اتوماسیون، بهره¬وری، کارکنان، مدیران، اطلاعاتی، دفتری، ارتباطات، اثربخشی، سرمایه¬گذاری، مفهومی، رایانه، اطلاعات،

دانلود پایان نامه

سازند.
همانگونه که پیداست که برای پیشبرد و انجام هر گونه تغییر سازنده¬ای در سازمان بدون شک حمایت مدیران ارشد عامل مهمی در اجرای بهینه آن خواهد بود. در دوره¬ی کنونی که عصر مجازی نامیده می¬شود و به مراتب تکامل یافته¬تر از عصر اطلاعات است، نقش این جمایت¬ها بسیار پررنگ¬تر و حیاتی¬تر به نظر می¬رسد. زیرا هر گونه کوتاهی و چشم¬پوشی نسبت به تغییرات محیطی، بالاخص تغییرات تکنولوژیکی و اطلاعاتی موجب عقب¬ماندگی آن سازمان را از ابعاد گوناگونی از جمله کارایی کل مجموعه، فراهم خواهد آورد. بنابراین پیشنهاد می¬شود که مدیران سازمان بیش از پیش حمایت خود را از تغییرات بهینه و سازنده در سازمان اعلام نموده و دیگر کارکنان سازمان را نیز تشویق به عدم مقاومت در برابر تغییرات نمایند.
مدیران باید روحیه¬ی انعطاف¬پذیری افراد را در برابر تغییرات جدید تقویت کرده و خود نیز به این موضوع معتقد باشند که هر تغییری، سریعاً صورت نمی¬پذیرد و نیازمند زمان مورد لازم برای نیل به نتیجه مطلوب است اتوماسیون اداری نیز یکی از تغییرات می¬باشد که با توجه به ماهیت تکنولوژیکی و اطلاعاتی که دارد، فرایندهای خاص خود را برای استقرار کامل و بهینه در سازمان می¬طلبد. از این رو توصیه می¬شود مدیران سازمان، به زمان¬بر بودن استقرار این گونه سیستم¬ها توجه داشته باشند و تا زمان استقرار کامل و بهینه¬ی سیستم جدید، قدرت تحمل¬پذیری خود را افزایش دهند.
رحیمی¬کیا و همکاران (1390) در تحقیق خود به بررسی نقش به کارگیری اتوماسیون اداری در بهره¬وری کارکنان شهرداری خرم¬آباد در سال 1389 پرداختند. آن¬ها از اطلاعات پرسشنامه¬ای که از 77 نفر از کارکنان شهرداری خرم¬آباد جمع¬آوری شد، برای بررسی این ارتباط بهره جستند. روش آماری مورد استفاده برای تحلیل داده¬ها شامل آزمون t و تحلیل واریانس بود. یافته-های تحقیق نشان می¬دهد کارکنان شهرداری خرم¬آباد در مورد نقش به کارگیری اتوماسیون اداری در بهره¬وری خود نگرش مثبت دارند.
نوروزیان¬قره¬تکان و همکاران (1390) در مقاله خود با عنوان “اثرات سیستم¬های اتوماسیون اداری بر شاخص¬های بهره¬وری سازمان”، تاثیر استفاده از سیستم¬های اتوماسیون اداری را بر بهره¬وری مطالعه نمودند. جامعه آماری تحقیق مذکور شامل 300 کارمند سازمان مرکزی در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بود و بر اساس فرمول ککران 60 کارمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، آنتروپی بود. یافته های تحقیق نشان می¬دهد که سیستم اتوماسیون اداری بیشترین تاثیر را بر شاخص بهره¬وری توانایی سازمان در به روز نمودن روش¬های اجرایی مدیریتی داشته و شاخص بهره¬وری بهبود دقت و نیز سهولت پیگیری نامه¬ها کمترین تاثیر را از این نوع سیستم می¬پذیرد. محققان در پایان بیان می-کنند که مسئولین سازمان به منظور بهبود شاخص¬های بهره¬وری که در رتبه¬های پایین¬تر هستند باید بر اجرای اقدامات مقتضی متمرکز گشته و سعی در بهبود این شاخص¬ها و ارتقای آن¬ها به سطوح بالاتر نمایند.
صرافی¬زاده و علیپور (1388) در تحقیق خود به بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره¬وری منابع انسانی پرداختند. جامعه آماری تحقیق مذکور مدیران و کارشناسان شرکت خدمات پس از فروش شرکت مزدا یدک می¬باشد. تعداد 68 نفر از جامعه ¬آماری انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. روش آماری مورد استفاده برای تحلیل داده¬ها و استخراج نتایج آزمون t بود. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که به کارگیری اتوماسیون اداری بر عواملی نظیر کارایی، اثربخشی و بهره¬وری در حوزه انسانی تاثیر مستقیم داشته اما میزان تاثیرات در حد چشمگیری نبوده است.
موسوی¬مدنی و نوروزی (1385) به بررسی تاثیر سیستم¬های اتوماسیون بر ارتباطات سازمانی پرداختند. آن¬ها برای بررسی این اثرات، پرسشنامه¬ای حاوی معیارهای مختلف ارتباطی تهیه کردند و پاسخ¬دهندگان تاثیر اتوماسیون اداری را بر هر یک از معیارها، ارزیابی نمودند. در مجموع از نتایج به دست آمده مشخص شد که اتوماسیون اداری ارتباطات رسمی و مراودات دفتری را بسیار تسهیل نموده است ولی در مورد ارتباطات غیررسمی و شخصی افراد تاثیر چندانی نداشته است. همچنین این سیستم در زمینه پیش¬گیری از برخی برخوردها و ارتباطات منفی و غیرضروری در سازمان، نقش مثبتی ایفا می¬کند.
آهنگرپور (1387) در تحقیق خود به بررسی بهره¬وری اجرای اتوماسیون اداری در شرکت ملی حفاری ایران پرداخته است. روش تحقیق مذکور توصیفی- پیمایشی بوده و نمونه¬ی مورد بررسی شامل 164 نفر از مدیران و کارکنان شرکت ملی حفاری ایران می¬باشد. پرسشنامه¬ی مورد استفاده برای جمع¬آوری اطلاعات شامل 30 سوال بود. یافته¬های بدست آمده از این تحقیق نشان می¬دهند که بهره¬وری شرکت پس از اجرای اتوماسیون اداری افزایش یافته است. برخی از پیشنهادات مطرح شده توسط نویسنده-ی مقاله به صورت زیر می¬باشند:
ملزم نمودن شرکت به استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای کلیه¬ی کارکنان و مدیران.
متعهد نمودن مدیران ارشد نسبت به استقرار کامل سیستم اتوماسیون اداری در سطح شرکت.
حذف سیستم دستی در تمام بخش¬های شرکت.
اذتقای قابلیت داده¬پردازی نرم¬افزار اتوماسیون اداری با راهنمایی کاربران.
ایجاد بخشی در برنامه¬ی نرم¬افزاری سیستم اتوماسیون اداری که امکان دریافت پیشنهاد از کاربران را داشته باشد.راه¬اندازی یک بخش جدید در این برنامه تا کلیه¬ی کاربران قادر باشند به قوانین و مقررات، بخشنامه¬ها، آیین¬نامه¬ها و دستورالعمل¬ها به سرعت و سهولت دسترسی داشته باشند تا در مواقع لزوم به مطالبات منطقی ذینفعان توان پاسخوگیی وجود داشته باشد.
شیری (1385) در بررسی خود، تاثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان شرکت سهامی بیمه¬ی ایران استان همدان را مطالعه نمود. وی برای پی بردن به تاثیر یا عدم تاثیر اتوماسیون اداری بر متغیرهای وابسته، از آزمون استقلال کای دو استفاده نمود. نتایج آزمون تمام فرضیات نشان می¬دهند که اتوماسیون اداری بر نحوه¬ی دسترسی به آمار و اطلاعات، ایجاد وحدت رویه در انجام امور سازمانی، سرعت انجام امور و همچنین، صحت و دقت عملیات، تاثیر دارند. نویسنده مقاله در انتخا پیشنهادات زیر را ادائه نمود:
اتوماسیون اطلاع¬رسانی سریع و صحیح به کارکنان و مراجعان و تبع آن رضایت آن¬ها را افزایش می¬دهد.
اتوماسیون موجب دسترسی سریع به اسناد و مکاتبات ذخیره شده، خدمات رسانی، توزیع و بایگانی اسناد می¬شود.
اتوماسیون موجب افزایش کنترل و نظارت سازمانی را فراهم کرده و موجب پیگیری صحیح کارها می¬شود.
اتوماسیون می¬توان دستیابی به یک فرصت رقابتی در صنعت بیمه را فراهم آورد.
با توجه به ممنوعیت استخدامی در سازمان¬های دولتی، اتوماسیون می¬تواند راهکاری در جهت صرفه¬جویی نیروی انسانی باشد.
مدیران شرکت برای مقوله و فرایند اتوماسیون اداری اهمیت به سزایی قایل شوند. مدیران ذیربط در خصوص ادامه¬ی تکمیل اتوماسیون در سازمان با اطمینان هر چه بیشتر قدم¬های بعدی را بردارند و اتوماسیون را به طور کامل وارد سازمان نمایند.
به فرایند اتوماسیون به عنوان سرمایه¬گذاری در سازمان نگریسته شود.
اجرای اتوماسیون به عنوان خط مشی در هیئت مدیره شرکت مطرح و نهادینه گردد به طوری که این مقوله با انتصابات جدید مدیران عالی سازمان و طرز فکر و نحوه¬ی مدیریت آنان خدشه¬دار نگردد.
تقی¬زاده (1384) به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر اثربخشی سازمان پرداختند. در این تحقیق سرعت انجام کارها، بازیابی به موقع اطلاعات و سرعت دسترسی به اطلاعات در مقایسه با قبل از به کارگیری سیستم فناوری اطلاعات، افزایش یافته و این افزایش در این ابعاد موجب اثربخشی سازمان گردیده است. البته دقت در انجام کارها و ذخیره¬سازی اطلاعات در مقایسه با قبل از به کارگیری سیستم فناوری اطلاعات افزایش یافته است اما موجب اثربخشی سازمان نشده است.

مطلب مرتبط با این موضوع :  قلب، عبوری، چرخش، بیمار، LVAD، شبیه¬سازی، RS، می¬باشد.، پمپ،، (الف)، بطن، می¬دهد.

مدل مفهومی تحقیق و ارتباط اتوماسیون اداری و بهره وری
اگر کشورهای بخواهند در صحنه¬ی رقابت با دیگران باقی بمانند، کارکنان اداره نیز باید بهره¬وری داشته باشند.در سال¬های اخیر برای بهبود بهره¬وری اداره فعالیت¬های زیادی انجام شده است که از جمله¬ی این اقدامات می¬توان به ساد¬تر شدن رویه¬های اداری برای انجام امور، آموزش مناسب به کارمندان و تعدیل نیروی انسانی با جایگزین کردن فن¬آوری¬های اطلاعای و ارتباطی و ارتباطی نظیر وسایل محاسباتی و خودکار کردن امور دفتری اشاره کرد (آهنگرپور، 1387).
اتوماسیون اداری به افزایش بهره¬وری سازمان در حوزه دفتری کمک شایانی کرده است. امور دفتری در گذشته معمولاً مورد بی¬اعتنایی در سازمان¬های قرار می¬گرفت. علی¬رغم این که سهم بزرگی از نیرو و انرژی را به خود اختصاص می¬داد، ولی هیچگاه مورد یک بازبینی اصولی در جهت بهبود و افزایش بهره¬وری قرار نگرفته بود (موسوی¬مدنی و نوروزی، 1385).
در نخستین سال¬های اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیازهای اطلاعاتی مدیران نداشته و از رایانه¬ها فقط جهت پردازش داده¬ها در امور حسابداری استفاده می¬شد. در طول این دوره که تا اواسط دهه¬ی 60 به طول انجامید، بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود. در حال حاضر به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده¬ها گفته می¬شود و باید توجه داشت که سیستم¬های پردازش داده مقداری اطلاعات نیز تولید می¬کنند.
در اوائل دهه¬ی 1960 و پس از اختراع انواع رایانه¬های جدید که با هزینه¬ی کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می¬کردند روش-های جدیدتری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده. یعنی سیستم¬های اطلاعاتی مدیریت. پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیازهای اطلاعاتی جدید، سیستم اطلاعاتی جدیدتری به نام سیستم پشتیبانی تصمیم¬گیری به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم¬گیری با توجه به پیشرفت¬های حاصله در تجهیزات رایانه¬ای، موضوع افزایش بهره¬وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان از طریق به کارگیری تجهیزات رایانه¬ای و الکترونیک مطرح گردید و در سال 1980 سیستم¬های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند.
یکی از دلایل عمده کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیط اداری، افزایش بهره¬وری کسانی است که در این ادارات کار می¬کنند. بررسی¬هایی که در دهه¬ی 1970 انجام گردید نشان داد که رشد بهره¬وری در این گروه از کارکنان نسبت به کارگرن بخش صنعت و تولید دچار کندی و عقب ماندگی می¬باشد. بررسی شرکت¬های آمریکایی در خلال یک دوره ده ساله منتهی به اواخر دهه 1980 نشان داد که بهره¬وری در صنعت تقریباً 90 درصد رشد داشته است در حالی که در امور دفتری تقریباً 4 درصد افزایش وجود داشته است. گزارشات دریافتی از این شرکت¬ها حاکی از آن است که در خلال این دوره ده ساله، کل هزینه امور دفتری از 20 الی 30 درصد به 30 الی 40 درصد کل بودجه افزایش یافته است. یکی از نتایج این مطالعه این بود که هیچ گاه در محیط اداری و دفتری سرمایه¬گذاری کافی نشده است و دیگر این که تکنولوژی مورد استفاده در محیط¬های دیگر، دارای کارایی کمتری بوده است. برآوردهای انجام شده نشان می¬داد سرمایه¬گذاری در محیط کارخانه که برای کنترل کامپیوتری تجهیزات و ماشین¬آلات به کار فته بوده است، حدوداً 10 برابر سرمایه¬گذاری در بخش اداری بوده است. نتیجه بدیهی این بوده است که سرمایه گذاری بیشتر در بخش امور اداری یک کارخانه که بهره¬وری بالایی دارد، منجر به به افزایش قابل توجهی در بهره¬وری امور اداری خواهدشد. پس بایستی سیستم¬هایی به وجود می¬آمدند که موجب افزایش بهره¬وری و کارایی دفاتر هم می-شدند (صرافی¬زاده، 1387).
در این تحقیق رابطه¬ی بین بهره¬وری، میزان استفاده از سیستم اتوماسیون اداری (به عنوان متغیرهای پنهان) و متغیرهای دموگرافیکی (به عنوان متغیرهای بارز) مورد بررسی قرار می¬گیرند. مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر می¬باشد:

مطلب مرتبط با این موضوع :  پودر و قرص اسپیرولینا

شکل ‏2 3: نمای ساده ای از مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم روش شناسی تحقیق

مقدمه
برای کشف مجهولات ‌و یافتن ‌پاسخ سوالات‌ باید از‌ روش تحقیق‌ مناسب و‌ مرتبط استفاده شود. روش¬شناسی تحقیق، شیوه¬ی تحقیقات علمی را در اختیار پژوهشگر علم و دانش قرار می‌دهد. هر تحقیق، فرایندی علمی و روشمند است که طی آن پژوهشگر تلاش می‌کند تا برای یک مساله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل مشکل واقعی در دنیای علمی راهکاری یابد. روش‌ تحقیق، وسیله تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق، مورد تائید قرار گرفته یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقیق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوالات تحقیق را فراهم می‌آورد. دستیابی به هدف¬های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش¬شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می¬یابد نه موضوع تحقیق (خاکی، 1389، صفحه¬ی 155).
در این فصل ابتدا، روش تحقیق به کار گرفته شده بیان می¬شود. در بخش ‏3-3، جامعه و نمونه آماری تحقیق تشریح می¬گردد. ابزار گردآوری اطلاعات و قسمت¬های مختلف آن در بخش ‏3-4 معرفی می¬شود. فرضیات و متغیرهای تحقیق به ترتیب در بخش-های ‏3-5 و ‏3-6 آورده خواهند شد. در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده¬ها در بخش ‏3-7 آورده می¬شود.

روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف و چگونگی دسترسی به اطلاعات از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش (چون

مطلب مرتبط با این موضوع :  ویژوال، بیسیک، نت، اپراتور، کامپیوتر، آژانس، پنجره، راننده، تاکسی، مشتری،، فرمها، 6000