آموزشی

اتوماسیون، رگرسیون، امداد، کمیته، کارکنان، بهبودعملکردبر، فرآوانی، ارتباطات، گردید،، برمبنای، مکاتبات، اداری،

داخلی……………………………………………………………………………………………..82
3-4-2تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….91
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….98
2-3تحقیق از نوع هدف…………………………………………………………………………………………….99
3-3تحقیق از نوع روش…………………………………………………………………………………………..100
4-3تحقیق ازنظر افق زمانی………………………………………………………………………………………102
5-3واحدتجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………………..102
6-3روش و ابزارجمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..102
7-3نحوه امتیازبندی پرسش نامه………………………………………………………………………………..105
8-3روش های غیرمستقیم درجمع آوری اطلاعات………………………………………………………..106
9-3روایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………….106
10-3پایایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………..108
11-3شاخص های پرسش نامه………………………………………………………………………………….110
12-3جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….112
13-3روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………112
14-3مراحل تفصیلی تحقیق……………………………………………………………………………………..113
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..116
2-4تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..117
3-4انواع تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….117
4-4جنسیت……………………………………………………………………………………………………………119
5-4میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………….120
6-4وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………..121
7-4وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………….122
8-4سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………123
9-4تحلیل های استنباطی………………………………………………………………………………………….127

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..134
2-5نتیجه گیری برمبنای فرضیه………………………………………………………………………………….135
3-5پیشنهادهایی مبتنی بر فرضیه هاویافته های تحقیق……………………………………………………142
4-5پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده……………………………………………………………………..147
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………..148
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..162
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………165
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………167
عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….168

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول(1-1)زمانبندی مراحل انجام تحقیق…………………………………………………………………….14
جدول(2-1)انواع شبکه ها…………………………………………………………………………………………16
جدول(1-1-2)کاربردهای فن آوری اطلاعات در سازمان……………………………………………….29
جدول(2-2-2)انواع فن آوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………..77
جدول(1-3)نحوه امتیازبندی، گزینه های پرسش نامه…………………………………………………….105
جدول(2-3)شاخص های فرضیه اصلی………………………………………………………………………110
جدول(3-3)شاخص های فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………110
جدول(4-3)شاخص های فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………..111
جدول(5-3)شاخص های فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………….111
جدول(6-3)فرآیندتحقیق…………………………………………………………………………………………114
جدول(1-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب جنسیت…………………………………………….119
جدول(2-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب میزان تحصیلات…………………………………120
جدول(3-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب وضعیت تاهل……………………………………121
جدول(4-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت شغلی…………………………122
جدول(5-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه خدمت……………………………123
جدول(6-4)فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان………………………………………………………..125
جدول(7-4)ماتریس همبستگی متغیراتومایسیون اداری بابهبودعملکرد………………………………127
جدول(8-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردروی اتومایسیون اداری…………………………………128
جدول(9-4)ماتریس همبستگی متغیراینترنت بابهبودعملکرد……………………………………………128
جدول(10-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردبر روی اینترنت…………………………………………129
جدول(11-4)ماتریس همبستگی متغیراینترانت بابهبودعملکرد…………………………………………130
جدول(12-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردبر روی اینترانت………………………………………..130
جدول(13-4)ماتریس همبستگی متغیرتلفن داخلی بابهبودعملکرد……………………………………131
جدول(14-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردبر روی تلفن داخلی…………………………………..132

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(1-1)مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………5
نمودار(1-2-2)ساده ترین فراگرد ارتباطی…………………………………………………………………….59
نمودار(1-4)نمودارستونی بررسی وضعیت جنسی اعضای نمونه آماری……………………………120
نمودار(2-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب میزان تحصیلات…………………………121
نمودار(3-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت تاهل…………………………….122
نمودار(4-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت شغلی…………………………..123
نمودار(5-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه خدمت…………………………….124

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل(1-2-2)رابطه بین چرخه مدیریت عملکردبامدیریت منابع انسانی………………………………50
شکل(2-2-2)رابطه مدیریت عملکردبا(استخدام،پاداش)بااستراتژی……………………………………50
شکل(3-2-2)رابطه (رضایت،پاداش) با عملکرد……………………………………………………………55
شکل(4-2-2)ساختارسازمانیIT/IS…………………………………………………………………………….75
شکل(5-2-2)ساختارسازمانی پس از به کارگیریIT/IS………………………………………………….75
شکل(6-2-2)ساختارسازمانی پس ازنهادینه شدنIT/IS………………………………………………….76

چکیده
ارتباطات سازمانی،همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان ها بوده است. با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان ها به وجود آمد.طی سالهای اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری، کشور ما را فرا گرفته است، و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی به بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند. وحاضرند مبالغ کلانی را در جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند. اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه عملکرد کارکنان را تحت الشعاع قرار داده و باعث بهبود کیفیت خدمات ارائه شده می شود.این پژوهش در زمینه بررسی رابطه سیستم های اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان می باشد. روش تحقیق انجام شده بر اساس هدف کاربری و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -همبستگی از شاخه میدانی است.به این منظور سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام به عنوان واحد نمونه انتخاب گردید، وجامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان کمیته امداد در نظرگرفته شد، که با استفاده از روش کوکران 70 نفرازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردید، پس ازتوزیع 75/0ازپرسشنامه هابرگشت داده شد، که بر اساس نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارspss بر وجودرابطه بسیار بالا بین استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبودعملکردکارکنان دلالت دارد.
کلمات کلیدی : اتوماسیون اداری، بهبودعملکرد کارکنان، فن آوری اطلاعات.

1-1مقدمه
درشرایط دائم درحال تغییرمانیز باید تغییرنماییم.وگر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییرخواهیم پرداخت.(دکتر نوردال، 2002).
فناوری درقرن بیست ویکم نقش حیاتی ایفاخواهدکرد (الینسون ،2002،ص307 ) به طوری که اکثرسازمان هامجبور به استفاده ازیکی از انواع تکنولوژی به عنوان راهی برای نوسازی قابلیت تولید وافزایش رقابت پذیری و انعطاف پذیریشان خواهندشد.(سالانوا ودیگران،2004،ص43-42).
پایه واساس ایجادموضوعات مختلف برمبنای سرعت انتقال داده ها ازجایی به جای دیگروامکان دسترسی سریع وآسان به داده ها پایه ریزی می شوند.لذاخودموضوع ارتباطات نیزازاین موضوع مستثنی نبوده واز اهمیت ویژه ای برخورداراست. وچون بخش مهمی از ارتباطات هرسازمان را، مکاتبات آن سازمان تشکیل می دهد، لذااهمیت این موضوع در مکاتبات سازمان نیز خود را نشان می دهد.
داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط، بهنگام، تسریع در امور، افزایش دقت و صرفه جویی در زمان جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهدگرفت.در این برنامه زمانی، یک مدیرکارآمدبدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خودقادر به رهبری سازمان و رسیدن

]]>