پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی – ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و TOPSIS- قسمت 16

سلیمانی و زارعپیشه (2009) با استفاده از DEA و آنتروپی شانون به ارزیابی کارایی 20 واحد دانشگاهی در ایران پرداختند. در این مطالعه ابتدا کارایی هر واحد توسط مدلهای مختلف DEA محاسبه شده و سپس با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون یک رتبه بندی نهایی از دانشگاه ها ارائه گردیده است.
لاوادو (2004) در مطالعه خود به بررسی کارایی 119 شرکت الکتریکی در فیلیپین پرداخت. این مطالعه در دوره زمانی سال های بین 1990 تا 2002 انجام شد و علاوه بر محاسبه کارایی هر DMU، روند رشد بهرهوری کل عوامل[12] در دوره زمانی مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات ایشان نشان داد که متوسط رشد بهرهوری در این 12 سال 1.7 درصد بوده است.
از طرف دیگر فریدمن و استرن (1998) با استفاده از سه تکنیک رتبه بندی مختلف به رتبه بندی 72 شاخه صنعتی در آمریکا پرداختند. در این راستا ایشان تکنیک های تحلیل همبستگی دو سویه[13]، تحلیل ممیزی نسبت ها[14] و روش کارایی متقاطع[15] را به کار گرفتند. رتبه بندی های بدست آمده از این روش ها با رتبه بندی حاصل از DEA مقایسه و درجه صحت آنها بررسی شد. در نهایت هر سه روش مورد تأیید قرار گرفتند. در این مطالعه ورودی ها شامل دارایی ها، متوسط دستمزد کارکنان، هزینه های کارکنان، مواد خام و دیگر هزینه ها و خروجی ها شامل درآمد فروش در بازارهای محلی، درآمد صادرات و درآمد ناشی از کار برای دیگر شرکت ها بود.
در مطالعه ای دیگر کولدیپ (2004) به بررسی کارایی 18 ناحیه صنعتی هند در فاصله زمانی بین سال های 1981- 1980، 1991- 1990 و 2001- 2000 پرداخت. در این مطالعه ورودی ها به شکل سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، تعداد کارگر و تعداد مدیران ستادی و خروجی به شکل تولید ناخالص در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کارایی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در 12 ناحیه صنعتی افزایش یافته و سرانجام در دوره زمانی 2001- 2000 به 100 درصد رسیده است.
در یک مطالعهی مرتبط با صنعت کاشی؛ پیکازو و همکاران (2005) با استفاده از تکنیک DEA؛ عملکرد 18 شرکت کاشی در اسپانیا را مورد ارزیابی قرار دادند. ایشان در این مطالعه ورودیها را به شکل مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار و خروجی را به شکل مترمربع کاشی تولید شده در نظر گرفتند.
دانگلان (2004) در تحقیقی که بین سال های 2002- 1995 انجام داد کارایی 25 بخش صنعتی در چین را مورد ارزیابی قرار داد. در این ارزیابی به منظور بررسی روند رشد TFP، از شاخص مالم کوئیست استفاده شد و نتایج یک بهبود مستمر در مقدار TFP را نشان داد. پس از تجزیه مقدار TFP به شاخص تغییر تکنولوژی و شاخص تغییر کارایی، میزان رشد TFP به تغییر و نوآوری در تکنولوژی نسبت داده شد.
با استفاده از مدل های CCR و BCC، ژو )2000( به ارزیابی عملکرد 364 شرکت برتر در مجله فرچون پرداخت. این مطالعه دارای یک رویه سه مرحله ای بود بدین ترتیب که در مرحله اول (تحلیل سود آوری) ورودی ها شامل کارکنان، دارایی ها و حقوق صاحبان سهام و خروجی ها شامل درآمدها و سود بودند. در مرحله دوم (ارزیابی قابلیت عرضه در بازار) ورودی ها؛ درآمد و سود و خروجی ها؛ ارزش بازار، کل بازده به سرمایه گذاران و درآمد هر سهم بودند. در مرحله سوم ورودی های مرحله اول و خروجی های مرحله دوم به عنوان ورودی و خروجی به کار گرفته شد و یک ارزیابی کلی بدست آمد.
مشابه مطالعه ژو (2000) را آلوکان (2000) با استفاده از مدل های BCC و CCR بر روی 103 شرکت برتر در ترکیه انجام داد. در این مطالعه ایشان نیز یک دیدگاه DEA سه مرحله ای و با ورودی ها و خروجی های مشابه کار ژو در نظر گرفت اما برخلاف کار ژو، آلوکان کارکنان، دارایی ها و حقوق صاحبان سهام را در هر سه مرحله به عنوان ورودی مد نظر قرار داد.
جهان شاهلو و خدابخشی (2004) به بررسی صنعت نساجی چین در یک دوره زمانی 7 ساله پرداختند و به منظور ارزیابی؛ دو مدل مختلف را پیشنهاد دادند و در نهایت نتایج بدست آمده را با مدل BCC مقایسه کردند. در مطالعه آنها نیروی کار و سرمایه به عنوان دو ورودی، میزان تولید به عنوان خروجی و هر دوره زمانی به عنوان یک DMU در نظر گرفته شده بود.
جدول (2-1) برخی مطالعات انجام گرفته در زمینه ارزیابی کارایی صنایع مختلف به همراه ورودی ها و خروجی های آنها نشان می دهد.
جدول 2-1- مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی کارایی با استفاده از DEA

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

خروجی ها ورودی ها مورد مطالعه کشور مطالعه
فروش سالانه تعداد کارکنان، سرمایه خالص صنعت نساجی Canada Chandra et al
(1998)
سود خالص، درآمد صادرات دارایی ها، متوسط دستمزد ساعتی، هزینه کار و مواد شرکت های صنعتی USA Friedman and Stern (1998)
قیمیت بازار، فروش خالص و سود پس از مالیات تعداد کارکنان، سرمایه دارایی ثابت شرکت های تولیدی Jordan