اتوماسیون، کارکنان، کمیته، مکاتبات، ارتباطات، ارکان، رگرسیون، اداری،، بهبودعملکردبر، تلفن، تحلیلی، فرآوانی

تاهل…………………………………………………………………………………………………..121
7-4وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………….122
8-4سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………123
9-4تحلیل های استنباطی………………………………………………………………………………………….127

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..134
2-5نتیجه گیری برمبنای فرضیه………………………………………………………………………………….135
3-5پیشنهادهایی مبتنی بر فرضیه هاویافته های تحقیق……………………………………………………142
4-5پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده……………………………………………………………………..147
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………..148
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..162
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………165
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………167
عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….168

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول(1-1)زمانبندی مراحل انجام تحقیق…………………………………………………………………….14
جدول(2-1)انواع شبکه ها…………………………………………………………………………………………16
جدول(1-1-2)کاربردهای فن آوری اطلاعات در سازمان……………………………………………….29
جدول(2-2-2)انواع فن آوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………..77
جدول(1-3)نحوه امتیازبندی، گزینه های پرسش نامه…………………………………………………….105
جدول(2-3)شاخص های فرضیه اصلی………………………………………………………………………110
جدول(3-3)شاخص های فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………110
جدول(4-3)شاخص های فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………..111
جدول(5-3)شاخص های فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………….111
جدول(6-3)فرآیندتحقیق…………………………………………………………………………………………114
جدول(1-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب جنسیت…………………………………………….119
جدول(2-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب میزان تحصیلات…………………………………120
جدول(3-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب وضعیت تاهل……………………………………121
جدول(4-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت شغلی…………………………122
جدول(5-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه خدمت……………………………123
جدول(6-4)فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان………………………………………………………..125
جدول(7-4)ماتریس همبستگی متغیراتومایسیون اداری بابهبودعملکرد………………………………127
جدول(8-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردروی اتومایسیون اداری…………………………………128
جدول(9-4)ماتریس همبستگی متغیراینترنت بابهبودعملکرد……………………………………………128
جدول(10-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردبر روی اینترنت…………………………………………129
جدول(11-4)ماتریس همبستگی متغیراینترانت بابهبودعملکرد…………………………………………130
جدول(12-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردبر روی اینترانت………………………………………..130
جدول(13-4)ماتریس همبستگی متغیرتلفن داخلی بابهبودعملکرد……………………………………131
جدول(14-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردبر روی تلفن داخلی…………………………………..132

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(1-1)مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………5
نمودار(1-2-2)ساده ترین فراگرد ارتباطی…………………………………………………………………….59
نمودار(1-4)نمودارستونی بررسی وضعیت جنسی اعضای نمونه آماری……………………………120
نمودار(2-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب میزان تحصیلات…………………………121
نمودار(3-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت تاهل…………………………….122
نمودار(4-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت شغلی…………………………..123
نمودار(5-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه خدمت…………………………….124

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل(1-2-2)رابطه بین چرخه مدیریت عملکردبامدیریت منابع انسانی………………………………50
شکل(2-2-2)رابطه مدیریت عملکردبا(استخدام،پاداش)بااستراتژی……………………………………50
شکل(3-2-2)رابطه (رضایت،پاداش) با عملکرد……………………………………………………………55
شکل(4-2-2)ساختارسازمانیIT/IS…………………………………………………………………………….75
شکل(5-2-2)ساختارسازمانی پس از به کارگیریIT/IS………………………………………………….75
شکل(6-2-2)ساختارسازمانی پس ازنهادینه شدنIT/IS………………………………………………….76

چکیده
ارتباطات سازمانی،همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان ها بوده است. با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان ها به وجود آمد.طی سالهای اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری، کشور ما را فرا گرفته است، و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی به بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند. وحاضرند مبالغ کلانی را در جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند. اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه عملکرد کارکنان را تحت الشعاع قرار داده و باعث بهبود کیفیت خدمات ارائه شده می شود.این پژوهش در زمینه بررسی رابطه سیستم های اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان می باشد. روش تحقیق انجام شده بر اساس هدف کاربری و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -همبستگی از شاخه میدانی است.به این منظور سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام به عنوان واحد نمونه انتخاب گردید، وجامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان کمیته امداد در نظرگرفته شد، که با استفاده از روش کوکران 70 نفرازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردید، پس ازتوزیع 75/0ازپرسشنامه هابرگشت داده شد، که بر اساس نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارspss بر وجودرابطه بسیار بالا بین استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبودعملکردکارکنان دلالت دارد.
کلمات کلیدی : اتوماسیون اداری، بهبودعملکرد کارکنان، فن آوری اطلاعات.

1-1مقدمه
درشرایط دائم درحال تغییرمانیز باید تغییرنماییم.وگر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییرخواهیم پرداخت.(دکتر نوردال، 2002).
فناوری درقرن بیست ویکم نقش حیاتی ایفاخواهدکرد (الینسون ،2002،ص307 ) به طوری که اکثرسازمان هامجبور به استفاده ازیکی از انواع تکنولوژی به عنوان راهی برای نوسازی قابلیت تولید وافزایش رقابت پذیری و انعطاف پذیریشان خواهندشد.(سالانوا ودیگران،2004،ص43-42).
پایه واساس ایجادموضوعات مختلف برمبنای سرعت انتقال داده ها ازجایی به جای دیگروامکان دسترسی سریع وآسان به داده ها پایه ریزی می شوند.لذاخودموضوع ارتباطات نیزازاین موضوع مستثنی نبوده واز اهمیت ویژه ای برخورداراست. وچون بخش مهمی از ارتباطات هرسازمان را، مکاتبات آن سازمان تشکیل می دهد، لذااهمیت این موضوع در مکاتبات سازمان نیز خود را نشان می دهد.
داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط، بهنگام، تسریع در امور، افزایش دقت و صرفه جویی در زمان جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهدگرفت.در این برنامه زمانی، یک مدیرکارآمدبدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خودقادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست..
سیستم اتومایسیون اداری تاثیر بسزایی در صحت، دقت، اقتصادی بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه ستادی داشته و عملکرد کارکنان را بهبود می بخشد. در این تحقیق ارکان سیستم اتوماسیون اداری ازقبیل اینترنت، اینترانت، تلفن های داخلی ورابطه شان بابهبودعملکرد کارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی (ره) استان ایلام مورد بررسی قرار می گیرد.

2-1بیان مسأله
اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی وغیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل وخارج موسسه وبالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی، سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی تصمیم متمایزمی سازد، ارتباطات است.اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و
کتبی است.(ریموند ،1998).
اتوماسیون اداری عبارت است از کاربرد وسایل الکترونیک در فعالیت های دفتری به منظور افزایش کارآیی، کارآیی افزایش یافته ناشی از تکامل تبادل اطلاعات بهتر برای تصمیم گیری می تواندبه مدیرسودبرساند.(بهشتیان،1378).
نرم افزارهای اتوماسیون اداری با نگرش بر مدیریت گردش کار، به گونه ای طراحی گردیده اندتا کلیه کارهای مکاتباتی در جریان یک سازمان را منجر و به تولید و گردش اطلاعات و مستندات در سطح سازمان و حتی در سطحی فراتر از یک سازمان خواهدشد، را مدیریت نماید.
درباره سودمندی اتوماسیون شرکت ها و ادارات بحث های بسیار مطرح شده است، امابیشترکارشناسان برای اثبات آن به ابعاداقتصادی و مدیریتی آن پرداخته اند، امکان تبادل سریع مکاتبات، جلوگیری از ثبت چندباره، جلوگیری ازتکثیر بی مورد مکاتیات، امکان طبقه مندی مکاتبات در رده گوناگون و جستجوسریع آنها، امکان بررسی عملکردکارکنان و بخش های گوناگون سازمان، حذف کاغذ در جریان مکاتبات و امکان سازماندهی درست دستگاه هابا توجه به اطلاعات دقیق جریان مکاتبات و فعالیت ها دلایلی هستند که از همین دیدگاه سرچشمه می گیرند. این پژوهش رابطه اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ایلام را موردبررسی قرار می دهد.
مزایای استفاده ازاتوماسیون اداری مهمترین شرط کاربردو استفاده از آن در اکثر سازمان ها می باشد.که این امر منجر به گسترش مجاری ارتباطات باسرعت بیشتراست. در این پژوهش مشخص می شود که آیامیان استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟
3-1 مدل تحلیلی تحقیق :
با توجه به وجود معیارهای متفاوت برای انتخاب به عنوان ارکان اساسی اتوماسیون، محقق بر آن شد که با کارشناسان فن آوری سازمان مورد پژوهش ارکان کلیدی این سیستم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. که پس از بحث های فراوان و با نظر اساتید محترم (اینترنت، اینترانت و تلفن داخلی)به عنوان ارکان اساسی این سیستم برای انجام پژوهش انتخاب گردیدند.
نمودار(1-1)مدل تحلیلی تحقیق

4-1اهمیت و ضرورت تحقیق
آینده جایی نیست که به آن جا برویم بلکه جایی است که آن را به وجودمی آوریم. آن هم با راه هایی که به آینده می سازیم. مزیت ملی در کشورهایی پدید می آید که مدیران تنها درصددافزایش کارآیی نباشندبلکه حرکت

]]>