پایان نامه ارشد

بررسی ارتباط بين نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذيری سازمانی- قسمت 6

جدول 19.4. معرفی متغیر های فرعی 147
جدول 20.4. جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای فرعی 149
جدول 21.4. جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای فرعی 151
جدول22.4. دسته بندی متغیر های فرعی 152
جدول 23.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به تمامی متغیر های تحقیق 156
جدول 24.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق 162
جدول 1.5. معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی 176
جدول 2.5. معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی 177
جدول 3.5. معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی 178
فهرست اشکال و نمودارها
شکل 1.2.مدل الماس پورتر 53
شکل 1.3. نمودار متغیر های تعیین چابکی 71
شکل2.3. نمودار متغیر های تعیین نابی 73
شکل3.3. نمودار متغیر های تعیین رقابت پذیری 75
نمودار 1.4. نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین چابکی 106
نمودار2.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی 108
نمودار 3.4. نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین نابی 122
نمودار4.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی 124
نمودار 5.4. نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین رقابت پذیری 139
نمودار 6.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری 141
نمودار 7.4. نمودار متغیر های تحقیق 153
نمودار 8.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای فرعی تحقیق 155
نمودار 9.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق 161
نمودار 10.4. نمودار T-value مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق 164
فصل اول
کلیات تحقیق

    1. مقدمه

فرايند جهاني شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهاني و يکپارچگي بازارهاي جهاني، پيشرفتهاي سريع و بنيادين تکنولوژيک، پيشرفت هاي جديد در زمينه‌فناوري اطلاعات، افزايش تغييرات سريع در الگوهاي مصرف و تقاضا، تبيين کنترل هاي آلودگي محيط زيست و حفظ منابع انرژي، کمبود منابع و هزينه‌هاي بالاي آنها، چالشهايي هستند که بنگاه‌ها و صنايع مختلف در عرصة تجارت و فعاليتهاي اقتصادي با آن روبرو هستند و ادامة حيات آنها، منوط به تصميم گيري درست و به موقع در برابر اين تغييرات است. در اين ميان، فرايند جهاني شدن و گسترش بازارهاي مصرف و نيز افزايش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهميت بخشيدن به مفاهيمي مانند رقابت‌پذيري و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.اين امر موجب گرديده تا بنگاه‌ها، صنايع و کشورهاي مختلف در جهت ارتقاي رقابت‌پذيري خود به شناسايي عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقويت آنها تلاش کنند.
از سوی دیگر، از انجایی که طی توليد ناب زوايد و اتلاف های توليد انبوه حذف می گردد، در دهه 80، بسياری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنيا شروع به بکارگيری برنامه هايی کردند که به وسيله آن ها بتوانند بهره وری و کيفيت خود را بهبود بخشند((Cua & Colleagues, 2001)(White & Prybutok, 2001) (Mieir & Forrester, 2002). در سال 1990 ووماک[2] و همکارانش از دانشگاه MIT با چاپ کتابی با عنوان« توليد ناب؛ ماشيني كه جهان را تغيير داد» توليد ناب را به عنوان تركيبي از مدل توليد سنتي فورد و مدل كنترل اجتماعي در محيط توليد ژاپني، به جامعه جهانی معرفی کردند(فرخ،1383) (Mieir & Forrester, 2002).
امروزه نيز عواملی همچون افزايش رقابت در بين شرکت ها، بهبود سرعت تغييرات و متلاطم بودن وضعيت تقاضای مشتريان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغيير باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نيز در حال تقويت شود. اين مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسيده و مشتريان کالاهايی را تقاضا می کنند که نيازهای مشخص آنها را ارضا نمايد(Suzaki, 2000)(Marin & Delgado, 2000)(Porter, 1990) (Bonavia & Marin, 2006). دانشمندان بسيار زيادی بر اين باور هستند که برای پوشش چنين بازارهايي ناب شدن [3]يکی از الزامات اجتناب ناپذير و ضروری شرکت ها می باشد (Mieir & Forrester, 2002)(Womack & Colleagues,1990)،(Womack & Jones,1996)، (Krafcik, 1988)(Lee, 1996)(Macduffie, 1995)(Sohal & Egglestone, 1994)(Bonavia & Marin, 2006).
همچنین، از انجایی که یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و با توجه به رشد روز بروز این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir