اتوماسیون، مدیران، . ، کامپیوتر، -، اطلاعاتی، سنتی، سازمانها، استانداری، دارد. سیستم، Statistics N Minimum Maximum Mean Std.،

دانلود پایان نامه

umulative Percent
Valid 1 24 25.3 25.3 25.3
2 71 74.7 74.7 100.0
Total 95 100.0 100.0

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
experience 95 2 25 11.93 5.358
age 95 25 53 38.78 6.837
Valid N (listwise) 95

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
use 95 1.33 4.67 3.6386 .61245
fac1 95 1.67 4.89 3.6986 .67771
fac2 95 3.00 5.00 4.0105 .43011
Valid N (listwise) 95
آزمون فرض


فهرست مطالب صفحه
چکیده : 1
فصل اول 3
مقدمه: 5
1- بیان مسئله: 7
1 – 1 موضوع : 7
1 – 2 اهمیت و ضرورت تحقیق: 11
1 -3 فرضیات تحقیق: 14
1 – 4 سوالات تحقیق: 14
1 – 5 اهداف تحقیق 15
1 – 6 روش تحقیق 16
1 – 7 ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات) 18
معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 20
1 – 8 متغیر های تحقیق 21
1 – 9 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق 23
فصل دوم 27
2 – 1 مقدمه: 28
2 – 2 تصمیم گیری در سازمانها 29
2 – 3 تئوری های تصمیم گیری 30
2 – 4 آغاز بکار گیری فناوری های اداری 34
2 – 5 سیستمها 39
2 – 6 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی 41
2 – 7 چرخه حیات سیستم 43
2 – 8 اطلاعات 44
2 – 9 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی 46
2 – 10 سیستمهای اطلاعاتی 47
2 – 11 کاربرد مدیریت 52
2 – 12 افزایش سرعت در تصمیم گیری 53
2 – 13 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر 55
2 – 14 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها 57
2 – 15 تحلیل گر سیستم ها 60
2 – 16 مدیران پایگاه داده ( DBAS ) 60
2 – 17 متخصصان شبکه 62
2 – 18 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی 69
2 – 19 سیستم گزارشات مدیریت 86
2 – 20 نقش فناوری اطلاعات در سازمان 89
2 – 21 ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات 90
2 – 22 طبقه بندی سیستمهای ا طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها 91
2 – 23 اتوماسیون اداری 92
2 – 24 مزایا و معایب اتوماسیون اداری 93
2 – 25 ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری 95
2 – 26 بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری 96
2 – 27 مجموعه نرم ا فزارهای اتوماسیون 98
2 – 28 دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟ 99
2 – 29 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری 102
2 – 30 جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری 109
2 – 31 نکات برجسته درباره اتوماسیون 1 و بهسازی روشهای کار 111
2 – 32 اتوماسیون و تصمیمات مدیریت 112
2 – 33 ضرورت تفکر برای آینده 113
2 – 34 بهبود کار و اتوماسیون 114
2 – 35 تحقق دولت الکترونیک در ایران 117
2 – 36 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی 117
2 – 37 اتوماسیون فعالیتهای عمومی 119
2 – 38 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 120
فصل سوم 129
3 – 1 مقدمه 131
3 – 2 روش تحقیق 132
3 – 3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق 134
3 – 4 نمونه و نمونه گیری 134
3 – 5 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 135
فصل چهارم 141
4 – 1 مقدمه 142
4 – 2 داده 143
4 – 3 اطلاعات 143
4 – 4 سیستم های پردازش 145
4 – 5 تجزیه و تحلیل داده ها 146
4 – 6 جامعه آماری تحقیق 146
4 – 7 تجزیه و تحلیل آماری : 147
فصل پنجم 161
5 – 1 مقدمه 163
5 – 2 نتایج تحقیق : 164
5 – 3 محدودیتها 167
منابع فارسی: 169

فهرست جداول صفحه
جدول شماره 1 145
جدول شماره 2 146
جدول شماره 3 146
جدول شماره 4 147
جدول شماره 5 148
جدول شماره 6 148
جدول شماره 7 149
جدول شماره 8 150
جدول شماره 9 150
جدول شماره 10 151
جدول شماره 11 152
جدول شماره 12 153
جدول شماره 13 153
جدول شماره 14 154

چکیده :
پژوهش حاضر به « بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری کرمانشاه و حوزه ستادی » پرداخته است . این پژوهش از نظر هدف ، از نوع کاربردی و در این تحقیق روش پیمایشی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد .
در تحقیق حاضر 30 تن از مدیران استانداری کرمانشاه از اتوماسیون اداری بهره مندند ، با تکمیل پرسشنامه تهیه شده پزوهشگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداری بر متغیر های تعیین شده پرداختند
ابزار جمع آوری اطلاعات در تنحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسشنامه « ارزیابی نگرش »
لیکرت فرضیات مطرح شده در این پژووهش عبارتند از :
سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران مثبت دارد.
سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
که در این تحقیق و با توجه به فصل پنجم و نتیجه گیری موجود در آن و نیز فصل چهارم که تجزیه و تحلیل فرضیات می باشد به این نتیجه دست یافتیم که شواهدی بر رد فرضیه های چهار گانه ای که با شاخصه های تعریف شده صحت ، دقت ، بهنگام بودن و اقتصادی بودن وجود نداشت .
نکته اساسی اینست که فرایند تحقیق هرگز پایان نمی یابد و، همیشه یافته های هر تحقیق ازمایشی قلمداد می شود و این آگاهی وجود دارد که ممکن است در تحقیقات بیشتر ثابت شود که نتایج غیر صحیح بوده است .
واژگان کلیدی : اتوماسیون ، تصمیم گیری ، مدیریت

مطلب مرتبط با این موضوع : 

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:
در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکترنوردال ، رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )
سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .
دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد . Green,)، 2001 ، ص 23)
گسترش سیل آسای کامپیوتر در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .
آنچه که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56 : 1380)
داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست .

مطلب مرتبط با این موضوع :  موسسه حرف آخر

بیان مسئله:
1 – 1 موضوع :
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
مدیریت و تصمیم گیری دو واژه نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند و بدون تردید ، تصمیم گیری ، مهم ترین کار مدیران ارشد است که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه شد . اما اگر کل فرایند را به گونه ای متفاوت بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد کرد .
اغلب مدیران تصمیم گیری را رخدادی منفرد می پندارند که در یک لحظه مشخص از زمان به وقوع می پیوندد. اما در حقیقت، تصمیم گیری فرایند آمیخته با بازی نهایی قدرت ، سیاست ها ، اختلافات شخصی و تاریخچه سازمانی است . رهبرانی که قدرت تشخیص این موضوع را دارند . تصمیماتی به مراتب بهتر از آنهایی می گیرند که کماکان بر این تصور پای می فشارند که تصمیمات ، رخداد هایی هستند تنها در کنترل ایشان . از همین رو است که گفته می شود بعضی از فرایند های تصمیم گیری موثر تر و کار آمد تر از بعضی دیگر هستند ( گاروین ، ص 64:2001)
در اغلب مواقع ، تصمیم گیران ، یک فرایند جانب دارانه را به کار می گیرند که شاید غیر بهره ورترین و ناکارا ترین راه برای انجام امور باشد . آنها تصمیم گیری را بسان منازعه ای می بینند که در آن به دفاع پردازش از راه کار های مورد نظر خود می پردازند . اطلاعات را به صورت گزینشی ارائه می کنند و با خودداری از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ایستادگی کنند . اما فرایند موثر تر وجود دارد که فرایند جستجو گر است .
در طی این فرآیند ، افراد مجموعه متنوعی از گزینه ها را پیش روی خود قرار داده و با همکاری یکدیگر بهترین راهکار را جستجو می کنند. هر چند در عمل این رهبری است که تصمیم نهایی را به کارمی گیرد اما فردی که در فرآیند تصمیم سازی مشارکت دارند ، باید باور داشته باشند که دیدگاهشان در نظر گرفته شده و فرصت آن را یافته اند که بر تصمیم نهایی تاثیری گذارند . موقع تصمیم گیری ، دسترسی به اطلاعات دقیق ، مرتبط ، صحیح و به هنگام ، عامل بسیار موثری است . هر قدر محیط پیچیده تر باشد سرعت و شتاب افزایش بیشتری پیدا می کند و تصمیم گیری مشکل تر می شود . تنها چیزی که می تواند تصمیم گیری را سهل تر و عدم اعتماد را کاهش دهد اطلاعات مرتبط ، دقیق و به هنگام می باشد . کیفیت اطلاعات و. کارایی فرایند آن ، در صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شودسرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کمیت و کیفیت اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می گیرد . همچنین با زخورد اطلاعاتی تصمیم ، امکان اصلاح و غنی سازی آنها را برای مدیران فراهم می سازد .(. Kraft 2002، ص 29).
امروزه توسعه و پیچیدگی سازمانها تخصصی ، مدیریت سنتی گذشته را غیر کار آمد ساخته و سیستم های اطلاعات مدیریت ، پدیده ی است که می توان آن را مشخص گذار از مدیریت سنتی به مدیریت « موثر جدید » دانست .
مدیران سنتی با حضور فیزیکی در محیط سازمان ، به کسب مستقیم اطلاعات می پرداختند و با « آزمون و خطا » روشهای مورد نظر را تجزیه می کردند . شبکه اطلاعاتی آنها به تعداد معدودی افراد موثق ، که در نقاط حساس گمارده می شدند ، محدود می گشت و گاه نفوذ در این گونه شبکه های اطلاعاتی ، امکان خطی دهی به مدیران را فراهم می ساخت .
مکانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت ، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمی توان در بر خورد با مسائل بحرنج ، صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود و اقوال دست اندر کاران متکی بود . اداره امور به شیوه های موثر و کار آمد ،مستلزم پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را سخت می سازد .
نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه ، به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می شود و عالی ترین مورد نگرش سیستمی به سازمانها ، به استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت ( MIS ) منجر می گردد .
این سیستمها که گرد آوری و سازماندهی ها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران به انجام می رساند . همچون ناظری مقتدر در تمامی سطوح سازمانها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را بری اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا می سازد .
رقابت گسترده و فشرده ی که در سطح بین المللی ، بالا خص در حوزه عملیات اقتصادی وجود دارد ، اقتضا می کند که شیوه های مدیریت نیز همانند سایر عوامل متحول گردند ، تا بقای سازمان تضمین شود . سیستمهای اطلاعات مدیریت نیز همپای مدیریت از تحول و پویایی متاثر خواهد بود .
نگهداری و پردازش انبوه داده هایی که برای تصمیم گیری مورد نیاز است . بدون استفاده از کامپیوتر های توانمند عصر حاضر غیر ممکن به نظر می رسد .کامپیوتر ها قادرند میلیونها داده را در حافظه خود نگهداری کنند و طبق دستور العمل های نوشته شده ، داده های مزبور را با سرعتی شگفت انگیز به انحاء مختلف ، تحلیل و تلخیص نموده و به صورت اطلاعات قابل استفاده در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند.
کامپیوتر وسیله با ارزشی برای کار کردن با اطلاعات و داده ، به ویژه اعدد و ارقام است . کاربرد گسترده کامپیوتر ، به عنوان ابزاری یاری دهنده در زمینه های برنامه ریزی مدیریت ، تصمیم گیری و کنترل ، به سبب ویژگیها و مزایای خاصی است که کامپیوتر ها دارند .
برخی از این ویژگیها عبارتند از : پردازش بسیار سریع ، خود هدایت کنندگی ، پردازش از راه دور، توان استدلال ، توان انجام حجم عظیمی از عملیات تکراری ، نگهداری و انبار کردن داده ها و باز خوانی داده ها.
بدون شک ، توان فوق العاده کامپیوتر ها از لحاظ محاسبه ، استدلال ، سرعت عمل ، دقت و حافظه به آنها جایگاه کم نظیری در

مطلب مرتبط با این موضوع :  اتوماسیون، الکترونیک، شعبه، مشتری، است.فرضیه، صف، آمار، قلمرو، آرشیو، رایانه، خدمت، رو،