آموزشی

افسردگی، طرحواره، درمانگر، تکالیف، باورهای، افسرده، لاینحل، لیاقتی، افراطی، آدم، : یعنی، مثلاً

وقایع خوشایند یا ناخوشایند . درمانجو متوجه می شود ، تعداد دفعات این رویدادها در زندگی اش چقدر بوده است و تا چه حد خوشایند و افسردگی در مردان ناخوشایند است . و فهرست برنامه ریزی شده ای برای فعالیت روزانه اش تدوین می کند بعلاوه هر روز خلق خود را ارزیابی می کند تا هم خودش و هم درمانگر از رابطه بین رویدادها وخلق او آگاهی می یابند .

نظریه شناختی در مورد افسردگی :

احتمالاً با نفوذترین نظریه روان شناختی ، امروزه از دیدگاه شناختی مشتق
می شوند . اساس این نظریه ها این عقیده است ، که تجربه واحد ممکن است بطرز بسیار متفاوت دو نفر را متاثر سازد . بخشی از این اختلاف ممکن است ، از شیوه ای که آنها راجع به تجربه فکر می کنند ناشی بشود ، یعنی شناخت های آنها درباره آن شخصی که به ترفیع مورد انتظار دست نیافته ممکن است فکر کند ، « آدم بی ارزش هستم ، همه اینطور فکر می کنند و الامن برای آن شغل انتخاب می شدم» . شخص دوم در همان موقعیت ممکن است فکر کند «برای شغلی که من می خواستم » الف انتخاب شد چون تجارب بیشتری از من داشت و لایق بود . می دانم که می توانم کار را انجام دهم ، اما مدارج و مدارکم به آن اندازه چشمگیر نبود .

 

درمان شناختی بک :

بک معتقد است ، بسیاری از اختلالها ، به ویژه افسردگی در نتیجه باورهای منفی که افراد نسبت به خود ، دنیا و آینده دارند ، شکل می گیرد . دوام باورهای نادرست
یا طرحواره های منفی . مانند استنباط دلبخواهی یا انتزاعی انتخابی است و شکل

زیر سه سطح فعالیت شناختی را نشان می دهد که به نظر بک زیربنای افسردگی را تشکیل می دهد .

بنظر بک ، اساسی ترین پیشداوریهای شناختی که در افراد افسرده عبارتند از :

1-استنباط دلبخواهی

یعنی نتیجه گیری ، بدون داشتن شواهد کافی و یافقدان هر گونه شواهد بعنوان مثال شخصی که در حیاط منزلش مهمانی برپا کرده ولی در آنروز هوابارانی می شود . به این نتیجه می رسد که او آدم به درد خوری است .

2-استنباط انتخابی :

یعنی نتیجه گیری ، برپایه تنها یک عضو از عناصر یک موقعیت مثلاً ، وقتی محصولی تولید شده یک کارخانه اشکال داشته باشد یک کارگر احساس بی ارزش بودن و بی لیاقتی خواهد کرد ، درحالی که او تنها یکی از اشخاص متعددی است که در تولید محصول مورد نظر نقش داشته است .

3-تعمیم افراطی :

یعنی اغراق در ارزیابی عملکردها ، مثلاً در حالی که خراش کوچک روی گلگیر عقب ماشین افتاده صاحب آن فکر می کند که اتومبیلش را کاملاً منهدم کرده است .

هدف کلی درمان شناختی بک فراهم کردن زمینه و امکان برای درمان در اتاق مشاوره یا بیرون از آن ، جهت دستیابی به تجربه هایی است که طرحواره های منفی او را به شیوه مطلوبی تغییر خواهند داد . بنابراین کسی که به دلیل داشتن طرحواره
بی لیاقتی ، سوزاندن کباب را ناشی از حماقت خود می داند و برای آن غمزده
می شود، در این دیدگاه ترغیب می شود تا بی توجهی خود را تاسف بار تلقی کند ، ولی آنرا به شکل افراطی تعمیم ندهد و با استفاده از بک طرحواره ناامیدی چنین
نتیجه گیری نکند ، که او در موقعیت های‌ آینده نیز خوب می تواند عمل کند ، درمانگر سعی می کند دور معیوب یک طرحواره منفی را که به نامعقول بودن دامن
می زند و از نتیجه گیری طرحواره منفی را آشفته تر می سازد ، در هم بشکند .

رویه بالینی در درمان شناختی تلاش می شود ، تفکر منفی در هر دو سطح شناختی و رفتاری تغییر کند . یکی از فنون رفتاری مفید برای درمان جویانی که متقاعد شده اند که در تمام مواقع افسرده اند در اثر این اعتقاد افسردگی آنان شدیدتر
می شود.

این است که از آنان خواسته می شود حالت های خلق خود را طی فاصله هایی منطقی از روز ثبت کنند .

درمان جویان افسرده اغلب فعالیت های اندکی دارند ، زیرا تکالیف را لاینحل تلقی می کنند و معتقد هستند که هیچ کاری را نمی توانند به پایان رسانند ، درمانگر افسردگی برای آزمودن این باور یا طرحواره لاینحل بودن مشکلات ، تکالیف خاصی را به اجزای کوچکتز تجزیه می کنند و درمانجو را تشویق می کند تا در هر مرحله فقط روی یک جزء آن متمرکز شود . اگر این روش به خوبی و با مهارت اجرا
می شود و رابطه درمانی مطلوبی شکل بگیرد ، درمان جو ، متوجه می شود که او در واقع می تواند کاری را به پایان برساند.

سپس این دستاوردها را درمانگر از این لحاظ مورد بحث قرار می دهد که در تضاد با تصاویر درمان جو مبتنی بر ناتوانی وی در انجام تکالیف است .

همراه با تغییر تدریجی دیدگاه فرد نسبت به خود ، تکالیف دشوارتر نیز دیگر غیرقابل تحقیق به نظر نمی رسند ، و موقعیت ها بتدریج روی هم انباشته می شود . و در نتیجه تغییرات بیشتری در باورهای فرد نسبت به خود و دنیا روی می دهد .

 

[1] -biologenic amines                                                           2-cate cholamines

[3]-irdoleamines                                                                      4-medial forebrain

[5] -Periventricular system

[6] -reuptake

[7] -breakdown

[8] -fluoxetine (Prozac)

[9] 1-Karl Abraham

  • 2
]]>