آموزشی

اتوماسیون، مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً، اداری،، می¬شود. کاملاً، بهره¬وری، منطقه¬ای، برق، کارکنان، می¬دهد. کاملاً، محدودیت، مولفه¬ی، اتومایسیون

ه را مردان و بقیه را زنان تشکیل می¬دهند. متوسط سنی افراد 78/38 سال بوده و به طور متوسط، سابقه¬ی کاری آنان برابر 93/11 می¬باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق به شرح زیر می¬باشد:
خلاصه آزمون فرض های اصلی
بر اساس ضرایب مسیر برآورد شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری بر بهره¬وری سازمان برق منطقه¬ای یزد، تاثیر مثبت داشته است. این تاثیر در سطح خطای 05/0 معنادار بود. بنابراین فرضیه اصلی 1 پذیرفته شد.
از بین سه متغیر جمعیت¬شناختی، تنها سن افراد بر بهره¬وری سازمان تاثیر معناداری داشته است. به این ترتیب فرضیه اصلی 2 بر اساس متغیر سن پذیرفته و بر اساس دو متغیر جنسیت و سابقه¬ی کاری رد شد.
خلاصه آزمون فرضیه های فرعی
بر اساس ضرایب مسیر برآورد شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری بر مولفه¬ی کارایی بهره¬وری سازمان برق منطقه¬ای یزد، تاثیر مثبت داشته است. این تاثیر در سطح خطای 05/0 معنادار بود. بنابراین فرضیه فرعی 1-1 پذیرفته شد.
بر اساس ضرایب مسیر برآورد شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری تاثیر معناداری بر مولفه¬ی اثربخشی بهره¬وری سازمان برق منطقه¬ای یزد، نداشته است. بنابراین فرضیه فرعی 1-2 رد شد.
از بین متغیرهای جمعیت¬شناختی تنها سن، بر مولفه¬ی کارایی بهره¬وری تاثیر معناداری داشته است. و در سایر موارد رابطه¬ی معناداری بین متغیرهای جمعیت¬شناختی و مولفه¬های بهره¬وری (کارایی و اثربخشی) مشاهده نشد.
محدودیت های تحقیق
دو محدودیت عمده¬ی هر تحقیق علمی، محدودیت زمانی و مکانی می¬باشد.
محدودیت مکانی
از آنجایی که نتایج این تحقیق بر اساس اطلاعات جمع¬آوری شده از سازمان برق منطقه¬ای یزد به دست آمده¬ است، لذا در تعمیم نتایج به سایر سازمان¬ها (اعم از دولتی و خصوصی) باید با احتیاط عمل شود.
محدودیت زمانی
از طرف دیگر، نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده¬ها، از نظر زمانی محدود به سال 1392 است. با گسترش روزافزون پیشرفت¬ها و تغییر و تحول در سازمان¬ها به منظور بهره¬ جستن از پیشرفت¬های نوظهور، امکان تغییر نتایج در سال¬های آینده وجود دارند.

نوشته ای دیگر :   کارگران، کارگاه، حفاظت، اسلام، پیشگیری، استخدام

پیشنهادات
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق و به منظور استفاده¬ی بیشتر کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد جهت بالا بردن بهره¬وری کارکنان و تحقق اهداف سازمان متبوع، چند پیشنهاد زیر ارائه می¬گردد:
از سیستم اتوماسیون اداری به طور گسترده حتی در جاری¬ترین امور استفاده شود.
بر کیفیت نظام اطلاعاتی و هم چنین عوامل انسانی سازمان تاکید شود.
با خرید نرم¬افزارهای ساده به زبان فارسی امکان استفاده آسان برای همه کاربران میسر گردد.
برگزاری کلاس¬های آموزشی بر اساس نیازهای واقعی کارکنان در جهت استفاده¬ی قابلیت¬های سیستم اتوماسیون اداری برای کلیه کارکنان.

پیوست

پرسشنامه تحقیق
سن: ……
جنسیت: زن مرد
سابقه کار: ……
الف) لطفاً در مورد سه سوال زیر، با توجه به درجه مورد سوال، یک گزینه را انتخاب کنید.

1. به طور کلی تا چه اندازه در سازمان متبوع شما از اتوماسیون اداری استفاده می¬شود؟
خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
2. تا چه اندازه تمایل به استفاده از اتوماسیون اداری در انجام کارهای خود دارید؟
خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
3. چه مقدار به استفاده از اتوماسیون اداری تسلط دارید؟
خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد

ب) لطفاً در مورد هر یک از سوالات زیر، متناسب با نظر خود یک گزینه را انتخاب کنید.

4. استفاده از اتوماسیون اداری سبب سهولت ارتباط بین مدیران و کارمندان می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
5. استفاده از اتوماسیون اداری، سرعت پاسخگویی کارمندان به مدیران را افزایش می¬دهد.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
6. سرعت پاسخگویی به ارباب رجوع با استفاده از اتوماسیون اداری افزایش می¬یابد.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
7. استفاده از اتوماسیون اداری، اشتیاق کاری را افزایش می¬دهد.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
8. استفاده از اتوماسیون اداری، سبب افزایش دقت کاری کارکنان می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
9. استفاده از اتوماسیون اداری، هزینه¬های جاری را کاهش می¬دهد.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
10. اتوماسیون اداری در سرعت تبادل اطلاعات سازمان، موثر است.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
11. استفاده از اتوماسیون اداری در برخی موارد، سبب بروز دوباره کاری می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
12. استفاده از اتوماسیون اداری سبب کاهش کاغذبازی و تشریفات زاید اداری می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
13. استفاده از اتوماسیون اداری، سبب کاهش عملیات و کوتاه شدن فرایندهای کاری می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
14. حفاظت از اطلاعات طبقه¬بندی شده¬ با استفاده از اتوماسیون اداری، تامین می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
15. طبقه¬بندی اطلاعات و بازیابی آن¬ها با از استفاده از اتوماسیون اداری، بهتر انجام می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
16. قطعی در سیستم اتوماسیون اداری، سبب اخلال در ارایه¬ی خدمات و انجام کارها می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
17. خطاهای نگارشی و مکاتباتی در اتوماسیون اداری، بسیار رخ می¬دهد.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم

نوشته ای دیگر :   پاشش، آبپاش، شیاری، یکنواختی، نازل، خیس¬شده، رواناب، تلفات، چرخشی، بادبردگی، آبپاش¬های، اسپریرهای

خروجی های نرم افزار
آمار توصیفی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….3
2-1بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………4
3-1مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………….5
4-1اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….6
5-1علت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………….7
6-1اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8
7-1سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..9
8-1متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….10
9-1فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………11
10-1چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………12
11-1قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….13
12-1تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………..15
13-1تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………….18
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..21
بخش اول اتومایسیون اداری
1-1-2اتومایسیون اداری……………………………………………………………………………………………23
2-1-2اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..24
3-1-2عصراطلاعات…………………………………………………………………………………………………25
4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی…………………………………………………………………………………….26
5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………….26
6-1-2فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….27
7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………………28
8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی…………………………………………………………………………………..29
9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه………………………………………………………………………..31
10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری…………………………………………………….32
11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری………………………………………………………..33
12-1-2اینترنت……………………………………………………………………………………………………… 37
13-1-2تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………..38
14-1-2شکل گیری اینترنت……………………………………………………………………………………….38
15-1-2اینترانت……………………………………………………………………………………………………….39
16-1-2تلفن داخلی……………………………………………………………………………………………….. 40
17-1-2اکسترانت…………………………………………………………………………………………………….41
18-1-2ایمیل…………………………………………………………………………………………………………..41
19-1-2مودم…………………………………………………………………………………………………………..42
20-1-2خدمات انتقال فایل………………………………………………………………………………………..42
21-1-2دورنگار(فکس)…………………………………………………………………………………………….42
22-1-2اپراتورها……………………………………………………………………………………………………..43
23-1-2سیستم…………………………………………………………………………………………………………43
24-1-2نظریه سیستمی………………………………………………………………………………………………44
25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………..44
بخش دوم: بهبودعملکرد
1-2-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………47
2-2-2عملکرد…………………………………………………………………………………………………………48
3-2-2رابطه بین بهبودعملکردبامدیریت منابع انسانی………………………………………………………49
4-2-2نقش مدیریت عملکرددرموقعیت استراتژیک سازمان……………………………………………..51
5-2-2عوامل موثر برعملکردکارکنان…………………………………………………………………………..52
6-2-2رابطه بین رضایت و پادا

]]>