اتوماسیون، کنترل¬کننده، اغتشاش، ارابه، SDRE، جرثقیل، کنترل¬کننده¬ی، مدیران، کانتینر، -، LQR، کنترل¬کننده¬های

دانلود پایان نامه

شکل‏4 7: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون4

شکل ‏4 8: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتاب¬دار در اغتشاش زون 4

شکل ‏4 9: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون5

شکل ‏4 10: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتاب¬دار در اغتشاش زون 5
با توجه به نتایج بدست آمده از عملکرد کنترل¬کننده بر سیستم در حضور هر یک از زون¬های اغتشاش باد در حالت¬های شتاب دار و فاقد شتاب، می¬توان به این نتیجه رسید که کنترل¬کننده LQR در حالت¬هایی که پارامتر باد پایه مخالف صفر است عملکرد مناسبی داشته و در صورتی که این پارامتر مخالف صفر باشد، همواره حالت اول (xc) و همچنین با افزایش این پارامتر حالت سوم ( ) نیز به سمت ناپایداری میل می¬کند. نکته قابل تامل دیگر ورودی کنترلی می¬باشد که کنترل¬کننده¬ی SDRE عملکرد مناسب¬تری نسبت به کنترل¬کننده LQR داشته، که همواره مقداری کوچکتر و همگرا به صفر داشته است.
فرض کنید بخواهیم باری را به میزان 15 متر جابه¬جا نماییم. با فرض پارامترهایی مانند شبیه¬سازی قبل و قرار داشتن در زون دوم اغتشاش باد ابتدا با شتاب (2m/s2) سرعت ارابه را به مدت 1 ثانیه افزایش می¬دهیم و سپس آن را به مدت 6 ثانیه با سرعت یکنواخت (2m/s) حرکت می¬دهیم. در آخر ارابه را با شتاب (-1m/s2) متوقف می¬کنیم. تاب خوردن جرثقیل را در طی این مسیر 15 متری با کنترل¬کننده SDRE افق محدود (با استفاده از الگوریتم [26]) کنترل می¬نماییم. شکل (‏4 11) پاسخ سیستم حلقه بسته و ورودی کنترلی را برای چنین مسیر جابه¬جایی نشان می¬دهند. همانطور که در شکل مشاهده می¬گردد؛ باید کمی پس از ایستادن ارابه و قبل از انجام عمل پایین آوردن طناب مکث نمود تا سیستم تنطیم به صفر بشود. این خود یک مشکل در کاهش زمان حمل بار می¬باشد. با این وجود ما در این جا بار را، با لحاظ کردن این مکث، با میانگین سرعتی حدود 1.25(m/s) جابه¬جا نمودیم. این میانگین سرعت بسیار خوب بوده و دلیل رسیدن به آن امکان استفاده از شتاب بالای (2m/s2) در ارابه با کمک کنترل¬کننده¬ی شرح داده شده می¬باشد.

شکل ‏4 11: حذف تاب خوردن¬های جرثقیل با استفاده از کنترل¬کننده¬ی SDRE در یک مسیر در حضور اغتشاش باد

جمع¬بندی
پس از نتایج بدست آمده در فصل دوم که ضرورت وجود یک کنترل¬کننده در این کار را نشان داد، ابتدا سیستم را حول نقطه کار خطی کردیم و بر اساس آن یک کنترل¬کننده LQR را برای سیستم طراحی نمودیم. در ادامه هم بر اساس مطالب گفته شده در فصل سوم کنترل¬کننده SDRE را طراحی نمودیم. برای حل معادلات SDRE را با الگوریتم تکرار [26] به صورت خارج از خط و به شکل کنترل بهینه¬ی افق محدود حل نمودیم. مشاهده شد که کنترل¬کننده¬ی SDRE با وجود طراحی سادهای که دارد؛ نه تنها خواص غیرخطی سیستم را حفظ میکند؛ بلکه بر خلاف کنترل¬کننده¬ی LQR که در شرایطی پاسخ¬هایی ناپایدار به همراه داشت، همواره جواب مناسبی در قرار گرفتن در همه زون¬ها داشته است و در نتیجه عملکرد بهتری از کنترل¬کننده¬ی LQR دارد. در آخر برای جرثقیل حامل کانتینر در یک مسیر حمل بار یک کنترل¬کننده¬ی SDRE طراحی نمودیم و دیدیم اجبار در مکث، پس از ایستادن ارابه، بار را با سرعت خوبی به کمک این کنترل¬کننده می¬توان حمل نمود.

مطلب مرتبط با این موضوع : 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

نتایج

در این تحقیق پس از بررسی سایر مطالعاتی که تا کنون برای کنترل جرثقیل¬های حامل کانتینر، انجام شده است، مدلی برای جرثقیل استخراج گردید. پس از انجام مطالعات مدل مناسب جهت اعمال اغتشاش باد به سیستم معرفی گردید. در ادامه عملکرد سیستم با اعمال اغتشاش باد بر روی سیستم نشان داده شد. با توجه به مطالب پیش¬تر وجود یک کنترل¬کننده بهینه جهت بهبود عملکرد سیستم ضروری می باشد.
در مرحله طراحی کنترل¬کننده از کنترل¬کننده¬های بهینه غیر خطی، که گسترش یافته نوع خطی آن¬ها می¬باشد، پس از بررسی عملکرد پیاده¬سازی کنترل¬کننده با وجود اغتشاش، استفاده گردید. در ادامه دو روش حل برای کنترل¬ بهینه¬ی افق محدود و نامحدود معرفی شد. سپس به بررسی حالت¬های خاص در مدل ذکر شده که در ان قادر به استفاده از کنترل¬کننده¬های SDRE نبوده، پرداخته شد و راه¬کارهایی برای حل این مشکل معرفی گردید.
بر اساس مطالب یاد شده کنترل¬کننده¬های بهینه خطی و غیر خطی طراحی شده و پس از مقایسه عملکرد هر دو کنترل¬کننده، به جهت عملکرد مناسب¬تر نوع غیر خطی در برابر اغتشاش باد وارد شده به سیستم به ویژه هنگام وجود باد پایه در دو حالت شتاب-دار و سرعت یکنواخت ارابه و هم¬چنین مقدار ورودی کنترلی مناسب¬تر این عمل¬گر، کنترل¬کننده نوع غیر خطی انتخاب گردید.
همان¬گونه که پیش¬تر اشاره شد، در یک مسیر پس از انتقال کامل کانتینر، اعمال مکث زمانی کوتاه موجب پایداری بهتر کانتینر گردید.
پیشنهادات

در ادامه تحقیق حاضر می¬توان موارد زیر را پیشنهاد داد:
در بدست آوردن معادلات سیستم از مواردی که صرف نظر شد، همانند وزن کابل و یا انعطاف پذیری آن را وارد مدل کرد.
بررسی تاثیر عدم پخش بار مناسب در کانتینر در عملکرد سیستم.
تاثیر وجود نامعینی در سیستم، مثلا طول کانتینر، سطح لغزنده و مانند اینها.
حذف حرکت پیچشی کانتینر با مدل کردن سیستم به صورت سه بعدی.
همچنین می¬توان این کنترل¬کننده را با برخی از کنترل¬کننده¬های هوشمند، مانند کنترل¬کننده فازی که در جرثقیل¬های حامل کانتینر نیز از آن استفاده می¬گردد؛ مقایسه کرد و عملکرد و ضریب اطمینان آن¬ها در شرایط مختلف مشاهده نمود.

تابستان 92
تقدیم به :
پدرو مادر دلسوز و
همسر مهربانم

تقدیر و تشکر :
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او ، طاهران معصوم ، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است ؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز…
خداوندا تورا شکر می گویم که به من توانایی و اعتماد بنفس دادی تا بتوانم در مسیرهای دشوار زندگی به خوبی و موفقیت گام بردارم و همچنین والدینم را درکنار من قرار دادی تا همراه های همیشگی من در طی کردن راه های دشواری زندگی باشند از آنها نیز متشکرم که با وجود تمام مشکلات و سختیها مرا هیچگاه تنها نگذاشتند و همواره حامی و پشتیبان من بوده اند و همچنین از استاد عالی قدر جناب آقای دکتر محسن رسولیان و دکتر محمد صدر و استاد مشاور نهایت تقدیر و تشکر را دارم که با راهنمایی های خوب خود کمک زیادی به اینجانب کردند تا بتوانم پروژه خود را به خوبی به پایان برسانم و همچنین از دوستان و همکلاسی ها که هرکدام به نحوی مرا یاری دادند تقدیر و تشکر می کنم .

مطلب مرتبط با این موضوع :  رگرسیون، Chang ،  ، آزمون ، رگرسیوننتیجه، رابطه همانگونه


فهرست مطالب صفحه
چکیده : 1
فصل اول 3
مقدمه: 5
1- بیان مسئله: 7
1 – 1 موضوع : 7
1 – 2 اهمیت و ضرورت تحقیق: 11
1 -3 فرضیات تحقیق: 14
1 – 4 سوالات تحقیق: 14
1 – 5 اهداف تحقیق 15
1 – 6 روش تحقیق 16
1 – 7 ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات) 18
معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 20
1 – 8 متغیر های تحقیق 21
1 – 9 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق 23
فصل دوم 27
2 – 1 مقدمه: 28
2 – 2 تصمیم گیری در سازمانها 29
2 – 3 تئوری های تصمیم گیری 30
2 – 4 آغاز بکار گیری فناوری های اداری 34
2 – 5 سیستمها 39
2 – 6 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی 41
2 – 7 چرخه حیات سیستم 43
2 – 8 اطلاعات 44
2 – 9 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی 46
2 – 10 سیستمهای اطلاعاتی 47
2 – 11 کاربرد مدیریت 52
2 – 12 افزایش سرعت در تصمیم گیری 53
2 – 13 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر 55
2 – 14 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها 57
2 – 15 تحلیل گر سیستم ها 60
2 – 16 مدیران پایگاه داده ( DBAS ) 60
2 – 17 متخصصان شبکه 62
2 – 18 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی 69
2 – 19 سیستم گزارشات مدیریت 86
2 – 20 نقش فناوری اطلاعات در سازمان 89
2 – 21 ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات 90
2 – 22 طبقه بندی سیستمهای ا طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها 91
2 – 23 اتوماسیون اداری 92
2 – 24 مزایا و معایب اتوماسیون اداری 93
2 – 25 ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری 95
2 – 26 بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری 96
2 – 27 مجموعه نرم ا فزارهای اتوماسیون 98
2 – 28 دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟ 99
2 – 29 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری 102
2 – 30 جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری 109
2 – 31 نکات برجسته درباره اتوماسیون 1 و بهسازی روشهای کار 111
2 – 32 اتوماسیون و تصمیمات مدیریت 112
2 – 33 ضرورت تفکر برای آینده 113
2 – 34 بهبود کار و اتوماسیون 114
2 – 35 تحقق دولت الکترونیک در ایران 117
2 – 36 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی 117
2 – 37 اتوماسیون فعالیتهای عمومی 119
2 – 38 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 120
فصل سوم 129
3 – 1 مقدمه 131
3 – 2 روش تحقیق 132
3 – 3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق 134
3 – 4 نمونه و نمونه گیری 134
3 – 5 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 135
فصل چهارم 141
4 – 1 مقدمه 142
4 – 2 داده 143
4 – 3 اطلاعات 143
4 – 4 سیستم های پردازش 145
4 – 5 تجزیه و تحلیل داده ها 146
4 – 6 جامعه آماری تحقیق 146
4 – 7 تجزیه و تحلیل آماری : 147
فصل پنجم 161
5 – 1 مقدمه 163
5 – 2 نتایج تحقیق : 164
5 – 3 محدودیتها 167
منابع فارسی: 169

فهرست جداول صفحه
جدول شماره 1 145
جدول شماره 2 146
جدول شماره 3 146
جدول شماره 4 147
جدول شماره 5 148
جدول شماره 6 148
جدول شماره 7 149
جدول شماره 8 150
جدول شماره 9 150
جدول شماره 10 151
جدول شماره 11 152
جدول شماره 12 153
جدول شماره 13 153
جدول شماره 14 154

چکیده :
پژوهش حاضر به « بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری کرمانشاه و حوزه ستادی » پرداخته است . این پژوهش از نظر هدف ، از نوع کاربردی و در این تحقیق روش پیمایشی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد .
در تحقیق حاضر 30 تن از مدیران استانداری کرمانشاه از اتوماسیون اداری بهره مندند ، با تکمیل پرسشنامه تهیه شده پزوهشگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداری بر متغیر های تعیین شده پرداختند
ابزار جمع آوری اطلاعات در تنحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسشنامه « ارزیابی نگرش »
لیکرت فرضیات مطرح شده در این پژووهش عبارتند از :
سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران مثبت دارد.
سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
که در این تحقیق و با توجه به فصل پنجم و نتیجه گیری موجود در آن و نیز فصل چهارم که تجزیه و تحلیل فرضیات می باشد به این نتیجه دست یافتیم که شواهدی بر رد فرضیه های چهار گانه ای که با شاخصه های تعریف شده صحت ، دقت ، بهنگام بودن و اقتصادی بودن وجود نداشت .
نکته اساسی اینست که فرایند تحقیق هرگز پایان نمی یابد و، همیشه یافته های هر تحقیق ازمایشی قلمداد می شود و این آگاهی وجود دارد که ممکن است در تحقیقات بیشتر ثابت شود که نتایج غیر صحیح بوده است .
واژگان کلیدی : اتوماسیون ، تصمیم گیری ، مدیریت

مطلب مرتبط با این موضوع :  مدیران، کارگاه، کار،، کارگران، حفاظت، حفاظتی

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:
در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکترنوردال ، رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )
سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .
دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد . Green,)، 2001 ، ص 23)
گسترش سیل آسای کامپیوتر در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و