آموزشی

اتوماسیون، کمیته، کارکنان، اینترنت، امداد، خمینی(ره)استان، * ، تلفن، ارکان، رایانه، خمینی(ره)، اداری،

خدمات ،سرعت و دقت در ارائه خدمات از طریق اتوماسیون اداری.
7-1سوالات تحقیق
1-7-1سوال اصلی:
آیا میان اجرای اتوماسیون اداری درکمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام بابهبودعملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
2-7-1 سوالات فرعی:
آیا میان استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا میان استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا میان استفاده ازتلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
8-1 متغیرهای تحقیق
موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد وذهنی هستند. برای این که عملاً تحقیق را انجام دهیم مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند.که بتوانیم به آنهامقدار و درجات آنها را تعیین کنیم. هم چنین باید بین متغیرهای گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد.(ایران نژاد،1382،ص47)
1-8-1متغیر مستقل: متغیر مستقل متغیری است که از طریق آن متغییر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود.(خاکی،1379،ص 76).
متغیر مستقل،متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد.به عبارت دیگر متغیر مستقل متغییر روشنگر است.فرض می شود که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته است.(ایران نژاد،1382، ص48).
در این تحقیق متغیرهای مستقل عبارت است از: درفرضیه اصلی: سیستم اتوماسیون اداری درفرضیه فرعی اول: اینترنت
درفرضیه فرعی دوم: اینترانت
درفرضیه فرعی سوم: تلفن داخلی
2-8-1 متغیر وابسته
متغیر وابسته،متغیری است که محقق به دنبال تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است.(بازرگان و دیگران،1381،ص50).
می توان گفت متغیر وابسته نتیجه متغیر مستقل است.متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می شود.(منبع قبلی)
در این تحقیق بهبود عملکرد کارکنان (در کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ایلام)که با ابعاد صحت، دقت، بهنگام بودن، اقتصادی بودن سنجیده می شود در فرضیه اصلی و فرضیات فرعی متغیر وابسته می باشند.
9-1 فرضیه های تحقیق
1-9-1 فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از:
میان استفاده از اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره) با بهبود عملکرد کارکنان در استان ایلام رابطه معناداری وجود دارد.

2-9-1 فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از:
میان استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتومایسیون اداری در سازمان کمیته امدادخمینی(ره) استان ایلام بابهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجوددارد.

میان استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتومایسیون ادری با بهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد خمینی(ره)استان ایلام رابطه معناداری وجوددارد.

میان استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتومایسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام رابطه معناداری وجود دارد.

10-1 چارجوب نظری تحقیق
اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیکی رسمی و غیر رسمی بوده که برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل وخارج موسسه وبالعکس مربوط می شود.
کلمه اصلی که اتوماسیون ادری را از داده پردازی سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازد ارتباطات است. اتومایسون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است.(شیخ بکلو،1391).
با توجه به این که اتوماسیون اداری، بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفیدجهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه امکانات موجود در سازمان می باشد. از همین رو است که راه حلهای مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می سازد. در این فرآیندحذف مکاتبات کاغذی، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان و افزایش بهره وری عملی می گردد.
اتوماسیون اداری توسط کسانی که در دفاتر کار می کنند به کار گرفته می شود.از آنجائی که یک دفتر می تواند شامل هر چیزی از یک طبقه سوئیت گرفته تا یک محوطه محصور در یک انبار کالا باشد.بنابراین دامنه استفاده کنندگان از اتوماسیون اداری گسترده است به طور کلی سه گروه از اتوماسیون استفاده می کنند.مدیران، منشی ها و کارمندان دفتری.
صرافی زاده در کتاب فن آوری اطلاعات و کاربرد آن در سازمان مزایای اتوماسیون اداری را به دو بخش مزایای مستقیم مانند:افزایش خدمات، صرفه جویی در وقت ونیروی کار. و مزایای غیر مستقیم مانند:وابستگی کمتر به سایر ادارات، نیاز کمتر به تشریفات، فزایش وظایف شغلی ورضایت بیشتر مشتریان تقسیم می نماید.(صرافی زاده،1383،ص65).
در این پژوهش در نظر است نسبت به بررسی رابطه میان استفاده از اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ایلام پرداخته شود.سیستم اتوماسیون اداری، اینترنت، اینترانت،وسیستم ارتباط شاخه ها از طریق تلفن های داخلی به عنوان متغیرهای مستقل و بهبود عملکرد کارکنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
11-1 قلمرو تحقیق
1-11-1قلمرو موضوع تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق مربوط به مباحث اتوماسیون اداری، اینترنت، اینترانت، تلفن داخلی و بهبود عملکرد کارکنان می باشد.
2-11-1قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام می باشد.

3-11-1قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی این تحقیق 12 ماه می باشد که از دی ماه 1391 آغاز و تا پایان آذر 1392خاتمه می یابد.زمانبندی مراحل انجام این تحقیق در جدول (1-1)آمده است.

جدول(1-1):جدول زمانبندی مراحل انجام تحقیق
زمان به ماه
عنوان مراحل دی
91 بهمن
91 اسفند
91 فروردین
92 اردیبهست
92 خرداد
92 تیر
92 مرداد
92 شهریور
92 مهر
92 آبان
92 آذر
92
انجام مطالعات کتابخانه ی واینترنتی،جمع آوری مبانی نظری تحقیق
*
*
*

جمع آوری داده ها * * *
تجزیه وتحلیل داده ها * * * *
نتیجه گیری و
تنظیم نگارش نهائی * *

12-1تعاریف مفهومی
1-12-1اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیکی رسمی وغیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل وخارج موسسه وبالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی اتوماسیون اداری را از داده پردازی سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازدارتباطات است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتیاطات به هر دو صورت شفاهی وکتبی است . به طور مثال پست الکترونیک، فاکس، کنفرانس ویدئویی، تابلو اعلانات الکترونیکی و….(مک لوید ،1387،ص471).

2-12-1شبکه های ارتباطی
شبکه های ارتباطی به منظور پشتیبانی از ارتباطات و انتقال اطلاعات و پیام ها به وجود آمده اند.بسیاری از این شبکه ها در سطح ملی و فراملی به صورت شبکه های در هم تنیده، امکان ارتباط بین افراد وتبادل اطلاعات را فراهم کرده اند.انواع شبکه ها درشکل (2-1) آمده است.(صرافی زاده، 1383،ص83).

جدول(2-1): انواع شبکه ها
نوع شبکه نمونه
شبکه، شبکه ها اینترنت
شبکه انتقال عمومی خطوط تلفن داخلی
شبکه گسترده سیستم تلفن
شبکه محلی شهری شبکه داخلی یک دستگاه
شبکه محلی شبکه رایانه ورونیک ساختمان
3-12-1شبکه ها
شبکه ها، رایانه ها و دیگر تجهیزات را به یکدیگر مرتبط می سازد.بزرگترین شبکه رایانه موجود اینترنت است.(صرافی زاده و علی پناهی،1384).
4-12-1 اینترنت
اینترنت، مجموعه ای ازشبکه های کامپیوتری است که با کمک یک زیرساخت ارتباطی که متشکل ازخطوط ارتباطی با پهنای باندبسیار بالا ومسیریابهای بسیارسریع است، تشکیل یافته است.این زیر ساخت ارتباطی ستون فقرات نام دارد.ستون فقرات، با سرمایه گذاری هنگفتی در آمریکا، اروپا وقسمت هایی از آسیا ایجاد شده وحجم بسیار عظیمی از بسته های اطلاعات را در هر ثانیه به سرتاسرجهان ارسال می کند.(وحیدی،1383،ص7) .
5-12-1اینترانت
شبکه ای رایانه ای است که زبان مشترک ارتباطی شبکه جهانی اینترنت برای تبادل داده ها استفاده می کند و تمام خدمات اینترنت، از جمله پست الکترونیکی، تار جهان گستر، انتقال فایل(FTP)، گروه های خبری و تله کنفرانس را در شبکه های اختصاصی برای استفاده کنندگان مشخص آن شبکه ارائه می دهد. و لزوماً به اینترنت متصل نیست.تفاوت اساسی میان شبکه اینترنت و سایر شبکه ها در آن است.که این شبکه بر اساس پروتکل های اینترنت نظیر TCP/IP و HTTP شکل می گیرد.
6-12-1عملکرد:
عملکرد، عبارت است از میزان کارآیی و اثربخشی در تعیین هدف های مناسب و تحقق آنها (در فصل دوم به صورت مفصل توضیح داده شده است).(علاقه بند، ص 17 و16).
7-12-1عملکرد سازمانی
میزان کارآیی و اثربخشی سازمان در تحقق هدف های آن تعیین می شود.(همان منبع).
8-12-1بهره وری
بهره وری،یعنی درست انجام دادن کار+انجام کارهای درست (دراکر 1994، ص118).
9-12-1کارآیی
کارآیی، عبارت است از نسبت ستاده به داده یا به عبارت دیگر نسبت تولید کالا یا خدمات نهایی به منابع به کار رفته در آن.
10-12-1اثربخشی
اثربخشی،عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نائل می آید.
(دفت،1377،ص101).
13-1تعاریف عملیاتی
تعریف عملی یا عملیاتی نسبت به تعاریف مفهومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا که یک مفهوم از حالت کلی، ذهنی و غیرقابل مشاهده به حالت جزئی، عینی وقابل مشاهده تبدیل می کند.در پرسش نامه هر متغیر از طریق یک یا چند سوال مطرح می شود. سوالها به طریقی ساخته می شوند که محقق را به اندازه گیری یک مفهوم یاری کنند.به هنگام اندازه گیری ارزشها و اندازه گیری مختلف یک متغیر را مورد بررسی، ثبت وضبط قرار می دهیم.(ساده ،1375 ،ص88-87).

1-13-1اتومایسیون اداری
اتومایسیون اداری، کاربرد فناوری رایانه و ارتباط به منظور تسهیل امور اداری در سازمان به منظور ارتقاء کارآئی آنهاست.(صرافی زاده،1383،ص65).

2-13-1 فن آوری اطلاعات
فن آوری اطلاعات، عبارت است از تمامی اشکال فن آوری که به منظور پردازش، ذخیره سازی وانتقال اطلاعات در یک قالب الکترونیکی به کار گرفته می شود. تجهیزات فیزیکی که برای این منظور به کار می رود عبارتند از:رایانه، شبکه، تجهیزات ارتباطی، فکس ونرم افزارهای الکترونیکی (لوکاس ، 2000،ص12).
3-13-1 بهبودعملکرد
بهبودعملکرد، معانی بهبودترقی تدریجی، به بودن، بهتری، عافیت، سلامت و تندرستی است.(معین محمد ،1386).
در این پژوهش محقق متغیرهای وابسته و مستقل را از تعریف مفهومی به صورت عملیاتی تعریف می نمایدتا بهتر و راحتر بتواندآن را سنجیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
از این رواتوماسیون اداری که متغییرمستقل پژوهش می باشد شامل اینترنت،اینترانت و تلفن های داخلی در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام است.
متغیر وابسته در این پژوهش بهبودعملکرد می باشد. برای عملیاتی نمودن بهبودعملکرد طبق تعریف و با توجه به ادبیات مربوط به آن سوالات پرسش نامه از میان شاخص های بهبود عملکرد، بعلاوه شاخص هایی از اهداف اصلی کمیته امدادامام خمینی(ره) و همچنین شاخص هایی برای دولت الکترونیک سوالاتی در نظر گرفته شده که پس از کسب دیدگاههای اساتید صاحبنظر و اعمال اصلاحات لازم،پرسش نامه ای 40سوالی طراحی و تدوین شد. که با تایید اساتید محترم راهنما و مشاور بین کارکنان واحدهای مختلف کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام توزیع شد.که این معیارها رامی توانید در فصل سوم مشاهده فرمایید.

مقدمه
اتوماسیون اداری که هدیه صنعت فن آوری اطلاعات IT به بروکراسی اداری است.ایده نوین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی رسد. (رحیمی کیا و همکاران،1390).
درچندسال گذشته بحث گردش مکاتبات الکترونیک وسیستم اتوماسیون اداری از مباحث بسیار مهم و مطرح مدیریتی در تمام حوزه ها بوده است.و سازمان های موفق و روبه رشد همواره ازپیشگامان بهره گیری از این نرم افزارها بوده اند. حذف کاغذاز امور بایگانی و دفتری، رفع محدودیت های فضا جهت بایگانی پرونده ها وابزار آن مانند زونکن و پوشه ها، کاهش خطرات و مشکلات محیطی و آتش سوزی، افزایش ضریب امنیت در نگهداری از اطلاعات و پشتیبانی از امور اداری از تاثیرات به کار گیری اتوماسیون اداری است.
اختراع رایانه، امکان پردازش سریع و ذخیره حجم انبوهی از داده ها را فراهم می آورد و پیشرفت ها را در سطح وسیعی ممکن ساخت.این رویدادها به همراه سایر پیشرفت ها صورت گرفته در زمینه الکترونیک و ارتباطات اعم از میکروالکترونیک، نیمه هادی ها، ماهواره و روباتیک ها به وقوع انقلابی در زمینه نحوه جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی، فراخوانی و ارائه اطلاعات منجر گردید که شکل گیری فناآوری اطلاعات حاصل این رویداد بود. (لاولس ،2000،ص2)
امروزه سازمان هایی، می تواننددر اغلب اوقات خود را در بالاترین میزان آمادگی برای

]]>