آموزشی

اتوماسیون، بهره¬وری، منطقه¬ای، برق، کارکنان، اثربخشی، اداری،، آلفای، شاخص¬های، کرونباخ، نمره¬ی، گزینه¬ی

رابطه بین متغیرها مد نظر است)، از نوع همبستگی است.

جامعه و نمونه آماری
در هر بررسی آماری، جامعه، گردایه¬ی عناصری است که می¬خواهیم دربا¬ره¬ی آن استنباطی به عمل آوریم (عمیدی، 1378، صفحه¬ی 10). تعداد عنصرهای هر جامعه را حجم جامعه می¬نامند. کار مهم بررسی¬کننده این است که با دقت و به صورتی کامل جامعه را تعریف کند. تعریف جامعه باید به صورت توصیف دقیق عنصرهایی باشد که به جامعه تعلق دارند. نمونه قسمتی از جامعه¬ی تحت بررسی است که طبق ضوابطی خاص و از پیش تعیین شده انتخاب می¬شوند. به قسمی که می¬توان از این بخش با توجه به روش انتخاب، استنباط¬هایی درباره¬ی کل جامعه انجام داد. فرایند انتخاب نمونه و استخراج نتایج و استنباط¬های حاصل را بررسی نمونه¬ای می¬گویند.
جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه¬ی کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد می¬باشد که بر اساس اطلاعات جمع¬آوری شده در مجموع شامل 800 نفر می¬شود. برای تعیین حجم نمونه از رابطه¬ی زیر موسوم به فرمول ککران استفاده گردید:

که در آن N حجم جامعه¬ی مورد بررسی و p نسبتی از جامعه است که دارای ویژگی مورد مطالعه هستند. در عمل به دلیل نامعلوم P، آن را برابر 5/0 قرار می¬دهند. نیز میزان خطای برآورد است.
با استفاده از رابطه فوق و به ازای مقادیر تعداد نمونه لازم به صورت زیر محاسبه می شود:

که با توجه به پیش¬بینی¬های صورت گرفته مبنی بر بروز بی¬پاسخی در مجموع تعداد 100 پرسشنامه بین اعضای جامعه¬ی آماری به روش نمونه¬گیری تصادفی ساده توزیع گردید که از این میان اطلاعات 95 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق برای جمع¬آوری اطلاعات از پرسشنامه¬ی محقق ساخته مشتمل بر سه قسمت استفاده خواهد شد. این قسمت¬ها عبارتند از:
ویژگی¬های دموگرافیک
میزان استفاده از اتوماسیون اداری
سوالات مربوط به کارایی و اثربخشی
هر کدام از این قسمت¬ها از چندین سوال تشکیل شده است. در بخش ویژگی¬های جمعیت¬شناختی سوالاتی نظیر سن، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت استخدامی و … گنجانده شده است. در بخش دوم پرسشنامه با طرح سه سوال، میزان استفاده¬ی افراد از سیستم اتوماسیون اداری سنجیده می¬شود. بالاخره، بخش سوم، سوالات مرتبط با کارایی و اثربخشی را دربر می¬گیرد به طوری که 9 سوال مربوط به کارایی و 5 سوال نیز به اثربخشی سیستم اتوماسیون اداری مربوط می¬شود. جدول ‏3 1، سوالات مطرح شده در بخش دوم و سوم پرسشنامه را نشان می¬دهد. لازم به ذکر است در طراحی سوالات بخش سوم پرسشنامه از فاکتورهای معرفی شده توسط صرافی¬زاده و علیپور (1388) استفاده شده¬است.
سوالات بخش دوم و سوم پرسشنامه، همگی سوالاتی پنج گزینه¬ای در مقیاس درجه¬بندی لیکرت طراحی گردیدند. البته با توجه به نوع سوالات، گزینه¬های موجود در بخش دوم به صورت خیلی¬کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی¬زیاد می¬باشد اما در بخش سوم گزینه-ها به صورت کاملاً مخالفم، مخالفم، بینابین، موافقم و کاملاً موافقم هستند. نحوه¬ی نمره¬دهی سوالات در بخش دوم به این صورت است که به گزینه¬ی خیلی¬کم، نمره¬ی یک، … و به گزینه¬ی خیلی¬زیاد، نمره¬ی 5 تعلق می¬گیرد. در بخش سوم نیز به گزینه¬ی کاملاً مخالفم نمره¬ی یک، … و به گزینه¬ی کاملاً موافقم، نمره¬ی 5 داده می¬شود.

جدول ‏3 1: دسته بندی سوالات بخش دوم و سوم پرسشنامه
بخش سوال شماره¬ی سوال
میزان استفاده از
سیستم اتوماسیون اداری میزان استفاده¬ی کلی از اتوماسیون اداری 1
میزان تمایل به استفاده از اتوماسیون اداری 2
میزان تسلط به سیستم اتوماسیون اداری 3
کارایی سهولت ارتباط بین مدیران و کارمندان 4
بالا بردن سرعت پاسخگویی کارمندان به مدیران 5
بالا بردن سرعت پاسخگویی به ارباب رجوع 6
افزایش اشتیاق کاری 7
افزایش دقت کاری کارکنان 8
کاهش هزینه¬ی جاری 9
بالابردن سرعت تبادل اطلاعات 10
اخلال در ارایه¬ی خدمات به دلیل قطعی سیستم 16
خطاهای نگارشی و مکاتباتی 17
اثربخشی بروز دوباره¬کاری 11
کاهش کاغذبازی و تشریفات زاید 12
کاهش عملیات و کوتاه شدن فرایند کاری 13
حفاظت از اطلاعات طبقه¬بندی شده 14
طبقه¬بندی اطلاعات و بازیابی آن¬ها 15

در علوم انسانی و رفتاری بیشتر تحقیقات بر اساس پرسشنامه انجام می¬شود. یک پرسشنامه¬ی خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند روایی و پایایی برخوردار باشد. روایی یعنی اینکه ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می¬سنجد پایایی نیز یکی از ویژگی¬های فنی ابزار اندازه¬گیری است. پایایی یک اندازه عبارت است از میزان پاسخ¬های مشابهی که ابزار اندازه¬گیری در آزمون¬ها و تحقیقات متعدد و مکرر بدست می¬آورد.
روایی یک پرسشنامه ویژگی¬ای است که توسط کارشناسان امر و صاحبان نظر باید بررسی شود. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده گردید. به این ترتیب که ابتدا سوالات پرسشنامه تهیه و در اختیار افراد متخصص و صاحب-انظران مربوطه قرار گرفت. پس از بررسی و اظهار نظر متخصصان و ویرایش سوالات، پرسشنامه¬ی نهایی تدوین گردید.
برای بررسی پایایی یک پرسشنامه از معیارهای مختلفی نظیر آلفای کرونباخ استفاده می¬شود. مقدار مبنا برای پذیرش پایایی یک پرسشنامه، 7/0 است. در صورتی که آلفای کرونباخ محاسبه شده از این عدد بزرگتر باشد، می¬گوییم پرسشنامه پایا است. جدول ‏3 2، ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده بر اساس یک مطالعه مقدماتی برای دو مولفه¬ی کارایی و اثربخشی را نشان می¬دهد:
جدول ‏3 2: ضرایب آلفای کرونباخ برای مولفه¬های بهره¬وری
مولفه تعداد سوالات ضریب آلفای کرونباخ
کارایی 9 862/0
اثربخشی 5 730/0

نوشته ای دیگر :   رقابتی، رایانه، فناوریهای، سازمانهای، ضابطه، بشر

با توجه به ضرایب محاسبه شده، می¬توان پذیرفت که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

فرضیات تحقیق
با توجه به مبانی نظری گفته در فصل دوم، اجزای تشکیل دهنده¬ی بهره¬وری شامل کارایی و اثربخشی می¬شود. لذا برای بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره¬وری، فرضیه¬ اصلی اول و فرضیه¬های فرعی مربوط به آن به صورت زیر تبیین می¬شوند:
فرضیه¬ی اصلی 1:
استفاده¬ی کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش بهره¬وری سازمان می¬شود.
فرضیه¬ی فرعی 1-1:
استفاده¬ی کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش کارایی سازمان می¬شود.
فرضیه¬ی فرعی 1-2:
استفاده¬ی کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش اثربخشی سازمان می¬شود.
علاوه بر بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره¬وری سازمان که موضوع اصلی این پایان¬نامه می¬باشد، تاثیر برخی از متغیرهای جمعیت شناختی نظیر جنسیت، سن و سابقه¬ی کاری نیز بر بهره¬وری سازمان مذکور سنجیده می¬شود. لذا فرضیه¬ اصلی دوم و فرضیه¬های فرعی مربوط به آن به صورت زیر تبیین می¬شوند:
فرضیه¬ی اصلی 2:
متغیرهای جمیت¬شناختی بر بهره¬وری کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد، اثر می¬گذارد.
فرضیه¬ی فرعی 2-1:
متغیرهای جمیت¬شناختی بر کارایی کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد، اثر می¬گذارد.
فرضیه¬ی فرعی 2-2:
متغیرهای جمیت¬شناختی بر اثربخشی کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد، اثر می¬گذارد.

مدل و متغیرهای تحقیق
میزان استفاده از اتوماسیون اداری به عنوان متغیر مستقل ایفای نقش می¬کند. همچنین بهره¬وری و اجزای تشکیل دهنده¬ی آن (کارایی و اثربخشی) به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته می¬شوند. از آنجایی که تاثیر متغیرهای جمعیت¬شناختی بر بهره-وری هدف اصلی تحقیق نمی¬باشد، لذا این متغیرها به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته می¬شوند. متغیرهای جمعیت شناختی مورد مطالعه عبارتند از: سن، جنسیت، سابقه کاری.
شکل ‏3 1، مدل مفهومی تحقیق را نشان می¬دهد. در شکل مذکور، متغیرهای جمعیت شناختی به عنوان متغیر بارز با مربع و سایر متغیرها (میزان استفاده از اتوماسیون اداری، بهره¬وری، کارایی و اثربخشی) به عنوان متغیر پنهان با بیضی مشخص شده-اند.

شکل ‏3 1: مدل مفهومی تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
قبل از پرداختن به هر گونه تحلیلی، لازم است که در مورد طبیعت داده¬ها نظیر میزان پراکندگی و میزان تمرکز آن¬ها اطلاعاتی را کسب نمود. برای این کار لازم است تا آن¬ها را در اعدادی خلاصه کنیم. این اعداد به شاخص¬های آماری معروف هستند. این شاخص¬ها به دو دسته تقسیم می¬شوند: شاخص¬هایی که گرایش به مرکز داده¬ها را اندازه می¬گیرند (شاخص¬های تمرکز) و شاخص-هایی که برای اندازه¬گیری تغییرپذیری داده¬ها به کار می¬روند (شاخص¬های پراکندگی). در این تحقیق از میانگین و انحراف استاندارد که به ترتیب جز شاخص¬های تمرکز و پراکندگی هستند، استفاده می¬شود.
یکی دیکر از روش¬های مفید در آماری توصیفی، استفاده از نمودارهای آماری برای ارائه بهتر نتایج می¬باشد. در این تحقیق از دو نمودار جعبه¬ای و میله¬ای در بخش آماری توصیفی استفاده خواهد شد. همچنین در بخش آمار استنباطی از نمودار مسیر برای نمایش ارتباط بین متغیرهای تحقیق استفاده خواهد شد.
مدل معادلات ساختاری
تکنیک مدل معادلات ساختاری (SEM) تنها به یک روش خاص اطلاق نمی‍شود. بلکه ترکیبی از رگرسیون، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی است. در مدل معادلات ساختاری با دو گروه از متغیرها سروکار داریم: (I) متغیر قابل مشاهده (II) متغیر پنهان .
متغیرهای قابل مشاهده، در واقع همان داده‍های موجود هستند. در مقابل، متغیرهای پنهان متغیرهای غیرقابل مشاهده‍ای هستند که تنها از طریق متغیرهای قابل مشاهده، تحلیل می‍شوند. در تحقیق حاضر میزان استفاده از اتوماسیون اداری و میزان بهره¬وری (و اجزای تشکیل دهنده¬ی آن) جز متغیرهای پنهان می¬باشند. متغیر قابل مشاهده‍ای که در ارتباط با یک متغیر پنهان قرار دارد، تحت عنوان نشانگر شناخته می شود. متغیر پنهان را گاهی با عنوان فاکتور نیز بیان می کنند. این قابلیتِ SEM در تحلیل متغیرهای قابل مشاهده و پنهان، باعث می¬شود تا نسبت به روش های دیگر آماری نظیر طرح آزمایشات و رگرسیون که تنها با متغیرهای قابل مشاهده سروکار دارند، برتری داشته باشد. لازم به ذکر است که در مدل معادلات ساختاری این امکان وجود دارد که هر کدام از متغیرهای قابل مشاهده و پنهان، به عنوان متغیر پیشگو یا متغیر وابسته به کار برده شود.
مدل معادلات ساختاری به طور کلی شامل دو دسته از معادلات است:
مدل اندازه‍گیری: رابطه‍ی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای نشانگر مربوط به هر یک از آن‍ها.
مدل ساختاری: روابط موجود بین متغیرهای پنهان
در برخی از منابع، روابط بین متغیرهای پنهان را تحت عنوان روابط درونی وروابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای قابل مشاهده‍ی مربوطه را با نام روابط بیرونی مطرح می‍کنند. مدل‍های بیرونی خود به دو دسته‍ی انعکاسی ، آگاهی بخش تقسیم می‍شوند. درمدل‍های بیرونی انعکاسی، متغیر پنهان به عنوان متغیر مستقل عمل می‍کند اما در مدل بیرونی آگاهی بخش، متغیر پنهان به عنوان متغیر وابسته ظاهر می‍شود.
برای برآورد مدل معادلات ساختاری، نرم افزارهای گوناگون نظیر LISREL، Amos، SmartPLS و … وجود دارد. در این تحقیق به منظور برآورد مدل و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Amos 20 استفاده خواهد شد. همچنین برای تحلیل توصیفی اطلاعات جمع¬آوری شده، نرم افزار SPSS 16 به کار گرفته خواهد شد. علاوه بر این، به منظور سازماندهی اطلاعات خام و برخی محاسبات اولیه از نرم افزار Excel 2007 بهره می¬جویم.

نوشته ای دیگر :   کتاب وب اولین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران

فصل چهارم یافته های تحقیق

مقدمه
داده¬ها به عنوان آگاهی¬های خام و پردازش نشده، ابتدایی¬ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخ¬های احتمالی هستند که در رابطه با مساله تحقیق مطرح شده¬اند. لذا پژوهشگر پس از دستیابی به داده¬ها، با توجه به ماهیت آن¬ها و ساختار و قالب فرضیه¬ها، با این سوال مطرح می¬شود که از چه طریقی این داده¬ها را طبقه¬بندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیه¬ها را که حالت پاسخ¬های احتمالی و موقتی برای مساله¬ی تحقیق دارا هستند، تعیین تکلیف نماید.
برای تجزیه و تحلیل داده¬ها، با توجه به ماهیت آن¬ها، روش¬های مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کاربرد و سنخیت این روش¬ها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاج¬ها و نتیجه¬گیری¬های معتبر و دقیقی را به عمل آورد. روش تحقیق مجموعه¬ای از قواعد، ابزارها و راه¬های معتبر و نظام¬یافته برای بررسی واقعیت¬ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، 1376، صفحه¬ی 20).
در این فصل ابتدا شاخص¬های توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه شده سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری به آزمون فرضیات تحقیق می¬پردازیم. شاخص¬های توصیفی در حقیقت تنها به توصیف اطلاعات جمع¬آوری شده می¬پردازد در حالی که گروه دوم از تحلیل¬ها (مدل معادلات ساختاری) به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته و در مورد پذیرش و یا رد آن¬ها تصمیم¬گیری می¬کند.

آمار توصیفی
این بخش به ارائه شاخص¬های توصیفی متغیرهای تحقیق اختصاص دارد. نخست به بررسی جمعیت¬شناختی نمونه می¬پردازیم. در پرسشنامه¬ی مورد استفاده برای جمع¬آوری داده¬ها علاوه بر سوالات مربوط به مولفه¬های بهره¬وری و میزان استفاده از اتوماسیون اداری، سه سوال نیز برای جمع¬آوری اطلاعات جمعیت¬شناختی پاسخ¬دهندگان تعبیه شده است. این اطلاعات عبارتند از: سن، جنسیت و سابقه¬ی کاری افراد.
از مجموع 95 نفر پاسخ دهنده¬،

]]>