آموزشی

اتوماسیون، دستگاههای، انفورماتیک، اطلاعاتی، رایانه، تعمیرات، ، بانکهای، *، ابلاغ، بوتان، مشاور

تا پایان اردیبهشت ماه هر سال ده فرآیند اختصاصی دستگاههای اجرایی احصاء و جهت انجام اقدامات مذکور به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.
ماده 2 . دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر تا پایان سال 81 نسبت به استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبکه را در سربرگ نامه های خود درج نمایند.
ماده 3 . دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی به مردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهای مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حتی الامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمایند.
ماده 4 . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به راه اندازی جایگاه اینترنتی (پورتال) به نام «مردم» به منظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 82 اقدام نماید.
2 – 37 اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ماده 5 . به منظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در فرآیندهای عمومی دستگاههای اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های امور پرسنلی، بودجه، عمرانی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مکلفند فرمتها و استانداردها و ویژگیهای مورد انتظار سیستمهای مذکور اعم از گزارشهای خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطلاع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 82 به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند.
تبصره 1 . دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سیستمهای در حال اجرای خود با ضوابط مذکور این ماده حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را به عمل آورند و دستگاههای اجرایی که فاقد سیستمهای کامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده می باشند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به مکانیزه نمودن سیستمهای مذکور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند.
ماده 6 . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلفند حسب مورد نسبت به تهیه و به هنگام رسانی نرم افزارهای عمومی یا انتخاب نرم افزار بهینه از بین سیستمهای مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرم افزار های مذکور را به عنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرایی پیشنهاد نمایند .
ماده 7 دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر از ابتدای سال 82 اطلاعات مورد در خواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی را نظیر رو نوشت احکام کار گزینی موضوع ماده 29 قانون استخدام کشوری ، اطلاعات مربوط به بودجه ، تخصیص اعتبارات ، حسابداری را بر اساس مقررات مربوط از طریق رسانه های کامپیوتری اعم از شبکه اطلاعاتی ، لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههای مذکور ارسال نمایند .( صرافی زاده ، ص 191 :1383 )
50-2 مزایای دولت الکترونیکی
* ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان
* تعامل بهتر با شهروندان و بخش های بازرگانی و صنعتی
* افزایش توان از طریق دسترسی به اطلاعات
*ارائه خدمات به مردم ، در هر زمان و در هر مکان
* تسهیلات و سرعت بیشتر
* شفافیت بالاتر
* گسترش فرهنگ خود محوری در خدمات رسانی ( جراحی ، مقاله ، ص 1 : اینترنت)
2 – 38 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
در زمینه تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر در ایران علی رغم تلاش محقق و جستجو به طرق مختلف از جمله مراجعه حضوری ، تماس تلفنی و مشاهده منابع کتابخانه ای موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمانشاه جستجو در سایت های اینترنتی از جمله سایت های : مرکز تحقیقات مخابرات ایران ، انجمن شرکتهای انفورماتیک ، رمز: تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده روابط بین الملل ، سایت همکاران سیستم تعداد معدودی تحقیقات داخلی مرتبط بدست آمد و از میان آنها پژوهشهای مندرج در ذیل که به بخشهایی از وجوه مرتبط با موضوع این تحقیق پرداخته اند انتخاب و گزیده ای از آنها به شرح زیر است :

پایان نامه اول
موضوع : بررسی مقایسه عملکرد شرکت بوتان قبل و بعد از اجرای طرح اتوماسیون برای اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی .
دانشجو : مهران محمد حسن زاده استاد راهنما : آقای دکتر اصغر عالم تبریز استاد مشاور : آقای دکتر بدری پشته در سال 84 در موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است که چکیده آن به شرح ذیل است :
بررسی مقایسه عملکرد شرکت قبل و بعد از اجرای طرح اتوماسیون به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد بوده و هدف کلی از این تحقیق به شرح زیر بوده است :
1- مطالعه و بیان نگرش ها و نظریه های گوناگون در خصوص اتوماسیون .
2- تطبیق اطلاعات بدست آمده با مستندات ، مدارک و شواهد موجود محیطی
3- مقایسه عملکرد شرکت قبل و بعد از اتوماسیون
4- بررسی تاثیر اتوماسیون بر عملکرد شرکت
متغیر های تحقیق
متغیر وابسته : متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد شرکت بوتان می باشد .
متغیر مستقل : متغیر مستقل در موضوع تحقیق اتوماسیون می باشد که متغیر وابسته یعنی عملکرد شرکت می باشد .
قلمرو تحقیق : قلمرو موضوعی تاثیر اتوماسیون
قلمرو مکانی : شرکت بوتان . قلمرو زمانی : 83-81
نتیجه حاصل از تحقیق به ما نشان می دهد که بین دو متغیر اتوماسیون و عملکرد رابطه مثبت وجود داشته است و اتوماسیون موجب بهبود عملکرد شرکت شده است .
پایان نامه دوم
موضوع : تاثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال ( اختر برق )
برای اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد علی نعمت بخش استاد مشاور : جناب آقای دکتر مهدی جمشیدیان دانشجو : حمید علاقمندان موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
سئوال اصلی : آیا سیستم های انفورماتیک در عملکرد شرکت تغییرات انتقال ( اختر برق ) تاثیر دارد ؟
سئوال فرعی (1) آیا سستم های انفور ماتیک در انجام به موقع برنامه های زمانبدی درشبکه سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد ؟
سئوال فرعی (2)
آیا سیستمهای انفورماتیک در سرعت انجام کارهای تعمیراتی در شبکه تحت سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تأثیر دارد ؟
سوال فرعی (3)آیا سیستم های انفورماتیک در عدم تکرار کارهای تعمیراتی در شبکه تحت سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تأثیر دارد ؟
آیا سیستم های انفورماتیک در مقدار زمان کارکرد مفید پرسنل در شرکت تعمیرات انتقال تأثیر دارد ؟
در این پایان نامه تمامی چهار سوال فرعی طراحی شده بنا به قول محقق تأیید گردید و در نهایت نتیجه گرفته شد که سیستم های انفورماتیک در وجوه اصلی عملکرد «شرکت تعمیرات انتقال» یعنی انجام به موقع برنامه زمانبندی، سرعت انجام کارهای تعمیراتی، عدم تکرار کارهای تعمیراتی، و بالاخره مقدار زمان کارکرد مفید پرسنل تأثیرگذار می باشد.
از سوی دیگر میزان و وجوه اثرگزاری آنها را بر روی هر یکی از سوالات فرعی را از طریق انجام «آزمون فریدمن» مابین یکایک «پرسشهای مرتبط» با آن سوال فرعی مورد سنجش قرار داده اند تا به جنبه های قوت و ضعف بکارگیری «سیستم های انفورماتیک» از دیدگاه جامعه تحقیق بیشتر واقف شوند و بالاخره با انجام «آزمون فریدمن» مابین تمامی سوالات فرعی میزان اثرگذاری آنها را بر «سوال اصلی» مشاهده نموده اند.
در صفحه 158 در ذیل عنوان نتایج تحقیق، پژوهشگر چنین نوشته است : تمامی چهار سوال فرعی و سوال اصلی تحقیق براساس نتایج آماری تأیید شده است و این نشانگر تأثیر سیستم های انفورماتیک برتمامی وجوه عملکرد شرکت می باشد.
در صفحه 419 کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی تألیف آقای دکتر ایران نژاد که بصورت متواتر در آثار سایر نویسندگان در این زمینه تکرار شده است، چنین آمده است :
هرگز نباید گفت که :فرضیه تأیید شد». از نظر جامعه علمی تأیید شد معنی ندارد. باید گفت شواهدی بر رد فرضیه وجود نداشت. اصولاً فرضیه باید بطلان پذیر باشد.
لذا پژوهشگر باید به این نکته توجه می نمود. این سهو در پایان نامه اول نیز توسط آقای مهران محمد حسن زاده تکرار شده است و از کلمه اثبات گردیده است استفاده نموده اند.

نوشته ای دیگر :   رگرسیون، Chang ، ، آزمون ، رگرسیوننتیجه، رابطه همانگونه

پایان نامه سوم
موضوع : تأثیر آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی کامپیوتر بر ضریب دقت و بازیابی اطلاعات در زمان جستجو
استاد راهنما : خانم فاطمه مکروح ـ جمشیدی دانشجو : محمد توکلی زاده داودی سال 1375
دانشکده : تربیت مدرس
فرضیات:
ـ آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه نسبی با پایین آوردن زمان جستجو دارد.
ـ آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی کامپیوتری به استفاده کنندگان رابطه نسبی با بالابردن ضریب دقت اطلاعاتی بازیابی شده دارد.
ـ آموزش استفاده زا بانکهای اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب بازیافت اطلاعات بازیابی شده دارد.
محقق معتقد است که تعیین کلید واژه های مناسب بیشتر با بالا بردن دانش موضوعی و آشنایی با نیازهای تخصصی در ارتباط است ولی آشنایی مقدماتی برای تعیین کلید واژه ها ضروری است. در این پایان نامه فرضیه اصلی به وضوح مشخص نشده است.
فرضیه ها با متغیرهای صحت و دقت و به روز بودن اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت و در مدل تحلیلی استفاده گردید و نتیجه تحقیق فرضیه ها را رد نمی کند.

پایان نامه چهارم
موضوع : بررسی عملکرد سیستم رایانه ای در اداره کل ثبت احوال استان فارس از حیث کارائی.
استاد راهنما : جناب آقای دکتر فرج اله رهنورد استاد مشاور : جناب آقای حبیب اله طاهر پورکلانتری
دانشجو : اسماعیل دلپسند سال 80-79 مرکز آموزش مدیریت دولتی
سوالات این تحقیق عبارتند از :
سوال (1) آیا کاربرد رایانه بر افزایش دقت در فعالیت های سازمان موثر بوده است ؟
سوال (2) آیا کاربرد رایانه بر افزایش سرعت فعالیت موثر بوده است ؟
سوال (3) آیا کاربرد رایانه بر کاهش هزینه ها موثر بوده است ؟
در مورد سوالات (1) و (2) جامعه آماری در سطح معنی دار 95/0 کاربرد رایانه را در افزایش میزان سرعت انجام فعالیت ها و میزان دقت انجام فعالیتها موثر قلمداد نمودند. اما در ارتباط با سوال (3) کاهش هزینه، جامعه آماری در سطح معنی دار 95/0 کاربرد رایانه را در کاهش میزان هزینه ها را چندان موثر قلمداد ننمودند.
کای در سال 2004 در تحقیقی با عنوان «بررسی و طراحی سطوح سیستم اتوماسیون» در دانشگاه کالیفرنیا چنین ابراز می نماید. اخیراً طراحی سیستم اتوماسیون به منظور بهینه سازی کارها و سطوح مختلف اداری در صرفه جویی هزینه ها، نیروی انسانی و زمان، بیشتر و بیشتر می شود. اتوماسیون انجام امور خدماتی را تسهیل می نماید و بهره وری را افزایش می دهد. فرآیند اتوماسیون مستلزم تهیه و دستورالعمل ها و نمودار ترسیم فعالیت های سیستم می باشد.
طراحی سیستم اتوماسیون براساس رفتار و عملکرد نظام ایجاد می شود و براساس آن فرآیندهای مختلف ساختاری سیستم صورت می پذیرد. (کای، 2004)
گالستر در سال 2003 ، در تحقیقی با عنوان «ارزیابی عملکرد سیستم های مختلف مرکب انسانی ـ ماشینی در مراحل و سطوح چندگانه اتوماسیون» در دانشگاه کاتولیک آمریکا چنین ابراز می نماید. معرفی اتوماسیون در سیستم های پیچیده سطح بالا مستلزم شناخت اصول طراحی چندگانه آن نظام می باشد.
کاربرد این اصول اغلب از ارتباط متقابل جزئی با ملاحظه عملکردهای انسانی داخل سیستم ناشی می شود. با مزیت های ناشی از افزایش تکنولوژی یا فناوری عوامل چندگانه ای به طور مناسب در طراحی موثر سیستم های اتوماسیون دخالت دارند. اتوماسیون می تواند نحوه تقاضا را برای مشتریان تغییر دهد و تغییرات قابل ملاحظه ای را که قبل از اتوماسیون مشاهده نمی شد ایجاد نماید. در تعامل سیستم های اتوماسیون ـ انسانی مواردی وجود دارد که موجب عدم توازن بین آنها می گردد ؛ حجم کار، سیستم هشداردهنده سریع، پرهیز از پیشداوری در تصمیم گیری، بی اعتمادی، اطمینان بالا، رضایت خاطر، کاهش مهارت های یدی. در صورتیکه اتوماسیون با دقت بالا اجرا نشود مشکلات مذکور ازدیاد پیدا می نمایند.
استنتاج:
باتوجه به مطالب مطرح شده، چنین استنباط می شود که بکارگیری تکنولوژی نهایی قادر به ارتقاء عملکرد سازمانها نبوده است بلکه در راستای آن می بایستی ساختار سازمان و استراتژی نیز در تعامل کامل با تکنولوژی باشند و متناسب با بالارفتن تکنولوژی ساختار نیز رشد یافته و استراتژیها نیز بر مبنای آن طراحی گردد. بنابراین اولین وظیفه سازمانها در ارتباط با بکارگیری سیستم های مکانیزه این است که کارکنان را به شیوه مطلوب با پدیده های جدید تکنولوژی به وسیله آموزشهای به موقع و موثر مطلع ساخته تا با دانشی که آنان از این طریق کسب خواهند نمود بتوانند در بکارگیری تکنولوژی به منظور افزایش عملکرد موثر و مفید واقع گردند و بتوانند خدماتی با کیفیت بالا و هزینه اندک و با سرعت مناسب و دقت کافی بدون تکرار امور محوله به مشتریان خود ارائه نمایند تا بدینوسیله موجبات رضایت مندی مشتریان را پدید آورند. در این ارتباط نیز تحقیقات مختلفی در داخل و

نوشته ای دیگر :   مدیران، .، صرافی، کارکنان، رایانه، گزارشات، رقابتی، اطلاعاتی، سازمانهای، سازمانها، سیستمها، پردازشی
]]>