پایان نامه ارشد

جستجوی مقالات فارسی – بررسي رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت …

فصل دوم
مباني نظري و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه:
در این فصل با ارائه مطالبی پیرامون ادبیات زنجیرۀ تأمين و مدیریت آن، مزیت رقابتی و همچنین عملکرد سازمانی سعی شده است تا شناخت بیشتری با موضوع تحیقیق ایجاد شود. پس از ارائه مطالبی پیرامون مؤلفههای اصلی مدل مورد آزمون، پیشینهای از تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع مورد بحث ارائه گردید.
2-2- تاریخچه و پیدایش مدیریت زنجیرۀ تأمين:
در طول دو دهۀ اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بودهاند. با افزایش تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمانها مجبور شدند که به سرعت فرآیندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه جهانی بهبود بخشند (خاورپور، 1386).
در دهه 1950 و 1960 در زمینه تولید، بیشترین تأکید بر روی انبوهسازی بود تا بدین طریق تولیدکنندگان بتوانند هزینههای خود را به حداقل ممکن کاهش دهند. بنابراین انعطافپذیری و تغییر در فرآیندهای تولید بسیار مشکل و هزینهبر بود و در نتیجه تولید محصولات جدید تقریباً غیرممکن بود. همچنین تولیدکنندگان دیدگاه خوبی نسبت به مشتریان و تأمينکنندگان خود نداشتند بطوریکه ارتباط و اشتراک اطلاعاتی با آنها را دارای ریسک بالا میدانستند. در دهۀ 1970 با معرفی برنامهريزي منابع توليدي[9] به بازار، تأثیر حجم زیاد “کار در فرآیند”، بر هزینه و کیفیت مشخص شد و بنابراین فرآیندهای تولیدی با توجه به مفاهیم جدید از نو تعریف شد.
اصطلاح مديريت زنجيره تأمين اولين بار در سال 1980معرفي شد و همچنان به عنوان رويكردي جديد از تئوريهاي مديريت در ابزارها و مفاهيم، در حال توسعه ميباشد (والمحمدی، 2013). در دهۀ 80 با افزایش رقابت جهانی، شرکتها به رقابت شدید و لزوم کاهش هزینه، افزایش کیفیت و انعطافپذیری بیشتر پی بردند. بنابراین روی به توليد بهنگام[10] و ابتکاراتی از این دست آوردند. آنها به اهمیت ارتباط نزدیک با تأمينکننده پی بردند. بنابراین مفاهیم جدیدی از جمله مديريت زنجيرهْ تأمين بوجود آمد تا بتواند این ارتباط را به بهترین نحو ممکن شکل دهد (ابویی، آذین، 1384). با توجه به اينكه امروزه سازمان ها در يك محيط كسب و كار رقابتي و با عدم اطمينان بالا فعاليت ميكنند، يكي از راههاي اداره كردن اين چالشها، اجراي مديريت زنجيرهْ تأمين ميباشد. مديريت زنجيرهْ تأمين حيطهاي چند تخصصي ميباشد كه اصالت آن به زمينه هاي خريد، لجستيك و عمليات بر ميگردد (والمحمدی، 2013). در دهۀ 1990 این ارتباط قویتر شد، بطوریکه اجزای یک زنجیره به سمت یکپارچگیسازی فرآیندهای خود رفتند و تلاش کردند تا با ارتباطات منطقی و نزدیک از کارهای تکراری و قابل حذف مانند کنترل کیفیت و بازرسی قطعات در هر طبقه خودداری کرده و با تعیین ضوابط و استانداردهایی، با هم همکاری بیشتری داشته باشند (ابویی، آذین، 1384).
روند تحولات لجستیک و مديريت زنجيرهْ تأمين در جدول (2-1) آورده شده است:
جدول (2-1): روند تحولات لجستیک و زنجیرۀ تأمین (احمدی، 1384)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

عناوین 1970 1980 1990 2000
مرحله وظیفهای اطلاعات انسجام جهانیسازی
حوزه عملکردی حمل و نقل
ذخیرهسازی
خدمات
مشتریان
فعالیتهای خارجی و داخلی جهان
محرک اصلی فعالیت اطلاعات بده بستان سودآوری