پایان نامه ارشد

مقاله – بررسي رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 4

جدول (4-6): شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری عملکرد سازمانی 72
جدول (4-7): نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه اول 73
جدول (4-8): نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه دوم 74
جدول (4-9): نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه سوم 75
جدول (4-10): رگرسیون سلسله مراتبی شرط اول 76
جدول (4-11): رگرسیون سلسله مراتبی شرط دوم 77
جدول (4-12): رگرسیون سلسله مراتبی شرط سوم 78
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (1-1): مدل مفهومی پژوهش 5
شكل (2-1): چهارچوب خلاصه از تكامل مديريت زنجيره تأمين (چون تن، 2001) 23
شکل (2-2): ابعاد مزیت رقابتی (صنایعی، علوی شاد، 1385) 30
شکل (2-3): منشاء مزیت رقابتی از دیدگاه تئوری منبع¬مدار (هيل و جونز، 1998) .33
شکل (2-5): مدل مطالعاتی الاین و همکاران (2010) 42
شکل (2-6): مدل مطالعاتی لني کوه و دمیربگ (2007) 43
شکل (2-4): مدل مطالعاتی لی و همکاران (2006) 43
شکل (2-7): مدل مطالعاتی پژوهش 45
شکل (4-1): نمایش مراحل اساسی تحلیل 64
شکل (4-2): مدل اندازه گیری متغیرهای كاركرد مدیریت زنجیرۀ تأمین در حالت تخمین استاندارد 67
شکل (4-3): مدل اندازه گیری متغیرهای كاركرد مدیریت زنجیرۀ تأمین در حالت معناداری ضرایب 68
شکل (4-4): مدل اندازه گیری متغیر مزیت رقابتی در حالت تخمین استاندارد 69
شکل (4-5): مدل اندازه گیری متغیر مزیت رقابتی در حالت معناداری ضرایب 70
شکل (4-6): مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمانی در حالت تخمین استاندارد 71
شکل (4-7): مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمانی در حالت معناداری ضرایب 72
چکیده
بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی
سیده هدیه حسینی جم
در این پژوهش رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است،که ابتدا به بررسی مدیریت زنجیره تامین، مراحل شکل گیری و کارکرد های مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی و سپس عملکرد سازمانی پرداخته شد و همچنین تاثیرکارکردهای مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی ادبیات موضوع و عوامل و ابعاد مطرح شده در مقالات مختلف و با درنظر گرفتن مقاله لی و همکارانش در سال 2006 و الاین و همکارانش در سال 2010، ابعاد کار کردهای مدیریت زنجیره تامین پنج بعد شناسایی شدند که این پنج بعد شامل: مشارکت استراتژیک با تأمين کننده، ارتباط با مشتری، سطح تسهیم اطلاعات، کیفیت تسهیم اطلاعات و تحویل به موقع (تأخیر) می باشند.پژوهش حاضر به کمک نرم افزارLISREL و با داده های جمع آوری شده از 4 شرکت تامین کننده بهمراه تولید کننده که جمعا شامل 258 نمونه میباشد مورد آزمون قرار گرفته است و پس از جمع آوری داده ها به وسیله نرم افزارSPSS به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد.این پژوهش 4 فرضیه را دنبال می کرد که با استفاده از آزمون های مورد نیاز تمامی فرضیه ها تایید شدتد. این ننایج بیانگر این موضوع است که با درنظر گرفتن ابعاد پنچ گانه کارکرد مدیریت زنجیره تامین، می توان تاثیر مثبت و همه جانبه این عوامل را بر عملکرد سازمانی مشاهده کرد. و بین کارکرد مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد و در ارتباط بین کارکردهای مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی ،مزیت رقابتی نقش میانجی گری دارد.
کلمات کلیدی: كاركردهاي مديريت زنجيرهْ تأمين، مزيت رقابتي، عملكرد سازماني
Abstract
The Study of Relationship of the Security Chain Management Functions, Competitive Advantage and Organizational operation
Seyedeh Hedyeh Hosseini Jam
In this study the relationship of security chain management functions, competitive advantage and organizational operation have been studied, which first the study of security chain management, the conformation stages and functions of security chain management and competitive advantage and then organizational operation have been reviewed and also the effects of security chain management and competitive advantage on organizational operation have been studied. After reviewing the literature of the subject and the factors and dimensions which have been posed in different articles and examining the study of Lee et al 2006 and Elaino et al 2010, [and] dimensions of functions of security chain management, five dimensions have been identified which include: strategic collaboration with security provider, communication with customer, the level of sharing information, the quality of sharing information and in time delivery (delay). Current study have been examined using LISREL software and data gathered from 4 security provider companies and producer companies which altogether include 258 samples, and after gathering data they have been analyzed using SPSS software. This study follows 4 hypotheses which have been proved using required tests for all hypotheses. These results illustrate this notion that by considering five dimensions of security chain management function, the positive and full effect of these factors can be observed. And there is a meaningful and positive association between security chain management function and competitive advantage and organizational operation and competitive advantage has a mediate role in the association between security chain management function and organizational operation.
Keywords: security chain management functions, competitive advantage, organizational operation
فصل اول
كليات پژوهش

    1. مقدمه