اتوماسیون، تعدادنامه، بهره¬وری، 1:، مدیران، صادره، sig، …، بهنگام، وجودارد، ، دقّت

این پنج کاربرد، سیستم اطلاعاتی رایانه محور را تشکیل می دهند.
پس از پردازش بر روی داده ها نتیجه کار تولید اطلاعات است. اطلاعات تولید شده دارای ارزش مخصوص به خود هستند حال آنکه ارزش اطلاعات بستگی به میزان کمکی است که به تصمیم گیری می کند و در رفتار مدیریت بهبود ایجاد می کند.
اطلاعات در هر شرایطی دارای ویژگی های خاصی است که این ویژگی ها بصورت زیر است :
1- صحت اطلاعات : اطلاعات می تواند صحیح یا غلط باشد که در صورت غلط بودن تولید کننده اطلاعات مقصر است.
2- شکل اطلاعات : اطلاعات می تواند به صورتهای مختلف مانند اطلاعات عددی، متنی و … باشد.
3- تناوب یا تکرار : اطلاعات معمولاً هرچند وقت یکبار تکرار می شود، مانند ترازنامه سالیانه، حقوق و دستمزد ماهیانه
4- مربوط بودن اطلاعات : اطلاعات وقتی مربوط محسوب می شود که برای وضعیت خاصی موردنیاز باشد.
5- کامل بودن اطلاعات : اطلاعات وقتی کامل است که تمام نیازهای مصرف کننده را برطرف کند.
6- بهنگام بودن اطلاعات : اطلاعات باید به اقتضای زمانش باید.
7- وسعت اطلاعات : اطلاعات ممکن است حدود وسیعی یا مقدار کمی از حوزه فعالیت را پوشش دهد.
8- مبدأ اطلاعات : اطلاعات می تواند از منابع داخلی سازمان یا خارج سازمان باشد.
9- افق زمانی اطلاعات : اطلاعات ممکن است مربوط به حال، آینده یا گذشته باشد.
10- منبع اطلاعات : منبع اطلاعات می تواند به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم شود :
منبع اطلاعات اولیه :
مشاهده تجربی ـ بررسی های پیمایشی
برآوردها
منبع اطلاعات ثانویه
اطلاعاتی که از منابع خارجی خریداری می شوند.
تهیه اطلاعات از انتشارات، رسانه های مکتوب، ارگان ها، سازمان های دولتی.
4 – 4 سیستم های پردازش
موضوع پردازش بر دو محور داده و اطلاعات استوار است که می توان از داده و اطلاعات به شرح زیر یاد کرد :
داده ها عبارتند از سمبل ها و نشانه ها که نمایانگر وقایعی هستند که اتفاق افتاده است. این سمبل ها بصورت کلمات و شکل ها و … است.
اطلاعات عبارت است از دانش درک گیرنده از پیامی که دریافت می کند. اگر پیامی چنین ویژگی را نداشته باشد از نظر گیرنده داده محسوب می شود، اطلاعات ممکن است در شکل زبانی، علایم رفتاری یا علایم و اشکال دیگر باشد و همچنین مفهوم اطلاعات و داده نسبی است.
پردازش داده و اطلاعات شامل ثبت، مرتب کردن، ترکیب، محاسبه، جمع بندی، ذخیره، بازیافت، تولید مجدد و … بوده است.

4 – 5 تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی ، … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطات بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند. اگرچه فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار بکار رفته برای جمع آوری اطلاعات، … متفاوت هستند ولی دارای مراحل مشترکی هستند.
برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات براساس اهداف از پیش تعریف شده، داده های مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامه های طراحی شده منتج شده است در قالب مشخصه های عددی آماری توصیف گردیده و سپس با استفاده از الگوهای آماری مناسب، فرضه های تحقیق مورد‌ آزمون قرار گرفته و در مرحله پایانی تحلیل و جمع بندی نهایی انجام یافته است.
4 – 6 جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق مدیران استاندار و حوزه ستادی (فرمانداریهای تابعه) می باشد
6-5 از 40 پرسشنامه بازگشت داده شده، 35 پرسشنامه قابل بکارگیری در تحلیل آماری بود.

4 – 7 تجزیه و تحلیل آماری :
فرضیه اول: سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش دقّت تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد .
رابطه بین تعدادنامه های صادره و دقّّت تصمیم گیری:
باتوجه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.48 می باشد بین تعدادنامه های صادره و دقّّت تصمیم گیری رابطه وجوددارد و باتوجّه به اینکه sig برابر 0.007 می باشد که از مقدار 0.01 است لذا رابطه معنی داری بین تعدادنامه های صادره و دقّت تصمیم گیری وجوددارد.
جدول شماره یک :

بررسی رابطه بین تعدادنامه های وارده و دقّت تصمیم گیری :
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.60 می باشد بین تعدادنامه های وارده و دقّت تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجه به اینکه sig برابر 0.000 می باشد که از مقدار 0.01 کمتر است لذا رابطه معنی داری بین تعدادنامه های وارده و دقت تصممیم گیری وجود دارد.

جدول شماره دو :

بررسی رابطه بین ادراک و دقت تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.26 می باشد بین ادراک و دقت تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجّه به اینکه sig برابر 0.048 بوده که از مقدار 0.05 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین ادراک و دقت تصمیم گیری وجوددارد.
جدول شماره 3:

بررسی رابطه بین ساعات استفاده و دقت تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.53 می باشد بین ساعات استفاده و دقت تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجّه به اینکه sig برابر 0.002 بوده که از مقدار 0.01 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین ساعات استفاده و دقت تصمیم گیری وجوددارد.
جدول شماره 4 :

فرضیه دوم: سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش بهنگام سازی تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد .
بررسی رابطه بین تعدادنامه های صادره و بهنگام سازی تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.69 می باشد بین تعدادنامه های صادره و بهنگام سازی تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجّه به اینکه sig برابر 0.0 بوده که از مقدار 0.01 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین تعدادنامه های صادره و بهنگام سازی تصمیم گیری وجوددارد.

جدول شماره 5:

با تشکر …. 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست جداول ‌ط
فهرست اشکال ‌ک
چکیده 1
1 فصل اول کلیــــات 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-4-1 اهداف علمی 6
1-4-2 اهداف کاربردی 6
1-5 فرضیات تحقیق 6
1-6 قلمرو تحقیق 7
1-6-1 قلمرو زمانی 7
1-6-2 قلمرو مکانی 7
1-7 روش تحقیق 7
1-7-1 ابزار گردآوری اطلاعات 8
1-7-2 جامعه و نمونه آماری 8
1-7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 8
1-8 مروری بر فصل های تحقیق 9
2 فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 10
2-1 مقدمه 11
2-2 تعریف بهره وری 12
2-3 دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری 15
2-3-1 بهره وری از دیدگاه سیستمی 15
2-3-2 بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها 16
2-3-3 بهره وری از دیدگاه تاریخی 17
2-4 عوامل موثر بر بهره وری 17
2-5 عناصر تشکیل دهنده بهره وری 18
2-5-1 کارایی 18
2-5-2 اثربخشی 19
2-6 مدل های بهبود بهره وری 20
2-6-1 مدل گودوین 21
2-6-2 مدل هرشاور و راش 21
2-6-3 مدل کوانتان و وتون 21
2-7 مفهوم اتوماسیون 22
2-8 سیر تکاملی فناوری اداری 23
2-9 اتوماسیون اداری 24
2-10 زیرسیستم های اتوماسیون اداری 25
2-11 تاثیر استفاده از سیستم اتوماسیون اداری 26
2-12 پیشینه تحقیق 29
2-12-1 مطالعات خارجی 29
2-12-2 مطالعات داخلی 29
2-13 مدل مفهومی تحقیق و ارتباط اتوماسیون اداری و بهره وری 34
3 فصل سوم روش شناسی تحقیق 36
3-1 مقدمه 37
3-2 روش تحقیق 37
3-3 جامعه و نمونه آماری 37
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات 38
3-5 فرضیات تحقیق 41
3-6 مدل و متغیرهای تحقیق 42
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 43
3-7-1 آمار توصیفی 43
3-7-2 مدل معادلات ساختاری 44
4 فصل چهارم یافته های تحقیق 46
4-1 مقدمه 47
4-2 آمار توصیفی 47
4-3 آزمون فرض 49
4-3-1 آزمون فرضیه های اصلی 50
4-3-2 آزمون فرضیه های فرعی 52
5 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 55
5-1 نتیجه گیری 56
5-1-1 خلاصه آزمون فرض های اصلی 57
5-1-2 خلاصه آزمون فرضیه های فرعی 57
5-2 محدودیت های تحقیق 58
5-2-1 محدودیت مکانی 58
5-2-2 محدودیت زمانی 58
5-3 پیشنهادات 58
پیوست 59
پرسشنامه تحقیق 60
خروجی های نرم افزار 62
آمار توصیفی 62
آزمون فرض 63
منابع 67
Abstract 70

فهرست جداول
جدول ‏2 1: برخی از تعاریف بهره وری 14
جدول ‏3 1: دسته بندی سوالات بخش دوم و سوم پرسشنامه 39
جدول ‏3 2: ضرایب آلفای کرونباخ برای مولفههای بهرهوری 41
جدول ‏4 1: توزیع فراوانی افراد از نظر جنسیت 48
جدول ‏4 2: شاخص های توصیفی سن و سابقه کاری پاسخ دهندگان 48
جدول ‏4 3: شاخص های توصیفی جواب های داده شده به سوالات مربوط به اتوماسیون اداری و مولفه های بهره وری 49
جدول ‏4 4: نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به فرضیه های اصلی 50
جدول ‏4 5: نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به فرضیه های فرعی 52

فهرست اشکال
شکل ‏2 1: برآبند کارایی و اثربخشی 20
شکل ‏2 2:زیر سیستم های اتوماسیون اداری 26
شکل ‏2 3: نمای ساده ای از مدل مفهومی تحقیق 35
شکل ‏3 1: مدل مفهومی تحقیق 43
شکل ‏4 1: نمودار مسیر مربوط به فرضیه های اصلی 50
شکل ‏4 2: مدل نهایی مربوط به فرضیه های اصلی پس از اصلاح بر اساس شاخص های بهبود مدل 51
شکل ‏4 3:نمودار مسیر مربوط به فرضه های فرعی 52
شکل ‏4 4: مدل نهایی مربوط به فرضیه های فرعی پس از اصلاح بر اساس شاخص های بهبود مدل 53

چکیده

یکی از عواملی که نقش مهمی در افزایش بهره¬وری ایفا می¬کند، فن¬آوری اطلاعات است. از عمده دلایل کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیط¬های اداری، افزایش بهره¬وری کسانی است که در این ادارات کار می¬کنند. اتوماسیون اداری، ایده نویین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی¬رسد. سیستم اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم¬های الکترونیکی رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعاتی بین اشخاص در داخل و خارج موسسه مربوط می¬شود.
در این مطالعه¬ی پیمایشی، تاثیر استفاده از سیستم¬های اتوماسیون اداری بر بهره¬وری سازمانی و مولفه¬های تشکیل¬دهنده¬ی آن (کارایی و اثربخشی) مورد ارزیابی قرار می¬گیرد.. جامعه¬ی آماری تحقیق سازمان برق منطقه¬ای یزد است که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده، 100 نفر به عنوان نمونه¬ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه¬¬ای سه بخشی بود. پس از جمع¬آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم¬افزارهایSPSS 16 و Amos 20 انجام شد.
ضریب مسیر برآورد شده نشان می¬دهند که استفاده از سیستم اتوماسیون اداری بر بهره¬وری سازمان برق منطقه¬ای یزد، تاثیر مثبت و معناداری داشته است. علاوه بر این، تاثیر استفاده از چنین سیستم¬هایی بر مولفه¬ی کارایی بهره¬وری نیز تایید شد. با این حال سیستم¬های مذکور بر مولفه¬ی اثربخشی بهره¬وری تاثیر معناداری نداشته است. از بین متغیرهای جمعیت¬شناختی، تنها سن افراد، تاثیر معناداری را بر بهره¬وری سازمانی نشان داد. این رابطه بین سن و مولفه¬ی کارایی نیز مشاهده شد.

فصل اول کلیــــات

مقدمه
در سا ل¬های اولیه قرن بیست و یکم، رویدادهایی که از اهمیت تاریخی به سزایی برخوردار بوده¬اند، چشم¬انداز اجتماعی زندگی انسان را دگرگون ساخته¬اند. یافتن منابع رشد و توسعه کشورها، به عنوان یکی از مهمترین مباحث مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران مطرح بوده است .در همین راستا انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات ، با هدف شکل¬دهی مجدد بنیان مادی جامعه با سرعتی شتابان در حال پیشروی است (ماتولا، 2006).
فناوری اطلاعات و ارتباطات از نقش دوگانه¬ای در اقتصاد برخوردار است: نهاده برای صنایع استفاده کننده و ستانده برای استفاده کنندگان فناوری. انقلاب فناوری با شاخص های بهبود سریع کیفیت تجهیزات و نرم¬افزار به همراه کاهش بسیار زیاد قیمتها همراه می¬باشد (پاجولا، 2002).
با گسترش روزافزون ارتباطات و پیدایش شکل¬های مختلف جریانات ارتباطی، شبکه¬های ارتباطی در تمامی امور زندگی افراد سایه افکنده است. اطلاعات یکی از منابع با ارزش و اصلی مدیران یک سازمان است؛ همان طور که منابع انسانی، مواد اولیه و منابع مالی در روند تولید نقش و ارزش خاصی دارند، در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات نیز دارای ارزش ویژه¬ای هستند. در این راستا بایستی سسیتم¬هایی را برپا کرد تا بتوانند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کنند. هدف نهایی چنین سیستم¬هایی کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطلاعات در دسترس در زمان مورد نیاز و به شکل قابل استفاده است. سیستم¬های اطلاعاتی، که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب می شوند، توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهداف سازمان را با بهره¬وری بالا موجب می¬گردند یکی از پرکاربردترین انواع سیستم¬های اطلاعاتی که مدیران را در کنترل گردش اطلاعات در سازمان یاری می دهد، سیستم اتوماسیون اداری است. اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم¬های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود (رای و کالمر، 1995).
با توجه به اهمیت روزافزون استفاده از سیستم¬های

]]>