پایان نامه ارشد

بررسی ارتباط بين نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذيری سازمانی- قسمت 76

– میزان هماهنگی بین عرضه کنندگان مواد اولیه، فراین تولید و توزیع کنندگان
– میزان هماهنگی بین محیط داخلی( کارکنان، اهداف، قوانین و …) و محیط خارجی( رقبا، تأمین کنندگان ، بازار و …)
6- توجه به بعد کیفیت سازمان
– میزان کیفیت محصولات تولیدی
– میزان ارائه اطلاعات ضروری درباره کالا به مشتریان
7- برخورداری از موارد زیر در زمینه شایستگی سازمانی
– میزان توانایی برای مقابله همزمان با خطرات مختلف( فشار رقبا، تورم، کاهش تقاضا، فشار دولت و …)
– میزان توانایی شرکت در شکل دهی همکاری سزیع با رقبا و عرضه کنندگان مواد اولیه
– میزان اتخاذ تدابیری جهت عدم توانایی رقبا برای کپی برداری از طرح ها و تکنولوژی های مورد استفاده شرکت
8- توجه به بعد منابع انسانی از نظر ابعاد زیر
– میزان دسترسی کارکنان به اطلاعات و دانش مورد نیاز
– میزان توجه به ابتکار فردی کارکنان در شرکت
– میزان انجام کارها به صورت تیمی و گروهی توسط کارکنان
3.4. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه نابی
سيستم توليد ناب، نوعي سيستم توليدي است كه ضمن بكارگيري فوائد توليد انبوه و توليد سفارشي(دستی) ، با هدف كاهش ضايعات و با آرمان حذف هر فعاليت بدون ارزش افزوده طراحي شده است(داوري، 1382). در حقيق[52]ت توليد ناب نوعی سيستم بهينه می باشد که قيمت بالای توليد دستی و انعطاف ناپذيری توليد انبوه را حذف می کند. اين فلسفه توليدي در پي کمال و بي نقص کردن سيستم هاي توليدي است محققين گوناگون از ديدگاه های متفاوت به توليد ناب نگريسته اند. از ديدگاه فارستر[53]مفهوم ناب به طور عملی عبارتست از: ادغام اصول مرتبط با بهبود از طريق بکارگيری همزمان توليد به هنگام و مديريت کيفيت جامع، به طوري که فرآيندهای بر مبنای کامپيوتر در تمامی بخشهای طراحی، مديريت کارخانه، عرضه و توزيع کامل شوند(Forrester & Colleagues, 1996) (Mieir & Forrester, 2002). ويليامز[54] و همکارانش توليد ناب را در واقع يک جهش تصاعدی از روش توليد انبوه فورد به الگوواره[55] جديدی از توليد می دانند(Williams & Colleagues, 1995) (Mieir & Forrester, 2002).
در جايي ديگر توليد ناب نوعی سيستم توليد تعريف شده است که ضمن درنظر گرفتن فوايد توليد انبوه و سفارشی با هدف کاهش ضايعات و با آرمان حذف هر فعاليت بدون ارزش طراحی شده است. در حقيقت توليد ناب همان توليد به هنگام[56] می باشد با اين تفاوت که در آن فعاليت هايي که ارزش افزوده ايجاد نمی کنند حذف شده اند. ساخت ناب يک ابتکار تجاری برای کاهش ضايعات در محصولات ساخته شده است. پايه اين ايده در کاهش سيستماتيک هزينه به وسيله مجموعه نگرش های فرآيندی در سراسر فرآيند توليد می باشد(en.wikipedia.org).
با توجه به مطالب مذکور و با استناد به ادبیات تحقیق و بهره گیری از تحقیقات مشابه و در نهایت استفاده از نظر خبرگان در این زمینه، مؤلفه های تعیین نابی به شرح جدول4-7 میباشند.
جدول 7.4.معرفی مؤلفه های نابی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مؤلفه های تعیین نابی
1 كم بودن سطوح سلسله مراتب مديريت سازمان
2 استفاده از سیستم بازخورد
3 تفویض اختیار به پرسنل