آموزشی

اتوماسیون، کارکنان، انفورماتیک، تعمیرات، مصادیق، دارد؟ سوال، بازرگانی، اردبیل، دارد. فرضیه، کنفرانس، است. فرضیه، (IT)در

یافته است. تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی موجب شده است:
انتقال پیام، سریع تر از شیوه های سنتی ارتباط سازمانی صورت بگیرد.
امکان ارتباط بین شرکت کنندگانی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند فراهم آید.
امکان ارتباط غیر همزمان افراد فراهم شود.
لذا(IT/IS)موجب تسهیل ارتباطات سازمانی می شود.امکانات و تجهیزاتی که از این طریق در دسترس مدیران و کارکنان قرار می گیرداین امکان را برای آنها فراهم می سازدکه به سرعت با دیگران ارتباط برقرار سازند. در گذشته برای برقراری ارتباط، حضور هر دو طرف در یک زمان واحد لازم بود، اما با به کارگیری(IT/IS)امکان برقراری ارتباط غیرهمزمان افراد نیزبه وجود آمده است.(دکترفرهنگی،دکترصفرزاده،خادمی،1391، ص،274-273).
جدول2-2-2 انواع فن آوری اطلاعاتی در سازمان و کاربردآنها
انواع تکنولوژی اطلاعات توصیف
پست الکترونیک(E-MAIL) یک کاربر،سندی را در کامپیوتر واردمی کندواز طریق کامپیوتر به کاربردیگر ارسال می کند.پیام ها ممکن است پاسخ داده شوند،بایگانی شوندویا پاک گردند.
پست صدا پیامهای صوتی ارسال میشوند.
دورنگار ازطریق تلفن و فن آوریهای کامپیوتر،تصاویرواسناد به جای دیگر منتقل می شوند.
کنفرانس رادیویی جلسات گروهی را بدون توجه به محدودیت مکانی افراددر هر زمان امکانپذیرمی سازدوامکان انتقال اطلاعات نوشته شده را به حاضران در جلسه می دهد.
کنفرانس تلویزیونی امکان شرکت افراد در دو جای مختلف یا چندجا را در جلسات تلویزیونی فراهم میکند.
کنفرانس کامپیوتری امکان شرکت افراد را به طور همزمان یا غیرهمزمان در کنفرانس های مربوط به موضوعات خاص فراهم می کند.

38-2-2 جهانی شدن
ریشه جهانی شدن به نیمه دوم قرن نوزدهم برمی گردد، موقعی که انگلستان رهبرمالی و تجاری دنیا بود.اما بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل، پایه های آن بنا نهاده شد.با ورود به قرن بیستم تغییرات اقتصادی، سیاسی و تکنولوژی شدت بیشتری پیدا کرد و کم کم واژه جهانی شدن در ادبیات علمی وارد شد و اندیشمندان مختلفی در مورد آن به اظهار نظر پرداختند.
فوکویاما، درمورد جهانی شدن می گوید: ((ما وارد دوره زمانی بی سابقه ای شده ایم،چون تاریخی که در آن هستیم و آن را می شناسیم به پایان رسیده است.))
هانتیکنون هم به ظهور دنیای جدید با قوانین خاص خود اشاره می کند.
آنتونی کیدینگ، در این باره می گوید: ((جهانی شدن موضوعی است که از هیچ جا نیامده اما فراگیر شده است))
با توجه به تغییرات به وقوع پیوسته در دنیا، مک لوهان، مفهوم ((دهکده جهانی))را ارائه کرد.اما باید مفهوم جهانی شدن را در ابعاد آن پیگیری کرد تا به درک درست و صحیحی از آن برسیم چون جهانی شدن یک فرآیند چند جانبه است و یک بعدی نیست.جهانی شدن با توجه به رقابت شدیدی که بین دولت ها ایجاد می کند نقش دولت ها را از دولت های (رفاه)به دولتهای (رقابتی)تغییر می دهد به طوری که هزینه و کارآمدی، نقشی اساسی در این میان بازی می کند.
امروزه سازمان ها مانند ماهی ها در تنگ بلورین هستند.در این تعبیر مدیران در معرض قضاوت های شهروندان و کلیه انسان ها قرار دارندواین امر مسولیت آنها را فراتر از مرزهای کشورشان می برد و آنان را در مقابل نوع بشر مسول می سازد.(خانم دکتر عطاریان،1391،ص 84-83).

39-2-2 تاثیر فن آوری اطلاعات بر هزینه های سازمانی
فن آوری اطلاعات از چند جهت موجب کاهش هزینه های عملیاتی می گردد.اولاً ورود فن آوری اطلاعات نیاز سازمان را به نیروی انسانی کاهش می دهد.طوری که استفاده از ماشین های اتوماتیک و ربات ها حتی در بعضی موارد نیاز به نیروی انسانی را کاملا مرتفع می کند. ثانیاً، فناوری اطلاعات با ایجاد امکان دسترسی سریع به اطلاعات دقیق راجع به مواردی مانند سطح موجودی، باعث کاهش هزینه های عملیاتی می گردد.ثالثاً،موجب می گرددکه سطح ضایعات و زمان لازم برای تولید کاهش یافته و در نتیجه هزینه های مربوط نیز کاهش یابند.(چید ،1948،ص 112)

1-3-2 مقدمه
کار پژوهش، پس از انجام دادن مرحله مطالعه آغاز می شود.هر تحقیق وبررسی ضمن آنکه مبتنی بر تحقیقات قبلی است، به نوبه خود می تواند مقدمه ای برای مطالعات بعدی باشد.بررسی مطالعات و پژوهش های انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق، جزء مهم ولاینفک هر پژوهش علمی می باشد.در مرحله مطالعه، محقق یافته های دیگران و یا به عبارتی سابقه و پیشینه مساله یا نتایج تحقیقات دیگران و نیز قضایای کلی و نظریه های مرتبط با مساله تحقیق را گردآوری می کند و در صورتی که پاسخ مساله خود را پیدا نکردمرحله پژوهش را آغاز می کند.
به طور کلی مطالعه ادبیات نظری و سوابق پژوهش مرتبط با مساله برای محقق دارای فواید ذیل است:
به این ترتیب نسبت به موضوع اشراف زیادتری پیدا می کند.و براطلاعات وی در زمینه موضوع مورد مطالعه افزوده می شود.طبعاً، این آگاهی باعث می گرددکه وی با دید بازتری مسله را ببیند، فضای نگرش به مسله را روشن تر نماید، و در نتیجه برمساله تسلط بیشتری پیدا کند و با اشراف برمساله و اطمینان از بدیع بودن آن کار پژوهش را آغاز نماید.به عبارتی پژوهشگردر بستری از آگاهی به کشف جدید و تولید علم خواهد پرداخت.
بر اساس آگاهی از معلومات به دست آمده اقدام دوباره کاری و تکرار نخواهد کرد؛یعنی وقت و توان و بودجه را صرف روشن کردن موضوعاتی که تا کنون روشن شده نخواهد نمود و به کاری جدید وابتکاری دست خواهد زد و علم جدید تولید خواهد کرد.
از روش کار دیگران آگاهی خواهد یافت و با مسائل و مشکلات مسیر تحقیق آشنا خواهدشد.واز مفاهیم و اصطلاحات مشابه و مربوط به تحقیقات دیگران استفاده خواهد نمود.این تجربه ها به محقق کمک می کندتا تحقیق خود را با چشم اندازی روشن تر و با کمترین هزینه و بیشترین بازده به انجام برساند.
مطالعه ادبیات وسوابق مسله به محقق کمک خواهد نمودتا متغیرهای مورد نظر در مطالعه را بهتر شناسایی کند و روابط علت و معلولی آنها را با توجه به تجارب گذشته در قالب مدل های نظری تبیین نمایدو بدین ترتیب مدل یا چارچوب نظری پژوهش خود را طراحی کند.
تجارب گذشته و شناسایی متغیرها و روابط آنها به محقق کمک میکند تا با استفاده از آنها و نیز تصوراتی که از واقعیت در ذهن او شکل می گیرد ،ساده تر بتواندفرضیه های تحقیق خود را تدوین نماید.
امکان بررسی و نقد کارهای دیگران و نیز گزاره های نظری مربوط به موضوع پژوهش را فراهم نموده، سبب می گرددکه پژوهشگر کاستی و نقص آنهاو نیز نظریه های علمی را مشخص نموده و از اقبال آن توجیهی قابل دفاع برای توسعه پژوهش و انجام تحقیق خود ارائه نماید.به عبارتی فلسفه پژوهش خود را تقویت نماید.(دکتر حافظ نیا،1389،ص 108-107-106).
لذا به منظور دستیابی به نکات فوق الذکر، ذیلابه تحقیقات و مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور که مرتبط با موضوع تحقیق هستند، اشاره می شود:
2-3-2 تحقیقات داخلی
باتوجه به محدودیت های زمانی، مکانی و مالی موجود، و با مراجعه و جستجو در سایت مرکز ملی اسناد ایران که جامع ترین مرجع علمی کشور است، وجستجو در سایت های اینترنتی، همچنین با مراجعه به مرکز پژوهش ها و کتابخانه های دانشگاه های تهران، کرمانشاه، اراک، ایلام وهمچنین دانشگاه های آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران، اراک، کرمانشاه، ایلام، نراق، ملایر تا کنون تحقیقات بسیار اندکی تحت عنوان(بررسی رابطه اتوماسیون اداری با بهبودعملکردکارکنان)
در مراجع علمی مذکور آمده و ثبت گردیده است. با این حال در خصوص تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر جنبه های مختلف سازمان پژوهش های زیادی در داخل کشور صورت گرفته است.که مختصرا به گزیده ای از آنها پرداخته می شود.
پژوهش اول:
موضوع: بررسی مقاسیه عملکرد شرکت بوتان قبل و بعد از اجرای طرح اتوماسیون برای اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی.
دانشجو:مهران حسن زاده،1384
بررسی مقایسه عملکرد شرکت قیل و بعد از اجرای اتوماسیون به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد بوده وچکیده کلی از این تحقیق به شرح زیر بوده است:
مطالعه و بیان نگرش ها و نظریه های گوناگون در خصوص اتوماسیون.
تطبیق اطلاعات به دست آمده با مستندات، مدارک و شواهدموجودمحیطی.
مقایسه عملکرد شرکت قبل و بعد از اتوماسیون.
بررسی تاثیر اتوماسیون بر عملکرد شرکت.
پژوهش دوم:
موضوع:بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بربهبود عملکرد کارکنان (موردکاوی در کمیته امدادامام خمیبنی(ره)استان مرکزی)
دانشجو: روح اله فتح آبادی، 1390
فرضیات تحقیق:
فرضیه کلی:اجرای اتوماسیون بربهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی1)سیستم اتوماسیون اداری به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیرمعنا داری دارد.
فرضیه فرعی 2) استفاده از اینترنت به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی 3) استفاده از اینترانت به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی 4) سیستم ارتباط شاخه های استان با یکدیگر از طریق تلفن های داخلی به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که:
به طور کلی سیستم اتوماسیون اداری، اینترنت و اینترانت به عنوان مصادیق اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و م عناداری دارد. ولی در فرضیه پنجم تلفن های داخلی ضریب رگرسیون بدست آمده معنی دار نمی باشدو نمی توان در مورد این فرضیه اظهار نظر کرد.
پژوهش سوم:
موضوع:
بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی در سازمان اجتماعی)
نگارنده:نیره کریمیان، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه،1383
فرضیه اصلی:
به کارگیری فناوری اطلاعات موجب بهبودعملکرد سازمان شده است.
فرضیه فرعی1-به کارگیری فن آوری اطلاعات موجب بهبود فرآیند داخلی در سازمان شده است.
فرضیه فرعی2-به کارگیری فن آوری اطلاعات موجب افزایش رشد یادگیری در سازمان شده است.
فرضیه فرعی3- به کارگیری فن آوری اطلاعات موجب افزایش رضایت مشتریان در سازمان شده است.
در نهایت با توجه به اطلاعات به دست آمده فرضیه اصلی و نهایتاًفرضیه اهم اصلی موردتایید قرار
گرفته است.
پژوهش چهارم:
موضوع:
تاًثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر بهروری سازمان بازرگانی استان اردبیل برای اخذ درجه کارشناسی ارشد.
دانشجو: مقصود قلی زاده جعفرلو، 1391، دانشگاه آزاد واحدنراق
فرضیه اصلی:
بکارگیری فن آوری اطلاعات (IT)در سازمان بازرگانی استان اردبیل موجب افزایش بهره وری شده است.
فرضیه فرعی1)
بکارگیری فن آوری اطلاعات (IT)در سازمان بازرگانی استان اردبیل موجب افزایش کارآئی شده است.

نوشته ای دیگر :   پاشش، آبپاش، شیاری، یکنواختی، نازل، خیس¬شده، رواناب، تلفات، چرخشی، بادبردگی، آبپاش¬های، اسپریرهای

فرضیه فرعی2)
به کارگیری فن آوری اطلاعات (IT)در سازمان بازرگانی استان اردبیل موجب افزایش اثربخشی شده است؟
بنابراین با توجه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها،حاکی از این است که تمامی فرضیات مورد تائید است.
5)پژوهش پنجم:
موضوع:بررسی اتومایسیون اداری بر رضایت مندی مشتریان مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی شعبه 2 اراک برای اخذ درجه کارشناسی ارشد.
دانشجو:غلامعلی فراهانی، 1388، دانشگاه آزادسنندج
فرضیه های تحقیق:
فرضیه1)اتوماسیون اداری موجب سرعت پاسخگویی به مشتریان در جلب رضایت آنان شده است؟
فرضیه2)اتوماسیون اداری موجب افزایش دقت انجام کارهایی در جلب رضایت مشتریان شده است؟
فرضیه 3) اتوماسیون اداری موجب کاهش بوروکراسی اداری در جلب رضایت مشتریان شده است؟
فرضیه 4)اتوماسیون اداری موجب استفاده مشتریان از خدمات متفاوت را در یک زمان فراهم می آوردکه موجب رضایت مشتریان گردیده است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این است که فرضیات با احتمال95/. مورد تائید است.
6)پژوهش ششم:
موضوع:تاثیرسیستم های انفورماتیک در عملکردشرکت تعمیرات انتقال(اختر برق) برای اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی.
دانشجو:حمید علاقه مندان،
سوال اصلی :
آیا سیستم های انفورماتیک در عملکرد شرکت تغییرات انتقال(اختربرق) تاثیر دارد؟
سوال فرعی1-آیا سیستم انفورماتیک در انجام به موقع برنامه های زمان بندی در شبکه سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
سوال فرعی2-آِیا سیستم های انفورماتیک در سرعت انجام کارهای تعمیراتی در شبکه تحت سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
سوال فرعی3-آیاسیستم انفورماتیک در عدم تکرار کارهای تعمیراتی در شبکه تحت سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
سوال فرعی4-آیا سیستم انفورماتیک در مقدار زمان کارکرد مفید پرسنل در شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
در این پایان نامه تمامی چهار سوال فرعی طراحی شده بنا به قول محقق تاثیر گردید. ودر نهایت نتیجه گرفته شد که سیستم انفورماتیک در وجوه اصلی عملکرد ((شرکت تعمیرات انتقال))یعنی انجام به موقع زمان بندی، سرعت انجام کارهای تعمیراتی،عدم تکرار کارهای تعمیراتی و بالاخره مقدار زمان کارکردمفیدپرسنل تاثیرگذار می باشد.
از سوی دیگر میزان و وجوه اثرگذاری آنها را بر روی هر یکی از سوالات فرعی مورد سنجش قرار داده اند تا

نوشته ای دیگر :   استعلام آنلاین برند و طرح صنعتی
]]>