اتوماسیون، کارکنان، کمیته، ارکان، امداد، 14-4، اینترنت، تلفن، خمینی(ره)استان، خمینی(ره)، وجدول، اینترانت

دمات ارائه شده به ارباب رجوع و به طور کلی بالا رفتن بهره وری در سازمان را فراهم آورده است.
با توجه به سوالات (17-10)وجدول14-4اجرای اتوماسیون اداری در کمیته مداد امام خمینی(ره)استان ایلام موجب افزایش دقت در انجام وظایف شده و امکان جعل و سوء استفاده از مکاتبات اداری را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.
با توجه به سوالات(19-18) و جدول14-4 اجرای اتوماسیون اداری در کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام باعث رشد و گسترش ارزش های اسلامی شده. وهمچنین تا حدودی اهداف دولت الکترونیک را تامین نموده است، ولی نه به صورت مطلوب و قابل قبول.
ازدلایل اجرا نشدن کامل این موضوع می توان به نوپا بودن این سیستم در سازمان، نبودن منو یا آیتم مربوط به موضوع ذکر شده در نرم افزار اتوماسیون و همچنین مشارکت کمتر مردم در امور سازمان اشاره کرد.
2-2-5 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول این پژوهش عبارت است از: میان استفاده ازاینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)رابطه وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه و جدول ماتریس همبستگی8-4 و همچنین در نظر گرفتن نتایج جدول 14-4 به بحث و بررسی پیرامون دلایل تایید فرضیه که با 78/0مورد تایید قرار گرفته است، می پردازیم. همان طور که در فصل سوم بیان کردیم، تعداد7 معیار برای رابطه اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام در نظر گرفته شد، تا با استفاده از آنها شاخص های بهبود عملکرد را در سازمان بسنجیم. حال می توان دید که اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با معیارهای در نظر گرفته شده رابطه دارد.
با توجه به سوالات (21-20) وجدول 14-4 استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری افزایش سرعت در عملیات سازمانی را فراهم می آورد، همچنین استفاده از اینترنت عاملی تاثیرگذار در رضایت شغلی کارکنان محسوب می شود.
با توجه به سوال(22)و مندرجات جدول14-4 استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری هزینه های سازمانی را کاهش داده است، اما نه بصورت ملموس و قابل انتظار.
ازجمله دلایل این امر می توان به کمبود آموزش لازم برای کارکنان سازمان، نبود پهنای باندمناسب که حتی 512گیگابایت را نیز پشتیبانی نمی کنددر نتیجه پایین بودن سرعت، پایین بودن سیستم های کامپیوتری و سخت افزارموجود مانند cpu وram و VGAو…،قطع اینترنت و….اشاره نمود.این عوامل تنها بخشی از دلایلی است که باعث می شود کارکنان کمتر از اینترنت استفاده کرده و در نتیجه کاهش هزینه مطلوب و قابل لمس، وجود نداشته باشد.
با توجه سوالات(24-23) و مندرجات جدول14-4 استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی (ره)استان ایلام در بالا رفتن سطح دانش و معلومات کارکنان نقشی اساسی و کلیدی ایفا می کند، زیرا که کارکنان به راحتی و با صرف کمترین زمان و هزینه به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا میکنند.همچنین استفاده از اینترنت انگیزه را در کارکنان افزایش داده و موجبات دلگرم شدن کارکنان سازمان را فراهم می آورد.
با توجه با سوالات(26-25)پرسشنامه و مندرجات جدول 14-4 استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام، تا حد بسیار زیادی باعث سهولت و راحتی در کارها شده و عملکرد کارکنان را به طور قابل توجه ای بهبود می بخشد.

3-2-5 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم این پژوهش عبارت است از: میان استفاده ازاینترانت به عنوان یکی ازارکان اتوماسیون اداری بابهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)رابطه وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه و جدول ماتریس همبستگی10-4 و همچنین در نظر گرفتن نتایج جدول 14-4 به بحث و بررسی پیرامون دلایل تایید فرضیه که با 86/0مورد تایید قرار گرفته است، می پردازیم. همان طور که در فصل سوم بیان کردیم، تعداد7 معیار برای رابطه اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام در نظر گرفته شد، تا با استفاده از آنها شاخص ها بهبود عملکرد را در سازمان بسنجیم. حال می توان دید که اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با معیارهای در نظر گرفته شده رابطه دارد.
با توجه به سوالات (28-27) وجدول 14-4 استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری سرعت انجام کارها را در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام تا حد قابل ملاحظه ای افزایش می دهد، و هزینه های معمول سازمان را کاهش می دهد.هرچند که این کاهش هزینه ها آنقدر قابل لمس و مشخص نمی باشد. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی سیستم اتوماسیون اداری حذف کاغذاز سیستم اداری و جایگزین کردن بایگانی الکترونیکی به جای بایگانی سنتی بود، به دلیل نبودآموزش مناسب، سنتی بودن بعضی پرسنل، نداشتن توانایی کار با نرم افزار اتوماسیون اداری برخی از کارکنان دوباره کاغذ در جریان امور اداری قرار گرفته و زونکن ها و پوشه ها خودنمایی می کنند.
با توجه به سوالات (30-29) وجدول 14-4 استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری درسازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام بستری مناسب برای افزایش سطح دانش و معلومات کارکنان را فراهم آورده است.زیرا که مدیران و افراد رده بالا و هم رده سازمان براحتی و بدون سوء تعبیر برنامه ها و اهداف سازمان را برای یکدیگر فرستاده و آنان را در جریان امور مربوط با سرعت و دقت بالا قرار می دهند. همچنین استفاده از اینترانت عاملی تاثیرگذار در ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان می باشد. چون که دستورالعملها، تغییرات و سایر موارد برای تمامی کارکنان هم رده به صورت همزمان فرستاده می شود، در نتیجه کارکنان احساس برابری نموده و انگیزه در آنان افزایش میابد.
باتوجه به سوالات (33-32-31) وجدول 14-4 استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری درسازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام عامل مهم و تاثیرگذار در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به شمار می رود و ارتباط همکاران با هم را در سراسر سازمان تسهیل نموده، و کارکنان به راحتی می توانند با هم در ارتباط باشند، به طور کلی استفاده از اینترانت عاملی مهم و کلیدی در بهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.
4-2-5 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم این پژوهش عبارت است از: میان استفاده از تلفن های داخلی به عنوان یکی ازارکان اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)رابطه وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه و جدول ماتریس همبستگی12-4 و همچنین در نظر گرفتن نتایج جدول 14-4 به بحث و بررسی پیرامون دلایل تایید فرضیه که با 62/0مورد تایید قرار گرفته است، می پردازیم. هرچنداین فرضیه پذیرفته شد ولی نه با قاطعیت فرضیه های دیگر، که این نشانگر ضعیف تر بودن رابطه متغیر مستقل این فرضیه(تلفن داخلی)با متغیر وابسته(بهبودعملکردکارکنان)نسبت به فرضیه های دیگر می باشد.همان طور که در فصل سوم بیان کردیم، تعداد7 معیار برای رابطه تلفن های داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام در نظر گرفته شد، تا با استفاده از آنها شاخص ها بهبود عملکرد را در سازمان بسنجیم. حال می توان دید که تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با معیارهای در نظر گرفته شده رابطه دارد.
با توجه به سوال (34) وجدول 14-4 استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام عاملی مهم در سهولت کارهای سازمان محسوب می شود.و تا حدود زیادی کار کارکنان این سازمان برای انجام امور مربوط تسهیل کرده است.
با توجه به سوال (35) وجدول 14-4 استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام هزینه های سازمانی را کاهش داده است، هرچند که این کاهش هزینه ها آنقدر چشمگیر و ملموس نمی باشد. از دلایل این امر می توان به کمبود آموزش لازم کارکنان برای استفاده صحیح از تلفن های داخلی و کم بودن کارایی تلفن داخلی نسبت به سایر ارکان اتوماسیون اداری اشاره کرد.
با توجه به سوال (37-36) وجدول 14-4 استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام نقشی مهم در پیگیری مکاتبات اداری و افزایش سرعت امور سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ایلام را ایفا می کند، هرچند پیگیری مکاتبات و افزایش سرعت به سایر ارکان اتوماسیون اداری (اینترنت و اینترانت)وهمچنین به بالا بودن سرعت اینترنت و فراهم آمدن بسترهای لازم سیستمی و سخت افزاری بستگی دارد.
با توجه به سوال (40-39-38) وجدول 14-4 استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام باعث بهبود کیفیت اطلاعات این سازمان شده، و عاملی کلیدی و تاثیرگذار برای بالا رفتن بهره وری و کارایی کارکنان سازمان محسوب می شود، و زمینه رضایت کارکنان را فراهم می آورد، هرچند که به دلیل استفاده مداوم از تلفن و نبود تنوع در این سیستم برای کارکنان امری طبیعی و ملموس محسوب می شود، و آنچنان که باید موجبات رضایت شغلی کارکنان را فراهم نمی آورد.
3-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه ها و یافته های تحقیق
پژوهشگر با توجه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها وبررسی سوالات پرسشنامه وهمچنین طی آشنایی که از وضع بکارگیری اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام در طی مدت انجام تحقیق و همچنین آشنایی که با نرم افزار اتوماسیون اداری چند سال پیش وطی گذراندن دوره خدمت سربازی در سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ایلام داشته ام. و از نزدیک با نحوه بکارگیری و مسائل و مشکلات مربوط به این سیستم در ارتباط بودم. و همچنین با استعانت از اساتیدمحترم راهنما و مشاورو متخصصان امر، برای بهبود و رفع مشکلات و معظلات سیستم اتوماسیون اداری پیشنهادهایی به شرح ذیل برای مدیران و مسولان سازمان ارائه می گردد، که امیدواریم به کارگیری آن ها از سوی مسولان، بخشی از این مشکلات رفع و رجوع گردد.
1-3-5 ضرورت برگزاری دوری آموزشی آشنایی با اتوماسیون اداری
نکته حائز اهمیت در رابطه با به کارگیری اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام بحث آموزش می باشد. تا زمانیکه از سوی سازمان آموزش های لازم و مرتبط با سیستم اتوماسیون اداری و نحوه کاربردآن برای کارکنان برگزار نگردد، نمی توان چندان به توفیق آن در سازمان امیدوار بود، یکی از دلایل عمده در کم انگیزه بودن کارکنان در استفاده از اتوماسیون ادری بالا بودن ضریب اشتباهات آنان از این سیستم می باشد، که مشکلات دیگری از جمله بالا نبودن روحیه کاری و افزایش نیافتن رضایت شغلی از عواقب آشنایی ناکافی برخی از کارکنان با این سیستم و ملزومات آن می باشد. آموزش ها باید هم جنبه تخصصی مربوط به موقعیت کاری و هم جنبه آماده سازی کارکنان برای استفاده از امکانات سیستم اتوماسیون را داشته باشد، در غیر اینصورت درک صحیحی در مورد نحوه استفاده از بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری در راستای اهداف سازمان بوجود نخواهد آمد، و تعامل سازنده ایجاد نخواهد شد. جهت صرفه جویی در هزینه ها می توان این کلاس ها به تناوب و توسط کارشناسان واحد فن آوری اطلاعات برگزار نمود.
2-3-5 استفاده از نیروی متخصص وتحصیلکرده به جای نیروی سنتی و مسن
مدیران و مسولان باید هر چه سریعتر نیروهای سنتی و کم سواد ومسن را بازنشسته و یا بازخرید نماید و بجای آنها نیروهای جوان، تحصیلکرده و متخصص استخدام نمایند، تا هم با این کار اندکی از بار شدید بیکاری جوانان تحصیلکرده کاهش یابد و هم بهروری سازمان به صورت پایدار بالا رود. لازم به ذکر است، مدیران در زمینه استخدام نیروی جدید سعی کنندتمام مراحل علمی استخدام را رعایت کنند و از رابطه گرایی جداً پرهیز نمایند، تا نیروهای مستعد و کارآمد استخدام شوند.
3-3-5 ایجاد فرهنگ و بسترمناسب جهت استفاده از اتوماسیون اداری
لازمه بکارگیری گسترده و بهینه سیستم اتوماسیون اداری وجود یک فرهنگ و بستر مناسب دراین ارتباط است، تا زمانیکه فرهنگ سازی لازم در این رابطه در سازمان صورت نگیردکارکنان چندان رغبت و تمایلی به استفاده از این سیستم در سازمان از خود نشان نمی دهندوبرای فراهم نمودن این بستروفرهنگ، ایجادیک باور و ذهنیت فردی در همه سطوح سازمان در ارتباط با نقش و اهمیت سیستم اتوماسیون اداری و میزان تاثیرگذاری آن در کلیه سطوح سازمانی ضروری است و تا زمانی که کارکنان سازمان، خصوصاًمسولان این باور و نگرش را در رابطه با اتوماسیون ادری نداشته باشند، امکان مفید بودن و ثمربخش بودن این سیستم در سازمان اندک می باشد، نبود نگرش درخور، در این ارتباط، موجب استفاده نابجا و غیر اصولی برخی کارکنان از امکانات سیستم اتوماسیون ادری از جمله شبکه می گردد و بعضاً مشاهده می شودکه از آن بعنوان ابزار سرگرمی استفاده می نمایندکه خود باعث بروز

]]>