آموزشی

اعتماد، آمار، سؤالات، متغیری، آلفای، مفهومی

یی نوع ارتباط تئوری مبادله اجتماعی با عملکرد زنجیره تأمین به انجام رساندند. نتیجه این تحقیق، ارائه مدلی جالب بود که نشان داد در مسیر ارتباطی بین دو متغیر فوق الذکر، نباید از تأثیر به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی غافل ماند.

 • گیمنز و لورنزو[60] (2008)، پژوهشی را با عنوان مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی: تأثیر اینترنت بر روی فرایندهای زنجیره تأمین به انجام رساندند. این تحقیق، تأثیری که اینترنت بر روی فرایندهای مختلف مدیریت زنجیره تأمین دارد را تشریح می کند. بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق صورت گرفته نشان داد که بویژه بعد از سال 2000، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی به عنوان یک موضوع برجسته در ادبیات زنجیره تأمین در اغلب اغلب ژورنالهای معتبر علمی حوزه مدیریت عملیات و لجستیک مطرح می باشد. موضوعات مهم در این حوزه، شامل خرید الکترونیکی، اجرای الکترونیکی، و جریان اطلاعات می باشد.
 • ژو و بنتون ( 2007)، اثرات به اشتراک گذاری اطلاعات را بر عملکرد زنجیره تامین مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که به اشتراک گذاری اطلاعات بطرز قابل توجهی تحت تاثیر عمل زنجیره تامین است و تاثیر قابل ملاحظه ای بر روش تحویل درباره عملکرد تحویل دارد.
 • لی و همکارانش ( 2006)، نشان دادند که قابلیت های فناوری اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات، تاثیر معناداری بر یکپارچه سازی زنجیره تامین سیستم های تدارکات  دارد و بطور غیر مستقیم بر عملکرد آن تاثیر گذار است.
 • وو و همکاران (2006)، با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع نشان داده اند که قابلیت های زنجیره باعث تمایز شرکت نسبت به رقبا شده و غیر قابل تقلید برای رقباست. در این تحقیق، تأثیر پیشرفت زنجیره تأمین، و عملکرد بازاریابی و مالی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های آنها دیدگاه جدیدی در ارزیابی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات فرایند زنجیره تأمین فراهم نموده است. آنها نقش قابلیتهای زنجیره تأمین را به عنوان متغیری تعدیل کننده بین پیشرفت و عملکرد سازمانی بررسی نموده و معتقدند که قابلیت های فناوری اطلاعات قادر هستند تا زنجیره تأمین را به سطح بالاتری از ارزش انتقال دهند.
 •  

  9.2. چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

  کارکردهای نظریه در تحقیق متفاوت است. اما یکی از مهمترین کارکردهای نظریه علمی این است که محقق با ارجاع و استناد به نظریه ها، در واقع پژوهش خود را در مسیری مشخص هدایت و سازماندهی می کند. به این معنی که نظریه علمی راهنمای عملی و نظری محقق است. با تبیین چهارچوب نظری، در واقع پای نظریه های مختلف در تحقیق به میان کشیده می شود و پشتوانه کار علمی قرار می گیرد و در نهایت اعتبار و فراگیری و یا کفایت نظریه ها در تبیین قانون مندی های حاکم بر رفتار و زندگی اجتماعی انسانها در قلمرو مکان و زمان مشخصی مورد سنجش قرار می گیرد (کشاورز سرقین، 1388).

  در این تحقیق، با سه دسته از متغیرهای به شرح ذیل مواجه هستیم:

  • متغیرهای مستقل: که همان اجزای چهارگانه تئوری تبادل اجتماعی (اعتماد، تعهد، روابط متقابل و قدرت) می باشند.
  • متغیرهای تعدیل کننده: که شامل به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی می باشد.
  • متغیر وابسته: که عملکرد زنجیره تأمین را شامل می شود.

   

  با این تفاسیر، مدل مفهومی تحقیق حاضر، بصورت شکل (3.2) خواهد:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  شکل 3.2) مدل مفهومی تحقیق (وو ، چوآنگ و هسو، 2014)

   

   

   

   

   

  فصل سوم

   

  روش شناسی پژوهش

   

   

   

   

   

   

  1.3. مقدمه

  در فصل قبل سعی شد تا با بررسی ادبیات و سوابق پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق، دید نسبتاً کاملی در این حوزه حاصل شود. در فصل پیش رو قصد داریم تا به جنبه های مختلف روش شناسی تحقیق (از جمله جامعه و نمونه آماری، روشهای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و …) پرداخته و مخاطبان را در جریان کامل این موارد قرار دهیم.

  2.3. روش شناسی پژوهش

  این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است، زیرا موضوع مطالعه را در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد تحت بررسی قرار می دهد. همچنین از لحاظ ماهیت و روش، از نوع مطالعات همبستگی است، زیرا به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد.

  در ادامه به معرفی جزئیات بیشتری راجع به روش شناسی این تحقیق خواهیم پرداخت:

  3.3. فرایند کلی تحقیق

  فرایند کلی تحقیق، بعد از انتخاب موضوع بشرح ذیل می باشد:

  • کسب اطلاعات اولیه در مورد موضوع پژوهش از طریق انجام بررسی های کتابخانه ای و اینترنتی و دستیابی به ادبیات تحقیق و پیشینه مطالعاتی متغیرهای موجود در تحقیق.
  • تدوین چارچوب نظری تحقیق، شناسایی مدل مفهومی و تنظیم فرضیات پژوهش.
  • تعیین دقیق حجم جامعه و نمونه مورد نیاز.
  • انتخاب یک روش نمونه گیری علمی و مناسب برای انتخاب نمونه مورد نیاز از میان جامعه آماری.
  • تعیین و تهیه ابزار مناسب برای جمع آوری داده ها از میان جامعه آماری.
  • جمع آوری داده ها از طریق ابزار تهیه شده در مرحله قبل.
  • وارد کردن داده ها به نرم افزار جهت انجام تجزیه و تحلیل های مورد نیاز.
  • بررسی صحت فرضیات و پاسخ به سؤالات تحقیق بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه پیشنهادات مربوطه.

  4.3. جامعه آماری و نمونه آماری

  جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران ارشد، میانی و عملیاتی 64 شرکت مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد می باشند. طبق آمار مأخوذه، تعداد این مدیران در مجموع 657 نفر بود. از این تعداد، بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 240 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش، به منظور نمونه برداری، از روش “نمونه برداری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب” استفاده شد تا با این کار، همه شرکتهای تحت مطالعه بر اساس نسبت خود از کل جامعه، در نمونه نیز سهیم باشند و نتایج پژوهش نیز از قابلیت تعمیم بالاتری برخوردار گردد.

   

  5.3. روش جمع آوری داده ها

  بطور کلی روش گردآوری داده ها در تحقیق حاضر به دو دسته کلی قابل تقسیم بندی می باشد:

  • روش کتابخانه ای و اینترنتی بمنظور آشنایی با ادبیات و پیشینه تحقیق
  • روش میدانی (و مشخصاً پرسشنامه ای) به منظور جمع آوری داده های لازمه از جامعه آماری.

  6.3. ابزار جمع آوری داده ها

  ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق بمنظور سنجش متغیرهای موجود در مدل مفهومی،  پرسشنامه استانداردی است که در پژوهش وو ، چوآنگ و هسو (2014) مورد استفاده قرار گرفته و در مقاله مربوط به آن نیز انتشار یافته است. این پرسشنامه، علاوه بر سؤالات عمومی ابتدایی، دارای 36 سؤال اصلی جهت اندازه گیری متغیرها می باشد و در آن پاسخ ها بر اساس طیف پنج نقطه ای لیکرت تنظیم شده اند. در تحقیق حاضر، سعی شده است تا از ترجمه این پرسشنامه استفاده گردد. (پیوست شماره 1)

  لازم به ذکر است، ساختار کلی پرسشنامه بر اساس متغیرهای مختلف، بصورت جدول زیر       می باشد:

   

   

  جدول 1.3) ساختار پرسشنامه تحقیق

   

  متغیر شماره سؤالات (گویه ها) مربوطه
  اعتماد 1 تا 4
  تعهد 5 تا 7
  رابطه متقابل 8 تا 11
  قدرت 12 تا 14
  به اشتراک گذاری اطلاعات 15 تا 19
  رفتارهای مشارکتی 20 تا 24
  عملکرد زنجیره تأمین مالی 25 تا 29
  غیر مالی 30 تا 36

   

  1.6.3. بررسی روایی ابزار جمع آوری داده ها

  بمنظور بررسی روایی ابزار، از روش “بررسی روایی محتوی” استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه در اختیار پنج نفر از اساتید دانشگاه قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات خود را پیرامون میزان تناسب سؤالات با ابعاد مربوطه، در قالب  گزینه های کاملاً مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب، نامناسب و کاملاً نامناسب بیان فرمایند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، با نظر اساتید راهنما و مشاور، اصلاحات لازم در آنها اعمال گردید.

   

   

  2.6.3. بررسی پایایی (اعتبار) ابزار جمع آوری داده ها

  قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (1989) اشاره کرد: «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.»

  با توجه به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) تغییر       می کند. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.

  برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود. از آن جمله می توان به روش آلفای کرونباخ اشاره کرد که در تحقیق حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند، بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.

  برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا حاصل می شود.

  که در آن:

  تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون.

  واریانس زیر آزمون  ام.

  واریانس کل آزمون.

  است. مقدار صفر این ضریب نشان دهنده عدم قابلیت اعتماد و 1+ نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل است. به طور معمول مقادیر بیش از 0.7 برای این ضریب می توانند پایایی پرسشنامه را تأیید نمایند.

  در تحقیق حاضر، نتایج زیر در مورد پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه ها حاصل گردید:

   

   

   

   

   

   

   

  جدول 2.3) پایایی کل پرسشنامه و شاخص های اصلی آن

  شاخص های پرسشنامه آماره آلفای کرونباخ
  کل پرسشنامه 0.957
  اعتماد 0.825
  تعهد 0.786
  روابط متقابل 0.792
  قدرت 0.776
  به اشتراک گذاری اطلاعات 0.846
  رفتارهای مشارکتی 0.868
  عملکر زنجیره تامین 0.925

   

  با توجه به جدول فوق، نتیجه می گیریم که پایایی تمام موارد مورد تایید است. زیرا در همه موارد مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 می باشد.

  7.3. روش تجزیه و تحلیل داده ها

  نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق، SPSS و Lisrel می باشند. در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها، از آمار توصیفی استفاده گردیده است. همچنین بمنظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، از آمار استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی از شاخص های مرکزی  و پراکندگی نظیر میانگین، میانه، انحراف معیار و واریانس استفاده شده و در آمار استنباطی نیز، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردیده است.

  مدل یابی معادلات ساختاری  (Structural equation modeling: SEM)یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط “مدل خطی کلی”(General linear model)  است، که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز لیزرل(Lisrel)  نامیده شده است اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است. (هومن، 1384:11)

  از نظر آذر (۱۳۸۱) نیز، یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود. “تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس” یا همان “مدل یابی معادلات ساختاری”، یکی از اصلی ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختار داده های پیچیده و یکی از روش های نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تاثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می دهد. از طریق این روش می توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود.

   

   

   

  فصل چهارم

   

  تجزیه و تحلیل داده ها

   

   

  1.4. مقدمه

  در فصول پیشین، ابتدا سعی شد مشخصات کلی تحقیق ارائه شود تا مخاطبان در جریان کلیات طرح قرار گیرند؛ سپس، تلاش گردید تا با ارائه ادبیات و پیشینه تحقیق، متغیرهای موجود در پژوهش معرفی شده و روابط مابین آنها تا حدی روشن گردد؛ و بعد از آن نیز روش شناسی پژوهش معرفی شد.

  در مرحله بعد سعی شد تا داده های مورد نیاز از میان جامعه آماری جمع آوری گردد. بعد از این مرحله، داده ها از پرسشنامه ها استخراج و وارد نرم افزارهای Lisrel و Spss شدند تا تحلیل های لازمه بر روی آنها صورت پذیرد.

  د

  ]]>