آموزشی

اتوماسیون، فرضیه اصلی، سابقه¬ی، می¬باشد.، فوق،، فرضیه¬های، می¬دهد. جدول، 1:، است. ، است. جدول، پاسخ¬دهندگان، مشاهدات مینیمم ماکسیمم میانگین انحراف

پاسخ دهنده¬، 24 نفر (3/25 درصد) زن و بقیه (7/74) مرد هستند. جدول ‏4 1، توزیع فراوانی پاسخ¬دهندگان را از نظر جنسیت نشان می¬دهد.
جدول ‏4 1: توزیع فراوانی افراد از نظر جنسیت
متغیر سطوح متغیر فراوانی درصد فراوانی
جنسیت زن 24 3/25
مرد 71 7/74

نمودار دایره¬ای زیر، درصد مردان و زنان را به تصویر کشیده¬ای است.

شاخص¬های توصیفی سن و سابقه¬ی کاری پاسخ¬دهندگان در جدول ‏4 2 گزارش شده است.
جدول ‏4 2: شاخص های توصیفی سن و سابقه کاری پاسخ دهندگان

متغیر تعداد مشاهدات مینیمم ماکسیمم میانگین انحراف استاندارد
سابقه¬ی کاری 95 2 25 93/11 36/5
سن 95 25 53 78/38 84/6
بر اساس نتایج جدول فوق، کم تجربه¬ترین فرد نمونه دارای 2 سال و مجرب¬ترین فرد نیز دارای 25 سال سابقه¬ی کار می¬باشد. به طور متوسط، سابقه¬ی کاری افراد 93/11 سال با انحراف استاندارد 36/5 سال می¬باشد. جوان¬ترین فرد نمونه دارای 25 سال و مسن¬ترین نیز 53 ساله می¬باشد. میانگین سنی افراد 78/38 سال با انحراف استاندارد 84/6 سال است.
در این تحقیق علاوه بر متغیرهای جمعیت¬شناختی با سه متغیر دیگر سروکار داریم. این متغیرها عبارتند از: میزان استفاده از اتوماسیون اداری، کارایی و اثربخشی. جدول ‏4 3، شاخص¬های توصیفی جواب¬های داده شده به سوالات این سه متغیر را نشان می¬دهد.
جدول ‏4 3: شاخص های توصیفی جواب های داده شده به سوالات مربوط به اتوماسیون اداری و مولفه های بهره وری
متغیر تعداد مشاهدات مینیمم ماکسیمم میانگین انحراف استاندارد
استفاده از اتوماسیون اداری 95 33/1 67/4 64/3 61/0
کارایی 95 67/1 89/4 70/3 68/0
اثربخشی 95 00/3 00/5 01/4 43/0

بر اساس نتایج بدست آمده، به طور متوسط کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد از سیستم اتوماسیون اداری استفاده می¬کنند. و به عقیده¬ی آنان، این استفاده هم بر روی کارایی و هم بر اثربخشی سازمان اثرگذار می¬باشد (میانگین نظرات بزرگتر از عدد مبنای 3 بدست آمده است). نکته حائز در مورد این نتیجه آن است که این تنها یک نتیجه¬گیری توصیفی است و برای آزمون آن باید از روش¬های آمار استنباطی استفاده نمود که موضوع بخش بعد می¬باشد.

آزمون فرض
در این بخش به آزمون فرضیات تحقیق می¬پردازیم. برای این منظور از مدل معادلات ساختاری استفاده می¬شود.
آزمون فرضیه های اصلی
مدل مربوط به فرضیه¬های اصلی در شکل ‏4 1 نشان داده شده است.

شکل ‏4 1: نمودار مسیر مربوط به فرضیه های اصلی
نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به فرضیه¬های اصلی در جدول ‏4 4 نشان داده شده است.
جدول ‏4 4: نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به فرضیه های اصلی
فرضیه متغیر مستقل←متغیر وابسته ضریب مسیر سطح معناداری نتیجه
اصلی 1 اتوماسیون اداری←بهره¬¬وری 426/1 005/0 پذیرش فرضیه
اصلی 2 جنسیت←بهره¬¬وری 193/0- 051/0 رد فرضیه
اصلی 2 سن←بهره¬¬وری 021/0 000/0 پذیرش فرضیه
اصلی 2 سابقه¬ی کاری←بهره¬¬وری 007/0- 400/0 رد فرضیه

بر اساس نتایج مندرج در جدول فوق، استفاده از اتوماسیون اداری بر بهره¬وری سازمان تاثیر معناداری دارد ( ). این تاثیر در سطح خطای 05/0 معنادار تشخیص داده می¬شود (P<0.05). به عبارت دیگر با اطمینان 95/0 می¬توان پذیرفت که استفاده از اتوماسیون اداری سبب افزایش بهره¬وری می¬گردد. به این ترتیب فرضیه اصلی 1 مبنی بر "استفاده¬ی کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش بهره¬وری سازمان می¬شود" پذیرفته می¬شود.
از بین سه متغیر جمعیت¬شناختی تنها تاثیر یک متغیر (سن) بر میزان بهره¬وری معنادار بوده است (P<0.05). و تاثیر دو متغیر دیگر (جنسیت و سابقه¬ی کاری) در سطح خطای 05/0 معنادار نبودند (P>0.05). به این ترتیب فرضیه اصلی 2 مبنی بر “متغیرهای جمیت¬شناختی بر بهره¬وری کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد، اثر می¬گذارد” بر اساس متغیر سن پذیرفته و بر اساس دو متغیر جنسیت و سابقه¬ی کاری رد می¬شود.
مدل ¬نهایی مربوط به فرضیه¬های اصلی پس از حذف سوالات زاید (سوالاتی که دارای بار عاملی معنادار نبودند) و اصلاح مدل بر اساس شاخص¬های بهبود مدل در شکل ‏4 2 نشان داده شده است.

شکل ‏4 2: مدل نهایی مربوط به فرضیه های اصلی پس از اصلاح بر اساس شاخص های بهبود مدل
بر اساس بارهای عاملی متغیرهای نشانگر، سوالات 13، 14 و 16 از بین متغیرهای بارز مربوط به بهر¬وری و سوال 1 از بین متغیرهای بارز مربوط به اتوماسیون اداری حذف شدند. سایر سوالات باقیمانده همگی در سطح خطای 05/0 دارای ارتباط معنادار با متغیرهای پنهان خود هستند (P<0.05). به غیر از سوال 3 که در سطح خطای 1/0 معنادار می¬باشد (P<0.1).
آزمون فرضیه های فرعی
مدل مربوط به فرضیه¬های فرعی در شکل ‏4 3 نشان داده شده است.

شکل ‏4 3:نمودار مسیر مربوط به فرضه های فرعی
نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به فرضیه¬های فرعی در جدول ‏4 5 نشان داده شده است.
جدول ‏4 5: نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به فرضیه های فرعی
فرضیه متغیر مستقل←متغیر وابسته ضریب مسیر سطح معناداری نتیجه
فرعی 1-1 اتوماسیون اداری←کارایی 498/1 006/0 پذیرش فرضیه
فرعی 1-2 اتوماسیون اداری←اثربخشی 048/0- 350/0 رد فرضیه
فرعی 2-1 سن←کارایی 021/0 000/0 پذیرش فرضیه
فرعی 2-2 سن←اثربخشی 002/0- 285/0 رد فرضیه
فرعی 2-1 جنسیت←کارایی 033/0- 307/0 رد فرضیه
فرعی 2-2 جنسیت←اثربخشی 194/0- 055/0 رد فرضیه
فرعی 2-1 سابقه کاری←کارایی 007/0- 411/0 رد فرضیه
فرعی 2-2 سابقه کاری ←اثربخشی 004/0- 411/0 رد فرضیه

بر اساس نتایج مندرج در جدول فوق، استفاده از اتوماسیون اداری بر کارایی سازمان تاثیر معناداری دارد ( ). این تاثیر در سطح خطای 05/0 معنادار تشخیص داده می¬شود (P<0.05). به عبارت دیگر با اطمینان 95/0 می¬توان پذیرفت که استفاده از اتوماسیون اداری سبب افزایش کارایی می¬گردد. به این ترتیب فرضیه فرعی 1-1 مبنی بر "استفاده¬ی کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش کارایی سازمان می¬شود" پذیرفته می¬شود.
علیرغم آنکه استفاده از سیستم¬های اتوماسیون اداری سبب افزایش معنادار در کارایی می¬گردد، اما نتیجه مربوط به آزمون فرضیه فرعی 1-2، تاثیر استفاده از سیستم¬های اتوماسیون اداری بر اثربخشی را رد می¬کند (P>0.05). به این ترتیب فرضیه فرعی 1-2 مبنی بر “استفاده¬ی کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش اثربخشی سازمان می¬شود” رد می¬شود.
از بین سه متغیر جمعیت¬شناختی تنها تاثیر یک متغیر (سن) بر مولفه¬ی کارایی معنادار بوده است (P<0.05). و در سایر موارد رابطه¬ی معناداری بین متغیرهای جمعیت¬شناختی و مولفه¬های بهره¬وری (کارایی و اثربخشی) در مشاهده نمی¬شود (P>0.05).
مدل ¬نهایی مربوط به فرضیه¬های فرعی پس از حذف سوالات زاید (سوالاتی که دارای بار عاملی معنادار نبودند) و اصلاح مدل بر اساس شاخص¬های بهبود مدل در شکل ‏4 4 نشان داده شده است.

شکل ‏4 4: مدل نهایی مربوط به فرضیه های فرعی پس از اصلاح بر اساس شاخص های بهبود مدل
بر اساس بارهای عاملی تمامی سوالات مربوط به مولفه¬ی کارایی در سطح خطای 05/0 معنادار می¬باشند (P0.05). همچنین سوالات مربوط به استفاده از اتوماسیون اداری در سطح خطای 05/0 (سوالات 2 و 3) و در سطح خطای 1/0 دارای بارهای عاملی معنادار می¬باشند (P0.1).

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری
گسترش جمعیت و بوجود آمدن زندگی اجتماعی از جمله عواملی است که سبب ایجاد و توسعه پدیده¬ای به نام سازمان می¬گردند. سازمان¬ها در ابتدا ساده بودند ولی به تدریج با افزایش شهرها و پیچیده شدن زندگی اجتماعی، سازمان¬ها کامل شدند.
کوشش¬های اقتصادی انسان همیشه و همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاش¬ها و امکانات به دست آورد. این تمایل را اشتیاق وصول به بهره¬وری افزون¬تر می¬نامند. بهره¬وری یعنی استفاده بهینه از منابع گوناگون جهت تولید کالاها و خدماتی که رضایت مصرف¬کنندگان را جلب کند، رضایت شغلی کارکنان را به حداکثر برساند و مطلوبیت زندگی کارکنان را در همه¬ی ابعاد آن، افزایش دهد.
یکی از عواملی که نقش مهمی در افزایش بهره¬وری ایفا می¬کند، فن¬آوری اطلاعات است. از عمده دلایل کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیط¬های اداری، افزایش بهره¬وری کسانی است که در این ادارات کار می¬کنند. اتوماسیون اداری، ایده نوین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی¬رسد. اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم¬های الکترونیکی رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعاتی بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می¬شود.
در این تحقیق، تاثیر استفاده از سیستم¬های اتوماسیون اداری بر بهره¬وری کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور از پرسشنامه¬ی محقق ساخته استفاده گردید. پرسشنامه¬ی مورد استفاده شامل سه بخش بود. بخش نخست به جمع¬آوری اطلاعات جمعیت¬شناختی اختصاص داشت. بخش دوم و سوم نیز به ترتیب سوالات مربوط به میزان استفاده از اتوماسیون اداری و بهره¬وری را در بر داشتند. در طراحی پرسشنامه¬ی مذکور از فاکتورهای معرفی شده توسط صرافی¬زاده و علیپور (1388) استفاده گردید.
با استفاده از فرمول ککران، تعداد 100 پرسشنامه (با احتساب بروز بی¬پاسخی احتمالی) در بین جامعه¬ی آماری توزیع شد که از این میان اطلاعات مربوط به تعداد 95 پرسشنامه وارد نرم¬افزار Excel 2007 شد. پس از محاسبات مقدماتی، تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم¬افزارهای SPSS 16 و Amos 20 انجام شدند. روش¬های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیات تحقیق، شامل آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، جداول فراوانی) و آمار استنباطی (مدل معادلات ساختاری) می¬باشد.
7/74 درصد از نمونه¬ی مورد مطالعه را مردان و بقیه را زنان تشکیل می¬دهند. متوسط سنی افراد 78/38 سال بوده و به طور متوسط، سابقه¬ی کاری آنان برابر 93/11 می¬باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق به شرح زیر می¬باشد:
خلاصه آزمون فرض های اصلی
بر اساس ضرایب مسیر برآورد شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری بر بهره¬وری سازمان برق منطقه¬ای یزد، تاثیر مثبت داشته است. این تاثیر در سطح خطای 05/0 معنادار بود. بنابراین فرضیه اصلی 1 پذیرفته شد.
از بین سه متغیر جمعیت¬شناختی، تنها سن افراد بر بهره¬وری سازمان تاثیر معناداری داشته است. به این ترتیب فرضیه اصلی 2 بر اساس متغیر سن پذیرفته و بر اساس دو متغیر جنسیت و سابقه¬ی کاری رد شد.
خلاصه آزمون فرضیه های فرعی
بر اساس ضرایب مسیر برآورد شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری بر مولفه¬ی کارایی بهره¬وری سازمان برق منطقه¬ای یزد، تاثیر مثبت داشته است. این تاثیر در سطح خطای 05/0 معنادار بود. بنابراین فرضیه فرعی 1-1 پذیرفته شد.
بر اساس ضرایب مسیر برآورد شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری تاثیر معناداری بر مولفه¬ی اثربخشی بهره¬وری سازمان برق منطقه¬ای یزد، نداشته است. بنابراین فرضیه فرعی 1-2 رد شد.
از بین متغیرهای جمعیت¬شناختی تنها سن، بر مولفه¬ی کارایی بهره¬وری تاثیر معناداری داشته است. و در سایر موارد رابطه¬ی معناداری بین متغیرهای جمعیت¬شناختی و مولفه¬های بهره¬وری (کارایی و اثربخشی) مشاهده نشد.
محدودیت های تحقیق
دو محدودیت عمده¬ی هر تحقیق علمی، محدودیت زمانی و مکانی می¬باشد.
محدودیت مکانی
از آنجایی که نتایج این تحقیق بر اساس اطلاعات جمع¬آوری شده از سازمان برق منطقه¬ای یزد به دست آمده¬ است، لذا در تعمیم نتایج به سایر سازمان¬ها (اعم از دولتی و خصوصی) باید با احتیاط عمل شود.
محدودیت زمانی
از طرف دیگر، نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده¬ها، از نظر زمانی محدود به سال 1392 است. با گسترش روزافزون پیشرفت¬ها و تغییر و تحول در سازمان¬ها به منظور بهره¬ جستن از پیشرفت¬های نوظهور، امکان تغییر نتایج در سال¬های آینده وجود دارند.

پیشنهادات
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق و به منظور استفاده¬ی بیشتر کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد جهت بالا بردن بهره¬وری کارکنان و تحقق اهداف سازمان متبوع، چند پیشنهاد زیر ارائه می¬گردد:
از سیستم اتوماسیون اداری به طور گسترده حتی در جاری¬ترین امور استفاده شود.
بر کیفیت نظام اطلاعاتی و هم چنین عوامل انسانی سازمان تاکید شود.
با خرید نرم¬افزارهای ساده به زبان فارسی امکان استفاده آسان برای همه کاربران میسر گردد.
برگزاری کلاس¬های آموزشی بر اساس نیازهای واقعی کارکنان در جهت استفاده¬ی قابلیت¬های سیستم اتوماسیون اداری برای کلیه کارکنان.

پیوست

پرسشنامه تحقیق
سن: ……
جنسیت: زن مرد
سابقه کار: ……
الف) لطفاً در مورد سه سوال زیر، با توجه به درجه مورد سوال، یک گزینه را انتخاب کنید.

1. به طور کلی تا چه اندازه در سازمان متبوع شما از اتوماسیون اداری استفاده می¬شود؟
خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
2. تا چه اندازه تمایل به استفاده از اتوماسیون اداری در انجام کارهای خود دارید؟
خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
3. چه مقدار به استفاده از اتوماسیون اداری تسلط دارید؟
خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد

ب) لطفاً در مورد هر یک از سوالات زیر، متناسب با نظر خود یک گزینه را انتخاب کنید.

4. استفاده از اتوماسیون اداری سبب سهولت ارتباط بین مدیران و کارمندان می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
5. استفاده از اتوماسیون اداری، سرعت پاسخگویی کارمندان به مدیران را افزایش می¬دهد.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
6. سرعت پاسخگویی به ارباب رجوع با استفاده از اتوماسیون اداری افزایش می¬یابد.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
7. استفاده از اتوماسیون اداری، اشتیاق کاری را افزایش می¬دهد.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
8. استفاده از اتوماسیون اداری، سبب افزایش دقت کاری کارکنان می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
9. استفاده از اتوماسیون اداری، هزینه¬های جاری را کاهش می¬دهد.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
10. اتوماسیون اداری در سرعت تبادل اطلاعات سازمان، موثر است.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
11. استفاده از اتوماسیون اداری در برخی موارد، سبب بروز دوباره کاری می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
12. استفاده از اتوماسیون اداری سبب کاهش کاغذبازی و تشریفات زاید اداری می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
13. استفاده از اتوماسیون اداری، سبب کاهش عملیات و کوتاه شدن فرایندهای کاری می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
14. حفاظت از اطلاعات طبقه¬بندی شده¬ با استفاده از اتوماسیون اداری، تامین می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
15. طبقه¬بندی اطلاعات و بازیابی آن¬ها با از استفاده از اتوماسیون اداری، بهتر انجام می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
16. قطعی در سیستم اتوماسیون اداری، سبب اخلال در ارایه¬ی خدمات و انجام کارها می¬شود.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم
17. خطاهای نگارشی و مکاتباتی در اتوماسیون اداری، بسیار رخ می¬دهد.
کاملاً مخالفم مخالفم بینابین موافقم کاملاً موافقم

خروجی های نرم افزار
آمار توصیفی
gender
Frequency Percent Valid

]]>