5/0 تأییدی از مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی میباشد. اگر برای یک یا چند متغیر، مقدار مورد نظر پایین باشد (کوچکتر از 5/0)، نشان میدهد که این متغیرها همچون سایر متغیرها برای تحلیل عاملی مناسب نمیباشند.
جدول اشترکات مربوط به متغیرهای نابی در پیوست آورده شده است. همانطور که در پیوست مشاهده می فرمایید نتایج جدول مربوطه (مقدار بالای ستون اول [همگی 1] و مقادیر معنیدار ستون دوم [همگی بزرگتر از 5/0]) نشان دهنده مناسب بودن استفاده از تحلیل عاملی از نظر همبستگی واریانسها را نشان میدهد.
3.3.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)
در کل این جدول تعداد عوامل استخراج شده از دادهها (متغیرهای اولیه) را نشان میدهد. عواملی در این بخش مؤثر شناخته شدهاند که مقدار مقدار ویژه آنها (ستون مجموع) بزرگتر از یک باشد. ستون آخر این جدول نشان میدهد که تمامی عوامل (از عامل اول تا عامل فعلی) با یکدیگر چند درصد از تغییرپذیری متغیرهای اصلی را نشان میدهد.
همانطور که در جدول واریانس کل متغیرهای نابی که در پیوست ضمیمه شده مشاهده می فرمایید، مقدار مقدار ویژه در جدول واریانس کل، برای 6 عامل بزرگتر از یک میباشد، لذا تعداد عوامل استخراجی پیشنهاد شده با استفاده از تحلیل عاملی 6 عدد میباشد که تغییرات این 6 عامل نزدیک به 71% تغییرات کلیه متغیرهای مورد بررسی را شامل میشود.
4.3.4. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه
این ماتریس نحوه چیدمان اولیه دادهها و موقعیت هر یک از سنجهها در عوامل استخراج شده را نشان میدهد. در این تحقیق حداقل بار عاملی مطلوب 4/0 در نظر گرفته شده است. اما از انجایی که در عوامل استخراج شده هر سئوال فقط و فقط باید به یک عامل اختصاص یابد (یا به عبارت دیگر هر سئوال در یک عامل دارای بار بزرگتر از 4/0 باشد) و از سوی دیگر هیچ عاملی نباید بدون بار (بدون سئوال اختصاص یافته) باقی بماند، از چرخش واریماکس به منظور اصلاح ترکیببندی عوامل استفاده شده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

جدول 9.4 جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیرهای نابی