آموزشی

اتوماسیون، مدیران، کارکنان، بانک، انفورماتیک، رایانه، تعمیرات، اطلاعاتی، مصادیق، دارد. فرضیه، دارد؟ سوال، تائید

شرکت قیل و بعد از اجرای اتوماسیون به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد بوده وچکیده کلی از این تحقیق به شرح زیر بوده است:
مطالعه و بیان نگرش ها و نظریه های گوناگون در خصوص اتوماسیون.
تطبیق اطلاعات به دست آمده با مستندات، مدارک و شواهدموجودمحیطی.
مقایسه عملکرد شرکت قبل و بعد از اتوماسیون.
بررسی تاثیر اتوماسیون بر عملکرد شرکت.
پژوهش دوم:
موضوع:بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بربهبود عملکرد کارکنان (موردکاوی در کمیته امدادامام خمیبنی(ره)استان مرکزی)
دانشجو: روح اله فتح آبادی، 1390
فرضیات تحقیق:
فرضیه کلی:اجرای اتوماسیون بربهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی1)سیستم اتوماسیون اداری به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیرمعنا داری دارد.
فرضیه فرعی 2) استفاده از اینترنت به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی 3) استفاده از اینترانت به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی 4) سیستم ارتباط شاخه های استان با یکدیگر از طریق تلفن های داخلی به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که:
به طور کلی سیستم اتوماسیون اداری، اینترنت و اینترانت به عنوان مصادیق اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی در فرضیه پنجم تلفن های داخلی ضریب رگرسیون بدست آمده معنی دار نمی باشدو نمی توان در مورد این فرضیه اظهار نظر کرد.
پژوهش سوم:

به کارگیری فن آوری اطلاعات (IT)در سازمان بازرگانی استان اردبیل موجب افزایش اثربخشی شده است؟
بنابراین با توجه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها،حاکی از این است که تمامی فرضیات مورد تائید است.
5)پژوهش پنجم:
موضوع:بررسی اتومایسیون اداری بر رضایت مندی مشتریان مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی شعبه 2 اراک برای اخذ درجه کارشناسی ارشد.
دانشجو:غلامعلی فراهانی، 1388، دانشگاه آزادسنندج
فرضیه های تحقیق:
فرضیه1)اتوماسیون اداری موجب سرعت پاسخگویی به مشتریان در جلب رضایت آنان شده است؟
فرضیه2)اتوماسیون اداری موجب افزایش دقت انجام کارهایی در جلب رضایت مشتریان شده است؟
فرضیه 3) اتوماسیون اداری موجب کاهش بوروکراسی اداری در جلب رضایت مشتریان شده است؟
فرضیه 4)اتوماسیون اداری موجب استفاده مشتریان از خدمات متفاوت را در یک زمان فراهم می آوردکه موجب رضایت مشتریان گردیده است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این است که فرضیات با احتمال95/. مورد تائید است.
6)پژوهش ششم:
موضوع:تاثیرسیستم های انفورماتیک در عملکردشرکت تعمیرات انتقال(اختر برق) برای اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی.
دانشجو:حمید علاقه مندان،
سوال اصلی :
آیا سیستم های انفورماتیک در عملکرد شرکت تغییرات انتقال(اختربرق) تاثیر دارد؟
سوال فرعی1-آیا سیستم انفورماتیک در انجام به موقع برنامه های زمان بندی در شبکه سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
سوال فرعی2-آِیا سیستم های انفورماتیک در سرعت انجام کارهای تعمیراتی در شبکه تحت سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
سوال فرعی3-آیاسیستم انفورماتیک در عدم تکرار کارهای تعمیراتی در شبکه تحت سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
سوال فرعی4-آیا سیستم انفورماتیک در مقدار زمان کارکرد مفید پرسنل در شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
در این پایان نامه تمامی چهار سوال فرعی طراحی شده بنا به قول محقق تاثیر گردید. ودر نهایت نتیجه گرفته شد که سیستم انفورماتیک در وجوه اصلی عملکرد ((شرکت تعمیرات انتقال))یعنی انجام به موقع زمان بندی، سرعت انجام کارهای تعمیراتی،عدم تکرار کارهای تعمیراتی و بالاخره مقدار زمان کارکردمفیدپرسنل تاثیرگذار می باشد.
از سوی دیگر میزان و وجوه اثرگذاری آنها را بر روی هر یکی از سوالات فرعی مورد سنجش قرار داده اند تا به جنبه های قوت و ضعف بکارگیری ((سیستم انفورماتیک))از دیدگاه جامعه تحقیق بیشتر واقف شوند و بالاخره با انجام ((آزمون فریدمن))مابین تمامی سوالات فرعی میزان اثرگذاری آنها را بر((سوال اصلی))مشاهده نموده اند.
.
7)پژوهش هفتم:
موضوع:تاثیر آموزش استفاده از بانک های اطلاعاتی کامپیوتر بر ضریب دقت و بازیابی اطلاعات در زمان جستجو.
دانشجو: محمد توکلی زاده داوودی، دانشکده تربیت مدرس، 1375
فرضیات:
-آموزش استفاده از بانک های اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه نسبی با بالا بردن ضریب دقت اطلاعاتی بازیابی شده است.
-آموزش استفاده از بانک های اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه نسبی با پایین آوردن زمان جستجو دارد.
-آموزش استفاده از بانک های اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب بازیافت اطلاعات بازیابی شده دارد.
محقق معتقد است که تعیین کلید واژه های مناسب بیشتر با بالا بردن دانش موضوعی و آشنایی با نیازهای تخصصی در ارتباط است ولی آشنایی مقدماتی برای تعیین کلید واژه ها ضروری است . در این پایان نامه فرضیه اصلی به وضوح مشخص شده است.
فرضیه ها با متغیرهای صحت و دقت و به روز بودن اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و در مدل تحلیلی استفاده گردیدودر نهایت نتیجه تحقیق فرضیه ها را رد نمی کند.
8)پژوهش هشتم:
موضوع:بررسی عملکرد سیستم های رایانه ای در اداره کل ثبت و احوال استان فارس از حیث کارآئی.
دانشجو : اسماعیل دلپسند، 1380-1379
سوالات این تحقیق عبارتند از:
سوال1)آیا کاربرد رایانه بر افزایش دقت در فعالیت های سازمان موثر بوده است؟
سوال2)آیا کاربرد رایانه بر افزایش سرعت فعالیت موثر بوده است؟
سوال3)آیا کاربرد رایانه بر کاهش هزینه ها موثر بوده است؟
در مورد سوالات یک و دو جامعه آماری در سطح معنی دار 95/.0 کاربرد رایانه را در افزایش میزان سرعت ،انجام فعالیت ها و میزان دقت انجام فعالیت ها موثر قلمداد نمودند.
اما در ارتیاط با سوال سوم کاهش هزینه ،جامعه آماری در سطح معنی دار 95/.0 کاربرد رایانه را در کاهش میزان هزینه ها را چندان موثر قلمداد ننموده اند.
9)پژوهش نهم:
موضوع:رویکرد تحلیلی بر اتوماسیون اداری و تاثیر آن در بهره وری شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران((منطقه شاهرود))
دانشجو: آقای سید حسین حسینی، دانشکده اقتصاد سیستان وبلوچستان، 1384
فرضیه فرعی1-اتوماسیون اداری موجب افزایش کارآئی شده است.
فرضیه فرعی2-اتوماسیون اداری موجب افزایش اثربخشی شده است.
با توجه به نتایج حاصل پژوهشگر ضمن تائید هر دو فرضیه فرعی با احتمال 99/.0 به این نتیجه دست یافت که به کارگیری اتوماسیون اداری در شرکت ملی فرآوردهای نفتی ایران (منطقه شاهرود)منجر به افزایش بهره وری شرکت مذکور شده است.
10)پژوهش دهم:
موضوع:بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری حوزه ستادی.
دانشجو: نیما رنجی جیفرودی، دانشگاه آزادواحدرشت، 1388

نوشته ای دیگر :  

فرضیه های تحقیق:
-سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
-سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
-سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
– سیستم اتوماسیون بر افزایش اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
بنابراین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها: تمامی فرضیه ها، مورد تائید قرارگرفته است.

3-4-2تحقیقات خارجی:
1-تحقیق خارجی اول:
موضوع: بررسی و طراحی سطوح سیستم اتوماسیون
محقق: کای در سال2004 در دانشگاه کالیفرنیا
چکیده آن به شرح ذیل است:
اخیراً طراحی سیستم اتوماسیون به منظور بهینه سازی کارها و سطوح مختلف اداری در صرفه جویی هزینه ها، نیروی انسانی و زمان، بیشتر و بیشتر می شود.اتوماسیون انجام خدماتی را تسهیل می نماید و بهره وری را افزایش می دهد .فرآینداتوماسیون مستلزم تهیه و دستورالعمل ها و نمودار ترسیم فعالیت های سیستم می باشد. طراحی سیستم اتوماسیون بر اساس رفتار و عملکرد نظام ایجاد می شود و بر اساس آن فرآیندهای مختلف ساختاری سیستم صورت می پذیرد.
1-تحقیق خارجی دوم:
موضوع:ارزیابی عملکرد سیستم های مختلف مرکب انسانی-ماشینی در مراحل و سطوح چند گانه اتوماسیون.
محقق: گالستر2003 دردانشگاه کاتولیک آمریکا
چکیده آن به شرح ذیل است:
معرفی اتوماسیون در سیستم های پیچیده سطح بالا مستلزم شناخت اصول طراحی چندگانه آن نظام می باشد.کاربرد این اصول اغلب از ارتباط متقابل جزئی باملاحظه عملکردهای انسانی
داخل سیستم ناشی می شود.با مزیت های ناشی از افزایش تکنولوژی یا فناوری عوامل چندگانه
ای به طور مناسب در طراحی موثر سیستم های اتوماسیون دخالت دارند.اتوماسیون می تواند از نحوه تقاضا را برای مشتریان تغییر دهد و تغییرات قابل ملاحظه ای را که قبل از اتوماسیون مشاهده نمی شد ایجاد نماید.در تعامل سیستم های اتوماسیون-انسانی مواردی وجود داردکه موجب عدم توازن بین آنها می گردد؛حجم کار، سیستم هشداردهنده سریع، پرهیز از پیش داوری در تصمیم گیری، بی اعتمادی، اطمینان بالا، رضایت خاطر و کاهش مهارت ها.درصورتی که اتوماسیون با دقت بالا اجرا نشود مشکلات مذکور ازدیاد پیدا می نمایند.
3-پژوهش خارجی سوم:
موضوع:تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک شده در بانک های استرالیا
محقق:محمدالهواری و تونی وارد2006
دانشگاه مرکزی کوئینزلند استرالیا
چکیده آن به شرح ذیل است:
تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک شده در بانک های استراالیا، عملکرد مالی و نقش واسطه ای رضایت مشتری با هدف بررسی رابطه بین ادارک مشتری از کیفیت خدمات و عملکرد مالی بانک در زمینه های جدیدخود کار بانکی و همچنین به منظور آزمودن نقش واسطه ای رضایت مشتری در آن انجام دادند. حجم نمونه 442 نفر بود و نتیجه این تحقیق این گونه بود که: بین خدمات بانکی اتوماتیک و الکترونیکی شده با رضایت مشتریان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

نوشته ای دیگر :   کارتن، ورق، مقوا، سفارش، منگنه، شیت، انبار، .تعداد، چسب، مشهد، حسابداری، چاپی

4)پژوهش خارجی چهارم:
موضوع:بررسی اثرات فن آوری اطلاعات (پست الکترونیک)به مولفه های اساسی سازمان(ساختار،افراد،وظایف).
محقق: ویگاند
چکیده پژوهش به شرح ذیل است:
در این مطالعه با استفاده از مفاهیم تئوریکی چندگانه به بررسی اثرات فن آوری اطلاعات خصوصاً پست الکترونیکی به سه مولفه اساسی سازمان ها یعنی ساختار، افراد و وظایف پرداخته شده است.
مدل الماس تعامل سازمانی برای تعیین این که چگونه هر یک از مولفه ها قادر به تغییر در دیگر مولفه ها هستند،جهت مطالعه درونی و بیرونی سازمان توسعه داده شد.گروه نمونه شامل390 نفر از کارکنان حرفه ای، اداری و پشتیبانی بود.
داده ها به وسیله تکمیل پرسش نامه گردآوری گردید و 45/.0از پرسش نامه های توزیع برگشت داده شده در نتیجه استفاده پست الکترونیکی برای دستیابی به طبقات مختلف شغلی در سازمانها و سطوح وظیفه ای مشخص گردید، که مرزهای سلسله مراتبی، بین سطوح میانی و اداری شکسته می شود.
همچنین استفاده از پست الکترونیکی برای فواصل جغرافیایی و هماهنگ کردن افراد در واحدهای پراکنده سازمانی افزایش یافته است.همچنین با این مطالعات مشخص گردیدکه مدیران سطح عالی از پست الکترونیک بیشتر از مدیران سطح پائین تر از آن استفاده می نمایند.وظایف غیر عادی تر ،پیچیده تر بوده و نیاز به هماهنگی بیشتری دارند.استفاده از پست الکترونیکی برای وظایف ساده وعادی اقزایش یافته و برای وظایف مبهم، پیچیده و غیرعادی کاهش یافته است. تعامل بین فن آوری اطلاعات و طبقه بندی مشاغل و وظایف نشان داد که انتقال پیام و رسانه به طبقه شغل و نوع وظیفه بستگی داردو با آن تغییرمی کند.
5)پژوهش خارجی پنجم:
موضوع:در این پژوهش سه موضوع اساسی را موردبررسی قرار داده اند؟
1-تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی.
2-تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی.
3-نقش نگرش مدیریت در استفاده از فن آوری.
محقق : هینتز و همکارانش
چکیده تحقیق:
آنهاابتدا نظرات موافقان و مخالفان درزمینه تاثیرفناوری اطلاعات برساختار و ابعادآن را ذکرمی کننداز جمله این مواردعبارتند از: تاثیر فناوری اطلاعات بر تمرکزیاعدم تمرکزسازمانی، نتایج تحقیقات از یک طرف نشان می دهد که فناوری اطلاعات منجر به کاهش تعدادمدیران میانی می شود، مانندتحقیقات هوس1960، واسلر1970، از طرف دیگربعضی تحقیقات به طور معکوس می باشدو نشان می دهدکه فناوری اطلاعات منجر به افزایش تعداد مدیران میانی می شود.
مانندتحقیقات پفر1997، بلووهمکارانش1976، میلر1968، و لی1964.از نظر هینتز و همکارانش از جمله دلایلی که منجر به این متضاددر ارائه نتایج شده است،دو عامل بسیارمهم می باشد:
*تفاوت بین بخش عمومی و خصوصی
*نقش نگرش مدیریت در استفاده از فن آوری
مدیران ترتیب آنها در مدل تئوریکی خود چهار معادله را به صورت زیر مطرح می کنند:
1-ساختار: تابعی از (محیط درونی، محیط بیرونی، محیط وظیفه ای، پذیرشIT)
2-نگرش های مدیریت: تابعی از (اهداف مدیریت برای IT، آشنایی مدیریت باIT، عملکردساختار)
3-پذیرش IT :تابعی از (اهداف مدیریت برای IT، محیط بیرونی، نگرش های مدیریت، ساختار)
4-عملکرد :تابعی از(اهداف مدیریت برای IT، محیط

]]>