آموزشی

اتوماسیون، هنگ، IT،، مدیران، حقیقت، تعامل، بانک، مشتری، اتوماتیک، کارکنان، بیرونی،، رایانه

اتوماسیون بر افزایش اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
بنابراین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها: تمامی فرضیه ها، مورد تائید قرارگرفته است.

3-4-2تحقیقات خارجی:
1-تحقیق خارجی اول:
موضوع: بررسی و طراحی سطوح سیستم اتوماسیون
محقق: کای در سال2004 در دانشگاه کالیفرنیا
چکیده آن به شرح ذیل است:
اخیراً طراحی سیستم اتوماسیون به منظور بهینه سازی کارها و سطوح مختلف اداری در صرفه جویی هزینه ها، نیروی انسانی و زمان، بیشتر و بیشتر می شود.اتوماسیون انجام خدماتی را تسهیل می نماید و بهره وری را افزایش می دهد .فرآینداتوماسیون مستلزم تهیه و دستورالعمل ها و نمودار ترسیم فعالیت های سیستم می باشد. طراحی سیستم اتوماسیون بر اساس رفتار و عملکرد نظام ایجاد می شود و بر اساس آن فرآیندهای مختلف ساختاری سیستم صورت می پذیرد.
1-تحقیق خارجی دوم:
موضوع:ارزیابی عملکرد سیستم های مختلف مرکب انسانی-ماشینی در مراحل و سطوح چند گانه اتوماسیون.
محقق: گالستر2003 دردانشگاه کاتولیک آمریکا
چکیده آن به شرح ذیل است:
معرفی اتوماسیون در سیستم های پیچیده سطح بالا مستلزم شناخت اصول طراحی چندگانه آن نظام می باشد.کاربرد این اصول اغلب از ارتباط متقابل جزئی باملاحظه عملکردهای انسانی
داخل سیستم ناشی می شود.با مزیت های ناشی از افزایش تکنولوژی یا فناوری عوامل چندگانه
ای به طور مناسب در طراحی موثر سیستم های اتوماسیون دخالت دارند.اتوماسیون می تواند از نحوه تقاضا را برای مشتریان تغییر دهد و تغییرات قابل ملاحظه ای را که قبل از اتوماسیون مشاهده نمی شد ایجاد نماید.در تعامل سیستم های اتوماسیون-انسانی مواردی وجود داردکه موجب عدم توازن بین آنها می گردد؛حجم کار، سیستم هشداردهنده سریع، پرهیز از پیش داوری در تصمیم گیری، بی اعتمادی، اطمینان بالا، رضایت خاطر و کاهش مهارت ها.درصورتی که اتوماسیون با دقت بالا اجرا نشود مشکلات مذکور ازدیاد پیدا می نمایند.
3-پژوهش خارجی سوم:
موضوع:تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک شده در بانک های استرالیا
محقق:محمدالهواری و تونی وارد2006
دانشگاه مرکزی کوئینزلند استرالیا
چکیده آن به شرح ذیل است:
تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک شده در بانک های استراالیا، عملکرد مالی و نقش واسطه ای رضایت مشتری با هدف بررسی رابطه بین ادارک مشتری از کیفیت خدمات و عملکرد مالی بانک در زمینه های جدیدخود کار بانکی و همچنین به منظور آزمودن نقش واسطه ای رضایت مشتری در آن انجام دادند. حجم نمونه 442 نفر بود و نتیجه این تحقیق این گونه بود که: بین خدمات بانکی اتوماتیک و الکترونیکی شده با رضایت مشتریان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

4)پژوهش خارجی چهارم:
موضوع:بررسی اثرات فن آوری اطلاعات (پست الکترونیک)به مولفه های اساسی سازمان(ساختار،افراد،وظایف).
محقق: ویگاند
چکیده پژوهش به شرح ذیل است:
در این مطالعه با استفاده از مفاهیم تئوریکی چندگانه به بررسی اثرات فن آوری اطلاعات خصوصاً پست الکترونیکی به سه مولفه اساسی سازمان ها یعنی ساختار، افراد و وظایف پرداخته شده است.
مدل الماس تعامل سازمانی برای تعیین این که چگونه هر یک از مولفه ها قادر به تغییر در دیگر مولفه ها هستند،جهت مطالعه درونی و بیرونی سازمان توسعه داده شد.گروه نمونه شامل390 نفر از کارکنان حرفه ای، اداری و پشتیبانی بود.
داده ها به وسیله تکمیل پرسش نامه گردآوری گردید و 45/.0از پرسش نامه های توزیع برگشت داده شده در نتیجه استفاده پست الکترونیکی برای دستیابی به طبقات مختلف شغلی در سازمانها و سطوح وظیفه ای مشخص گردید، که مرزهای سلسله مراتبی، بین سطوح میانی و اداری شکسته می شود.
همچنین استفاده از پست الکترونیکی برای فواصل جغرافیایی و هماهنگ کردن افراد در واحدهای پراکنده سازمانی افزایش یافته است.همچنین با این مطالعات مشخص گردیدکه مدیران سطح عالی از پست الکترونیک بیشتر از مدیران سطح پائین تر از آن استفاده می نمایند.وظایف غیر عادی تر ،پیچیده تر بوده و نیاز به هماهنگی بیشتری دارند.استفاده از پست الکترونیکی برای وظایف ساده وعادی اقزایش یافته و برای وظایف مبهم، پیچیده و غیرعادی کاهش یافته است. تعامل بین فن آوری اطلاعات و طبقه بندی مشاغل و وظایف نشان داد که انتقال پیام و رسانه به طبقه شغل و نوع وظیفه بستگی داردو با آن تغییرمی کند.
5)پژوهش خارجی پنجم:
موضوع:در این پژوهش سه موضوع اساسی را موردبررسی قرار داده اند؟
1-تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی.
2-تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی.
3-نقش نگرش مدیریت در استفاده از فن آوری.
محقق : هینتز و همکارانش
چکیده تحقیق:
آنهاابتدا نظرات موافقان و مخالفان درزمینه تاثیرفناوری اطلاعات برساختار و ابعادآن را ذکرمی کننداز جمله این مواردعبارتند از: تاثیر فناوری اطلاعات بر تمرکزیاعدم تمرکزسازمانی، نتایج تحقیقات از یک طرف نشان می دهد که فناوری اطلاعات منجر به کاهش تعدادمدیران میانی می شود، مانندتحقیقات هوس1960، واسلر1970، از طرف دیگربعضی تحقیقات به طور معکوس می باشدو نشان می دهدکه فناوری اطلاعات منجر به افزایش تعداد مدیران میانی می شود.
مانندتحقیقات پفر1997، بلووهمکارانش1976، میلر1968، و لی1964.از نظر هینتز و همکارانش از جمله دلایلی که منجر به این متضاددر ارائه نتایج شده است،دو عامل بسیارمهم می باشد:
*تفاوت بین بخش عمومی و خصوصی
*نقش نگرش مدیریت در استفاده از فن آوری
مدیران ترتیب آنها در مدل تئوریکی خود چهار معادله را به صورت زیر مطرح می کنند:
1-ساختار: تابعی از (محیط درونی، محیط بیرونی، محیط وظیفه ای، پذیرشIT)
2-نگرش های مدیریت: تابعی از (اهداف مدیریت برای IT، آشنایی مدیریت باIT، عملکردساختار)
3-پذیرش IT :تابعی از (اهداف مدیریت برای IT، محیط بیرونی، نگرش های مدیریت، ساختار)
4-عملکرد :تابعی از(اهداف مدیریت برای IT، محیط بیرونی، پذیرش IT، نگرش های مدیریت، ساختار)
بنابراین با توجه به مدلی که در فوق آورده شده است،این معادلات ماهیت همزمانی مدل را نشان می دهد.به عبارت دیگر یک تغییر متغیر، در یک معادله متغیر مستقل و در معادله دیگر متغیر وابسته می باشد.(هینتزو همکارانش801،2000).
6)پژوهش خارجی ششم:
موضوع : تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی
محقق : برن دامنه تحقیق :سازمان های کشور هنگ هنگ
چکیده:
یکی از عمده تری اهداف این تحقیق تدوین یک مدل و الگوی ساختاری مناسب جهت سازمان های کشور هنگ هنگ بود.پرسشنامه ای شامل 9بخش طراحی گردیدو اطلاعات لازم از این طریق و طی چندین مرحله گردآوری گردید.ساختار سازمانی موجود در کشور هنگ هنگ،شرایط محیطی سازمان ها در این کشور و مدل های ساختاری موجود و اشکال پنج گانه ساختاری مینتزبرگ مورد بررسی قرار گرفتند.این تحقیق پیشنهادنمود که بین وضعیت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه و ساختار سازمانی همخوانی وجود دارد. به عنوان مثال بین سیستم اطلاعات رایانه ای غیر متمرکز و ادهو کراسی و یا بین سیستم مبتنی بر رایانه متمرکز شده و دیوانسالاری ماشینی این همخوانی و انطباق وجود دارد.
نتایج این تحقیق بیانگر این است که ساختارهای ارائه شده توسط مینتزبرگ می تواندمبنای مناسبی برای بررسی سازمان های هنگ هنگ بدست داده و به تدوین الگوی مناسب ساختاری جهت سازمان های این کشور کمک نماید. (برن،10،1998-1).

نوشته ای دیگر :  

1-3 مقدمه
علم چون گذشته، محصول جرقه های ناگهانی بلوغ واندیشه یک یا چند دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تابه حل یک مساله با دشواری ذهنی و یا عملی نایل آید.چنین خصلتی، علم را با دیگر نهادها وارزشهای اجتماعی پیوندمستحکم می زند و به همین دلیل امروزه در بیشتر کشورها،سازمان هایی ویژه به کار علم مشغولند، سازمان هایی که سیاست گذاری در حوزه علم، پژوهش و آموزش را در اختیار دارند. سازمان هایی که تولید و انتقال علم را بر دوش گرفته اند، نهادها و سازمان هایی که فرآوردهای آن را مصرف می کنند وبسیار دیگر که غیر مستقیم، زمینه ها، ابزارها و شرایط رشد علم را فراهم می سازند.(خاکی 1388،ص86). و با توجه به این که هرگز نمی توان ادعا نمودو مطمئن بود که شناخت های به دست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود وآگاهی و روش های ما، برای کشف حقیقت محدود هستند.حال اگر فرض بر این باشدکه هدف فعالیت های پژوهش حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند.آنچه را که انجام می دهند و می یابند.می توان کوششی برای نزدیکی به حقیت دانست.(رفیع پور،1383،ص80).
دراقع، دستیابی به هدف های تحقیق میسیر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد((دکارت در این رابطه روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود)).(خاکی،1382،ص193).
گرچه در روش های علمی سعی می شود تا با واقع نگری و عدم توجه به نظرات فردی، حوزه اطمینان را کاهش دهند، اما باید اذعان کنم که پژوهش های علمی کمی را سراغ داریم که در صحنه عمل به نتایج کاملاًیکسانی دستیابی داشته اند.لذا دامنه عدم اطمینان در حوزه پژوهش ها غیر قابل انکار است.دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت گیرد.به عبارت دیگرتحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابدنه موضوع تحقیق.پژوهشگر باید توجه داشته باشدکه اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خودبرگزیده است.(خاکی،1379، ص55).
این فصل به بیان نوع هدف و روش تحقیق می پردازدو آنگاه روش جمع آوری داده ها،نوع مقیاس و بعد از آن جامعه آماری بیان می شود.سپس به فرضیات و متغیرهای تحقیق اشاره می شود و روایی(اعتبارپرسشنامه)،پایایی(اعتمادپرسش نامه) بررسی شده ودر پایان فصل مراحل علمی تحقیق آورده می شود.
2-3 تحقیق از نوع هدف
با توجه بی این که هر تحقیق با یک مساله و هدف خاص آغاز می شود لذا برپایه ماهیت مساله های مطرح شده وهدفی که از تحقیق که پژوهشگر دنبال می کند،تحقیقات را طبقه بندی کرد و انواع آنها را را از همدیگر بازشناسی کرد.در این نوع طبقه بندی بر(( میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها به شرایط مشابه دیگر))تاکید می شود.این طبقه بندی شامل تحقیقات بنیادی و کاربردی است.(خاکی،1388،ص93)
1-2-3 تحقیقات پایه ای (بنیادی)
تحقیق پایه ای نوعی از تحقیق است که اهداف مشخص تجاری ندارد و در آن سعی می شود که دانش و نظریه ها بطور عام وخالص توسعه و گسترش یابدوکاربرد عملی دستاوردهای تحقیق مورد توجه نمی باشد.(همان منبع،ص94).

نوشته ای دیگر :   سبد، استراتژیک، است(روانشادنیا،، مدیران، پروژه،، قاسم

2-2-3 تحقیقات کاربردی
هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردددر این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد.(همان منبع،ص94).
در پژوهش حاضر نیز محقق با انجام نظرسنجی از کارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)، بدنبال ارائه پیشنهاداتی کاربردی و علمی در جهت بهبود عملکرد کارکنان از طریق استفاده اتوماسیون ادری در سازمان مذکور است.که بر این اساس تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مساله و هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی محسوب می شود.
3-3 تحقیق از نوع روش
غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهندکه به سادگی قابل تشخیص است وشامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند.جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شوند.هر یک از این روش ها برای پاسخگویی به یک نوع مساله مناسب هستند.دانستن روش های گوناگون و رویه های مربوط برای محقق واستفاده کنندگان تحقیق اهمیت دارد،حتی هنگامی که روش به عنوان ملاک یا ضابطه مورد استفاده قرار می گیرد، راههای مختلفی جهت طبقه بندی مطالعات تحقیقی وجود دارد در دنباله به انواع تحقیق که بر اساس روش در یک طبقه قرار گرفته اند اشاره می شود:

]]>