پایان نامه ارشد

سامانه پژوهشی – بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته …

 
 
اقلام تعهدي غيراختياري:
 
TA =مجموع اقلام تعهدي
A=مجموع داراييها
REVΔ =تغییر درآمد فروش
PPE=اموال و ماشين آلات و تجهيزات
RECΔ= تغییرات درمطالبات
DA =اقلام تعهدی اختیاری
NDA=اقلام تعهدی غیر اختیاری
2-برای اندازه گیری مدیریت ریسک از مدل ارائه شده(مدل مرتون) در زیر استفاده می شود.
DP=
: ارزش بازار داراییها
X: ارزش دفتری بدهی ها
T : زمان سر رسید بدهی که یک سال در نظر گرفته می شود.
: انحراف استاندارد ارزش بازار داراییها
𝜇 : نرخ رشد داراییها که از تقسیم ارزش بازار داراییها در دوره جاری بر ارزش بازار داراییها در دوره قبل به دست می آید.
3--برای محاسبه شاخص بحران مالی از مدل رگرسیونی چند متغیره( ادوارد آلتمن ) ارائه نموده است استفاده می شود .
=Wcapسرمایه در گردش
=TAمجموع دارایی ها
=REسود انباشته
=EBITسود قبل از کسر بهره و مالیات برای شرکت i ام در زمان t ام.
=BDارزش دفتر بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام.
=Equityحقوق صاحبان سهام
20-2 تاریخچه مطالعاتی:
1-20-2 تحقیقات داخلی:
در زمینه عملکرد مدیریتی با ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک تحقیقاتی صورت نگرفته است اما پژوهشی که در زمینه عملکرد مدیریتی و ریسک با رویکرد گزارشگری می توان اشاره کرد که در سال 2007 و در ژورنال خارجی به چاپ رسیده است نویسندگان این مقاله توبین و هانسن و بونتیس و هافمن هستند . جامعه آماری آنها 8 شرکتIT در سوئد بوده است. آنها دراین مقاله به این نتیجه رسیدند که بین ریسک غیرسیستماتیک و سرمایه فکری رابطه ای وجود ندارد و گزارشگری سرمایه فکری به شفافیت صورت های مالی با تأثیر ریسک سیستماتیک می افزاید.
اما در رابطه با تحقیقات انجام گرفته از ریسک می توان به تحقیقی در تهران و صادق شریف(1391) در بورس اوراق بهادار تهران برروی ریسک و بازده انجام دادند وبه این نتیجه رسیدند که مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین مقطعی رفتار بازده در شرایطی که جهت حرکت بازار رو به پائین و صرف ریسک بازار منفی باشد در بورس تهران را دارد.
همدانی و پیرصالحی (1389) –مطالعاتی در رابطه با ریسک و بازده در بازار تهران انجام دادند. صرف نظر از مسائل مربوط به حجم نمونه، قلمرو زمانی، سنجش متغیرها و آزمون فرضیه ها در این تحقیقات ، نتایج به دست آمده نشان می دهد، بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مستقیم و ساده وجود ندارد.
علی شفیع زاده (1385)- ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. برای انجام این پژوهش 40 شرکت از ابتدای 1380 تا پایان 1384 محاسبه گردید نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که رابطه غیرخطی بهتر از رابطه خطی قادر است ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تبیین کند. این بدان معناست که فرض خطی بودن ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را رد می کند (شفیع زاده، 1385، 1) .
خانم راحله احدی دولت سرا در سال –(1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی پرداخت و به این منظور به بررسی و مقایسه قدرت پیش بینی توقف فعالیت یا تداوم فعالیت شرکت ها با استفاده از الگوهای زیمسکی، اسپرین گیت و آلتمن پرداخت و نتایج پژوهش او نشان داد که این الگوها توانایی پیش بینی توقف فعالیت را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارا می باشند. اما بین نتایج آنها تفاوت معنی داری وجود دارد.
آقای نظام الدین مکیان(1389)- جهت پیش بینی بحران مالی، از مدل شبکه عصبی به همراه مقایسه آن با دو روش آماری رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی استفاده کردند و یک مدل برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی طراحی و در استان کرمان به کار گرفتند. نتیجه ی کلی پژوهش به برتری مدل شبکه عصبی بر دو روش آماری دیگر رأی داد.
آقای قدرت ا… طالب نیا(1388)- به پژوهشی با هدف«تعیین این مطلب که الگویی مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای مالی قدرت پیش بینی بحران مالی را دارد» پرداختند. در این پژوهش چهار الگوی پیش بینی بحران مالی اسپرینگیت، SAF شیراتا، والاس و تای دا) با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی یک سال و دو سال بسط داده شد. نهایتاً مشخص گردید الگوهای اسپرین گیت و والاس توسعه یافته دارای متغیرهای مؤثر برای پیش بینی می باشند
آقای علی سعیدی در سال (1388)- به پیش بینی بحران مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های بیز پرداختند و به این منظور دو مدل با استفاده از شبکه های بیز و یک مدل با استفاده از رگرسیون لوجستیک ارائه شد. اولین مدل شبکه ساده بیز که مبتنی بر همبستگی شرطی است می تواند با دقت 90% شرکت های ناسالم و سالم را درست پیش بینی کند. دومین مدل با دقت 93% به این مهم دست می یابد که مبتنی بر احتمال شرطی است. در نهایت مدل رگرسیون لوجستیک نیز می تواند با دقت 90% به این پیش بینی دست بزند
رضا راعی(1388)-در پژوهش خود در سال 1387 به بررسی کارایی استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) در پیش بینی بحران مالی شرکت ها پرداخته اند. نتایج مدل SVM در مقایسه با مدل آماری رگرسیون لجستیک بررسی شده است. و نتایج نشان می دهد که مدل SVM نسبت به مدل رگرسیون

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

لجستیک نه تنها از دقت کلی بهتری برخوردار است، بلکه توانایی بالاتری در تعمیم پذیری دارد.
نسرین علینقیان (1389)- به بررسی رابطه خطای عملکرد مدیریت سود و ریسک مالی و تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران پرداخت.در تحقیق وی ریسک غیر سیستماتیک بر اساس دو معیار ریسک یعنی ریسک مالی و تجاری بررسی شد. ریسک مالی بر اساس سه معیار نسبت اهرمی، نسبت جاری و کل دارایی ها سنجیده شد. نتایج بررسی رابطه خطای پیش بینی سود را با دو متغیر نسبت اهرمی و دارایی ها تأیید نمود. اما ارتباط رابطه خطای پیش بینی با نسبت جاری نامشخص بود و امکان قضاوت قبلی در مورد آن رابطه وجود نداشت. اما در کل، با توجه به این که دو معیار از سه معیار مربوط به ریسک مالی توان پیش بینی خطای پیش بینی سود هر سهم را دارند می توان نتیجه گرفت بین ریسک مالی و خطای پیش بینی سود ارتباط وجود دارد و در شرکت هایی که ریسک مالی بالایی دارند به احتمال زیاد در برآوردن پیش بینی سود خود با مشکل مواجه هستند. در مورد ریسک تجاری از دو معیار میانگین نوسانات دو سال سود هر سهم و نسبت سود تقسیمی استفاده شد. بررسی ها در این مورد نشان داد که هر دو معیار ارتباط معنی داری با خطای پیش بینی سود دارند. بنابراین، بین ریسک تجاری و خطای پیش بینی سود هر سهم نیز ارتباط وجود دارد.