آموزشی

اغتشاشی، کنترلر، شبیه¬سازی، چرخش، دامنه¬ای، (4-8)،، بازه¬ای، قلب-LVAD، نمی¬شود.، کنترلر،، شبیه¬سازی¬ها،،

,if 30≤t≤50)┤معادله (4-3)

نمودار تغییرات RS، در شکل (4-5) نشان داده شده است.

شکل4- 5- تغییرات RS در طول زمان شبیه¬سازی

زمانی که چنین شرایطی به مدل ترکیبی قلب-LVAD اعمال شود، برای بازه¬ای که mmHg.s/ml5/0RS= می¬باشد، سرعتی که در آن مکش رخ می¬دهد حدود rpm19000 و در بازه¬ای که mmHg.s/ml2/1RS= این سرعت حدود rpm16000 خواهد بود. نتایج شبیه¬سازی سیستم قلب-LVAD در حضور کنترلر طراحی شده، در شکل (4-6) نشان داده شده است.

(الف)

(ب)
شکل4- 6- نتایج شبیه¬سازی برای میزان مقاومت سیستمی متغیر

تا بحال این شبیه¬سازی برای حالت¬هایی انجام شد که به سیستم، اغتشاشی وارد نشده بود. در این بخش به سیستم، اغتشاشی با دامنه¬ای معادل یک دهم دامنه سرعت چرخش پمپ، اعمال می¬شود.

بررسی میزان مقاومت کنترلر در برابر اغتشاشات

همانگونه که پیش¬تر گفته شد، در طراحی این کنترلر، از اغتشاشی با دامنه¬ای معادل یک دهم دامنه سرعت چرخش پمپ استفاده کرده¬ایم. در شکل¬های (4-7) و (4-8)، می¬توان اثرات نویز بر عملکرد پمپ و توانایی کنترلر طراحی شده بر کاهش این اثرات را مشاهده کرد. در این شبیه¬سازی¬ها سطح فعالیت بیمار، ثابت در نظر گرفته شده است.
در این شبیه¬سازی¬ها، مقدار mmHg.s/ml8/0RS= در نظر گرفته شده است. در شکل (4-7)، سیگنال¬های سرعت چرخش پمپ و دبی عبوری از پمپ در شرایطی که هیچ اغتشاشی به سیستم وارد نمی¬شود. در شکل (4-8)، همین سیگنال¬ها، برای شرایطی که به سیستم، اغتشاش وارد شده، نشان داده شده است.

]]>