اتوماسیون، انفورماتیک، کارکنان، رایانه، تعمیرات، است. فرضیه، اطلاعاتی، مصادیق، فرضیه، بانک، دارد؟ سوال، اردبیل

دانلود پایان نامه

عطاریان،1391،ص 84-83).

39-2-2 تاثیر فن آوری اطلاعات بر هزینه های سازمانی
فن آوری اطلاعات از چند جهت موجب کاهش هزینه های عملیاتی می گردد.اولاً ورود فن آوری اطلاعات نیاز سازمان را به نیروی انسانی کاهش می دهد.طوری که استفاده از ماشین های اتوماتیک و ربات ها حتی در بعضی موارد نیاز به نیروی انسانی را کاملا مرتفع می کند. ثانیاً، فناوری اطلاعات با ایجاد امکان دسترسی سریع به اطلاعات دقیق راجع به مواردی مانند سطح موجودی، باعث کاهش هزینه های عملیاتی می گردد.ثالثاً،موجب می گرددکه سطح ضایعات و زمان لازم برای تولید کاهش یافته و در نتیجه هزینه های مربوط نیز کاهش یابند.(چید ،1948،ص 112)

1-3-2 مقدمه
کار پژوهش، پس از انجام دادن مرحله مطالعه آغاز می شود.هر تحقیق وبررسی ضمن آنکه مبتنی بر تحقیقات قبلی است، به نوبه خود می تواند مقدمه ای برای مطالعات بعدی باشد.بررسی مطالعات و پژوهش های انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق، جزء مهم ولاینفک هر پژوهش علمی می باشد.در مرحله مطالعه، محقق یافته های دیگران و یا به عبارتی سابقه و پیشینه مساله یا نتایج تحقیقات دیگران و نیز قضایای کلی و نظریه های مرتبط با مساله تحقیق را گردآوری می کند و در صورتی که پاسخ مساله خود را پیدا نکردمرحله پژوهش را آغاز می کند.
به طور کلی مطالعه ادبیات نظری و سوابق پژوهش مرتبط با مساله برای محقق دارای فواید ذیل است:
به این ترتیب نسبت به موضوع اشراف زیادتری پیدا می کند.و براطلاعات وی در زمینه موضوع مورد مطالعه افزوده می شود.طبعاً، این آگاهی باعث می گرددکه وی با دید بازتری مسله را ببیند، فضای نگرش به مسله را روشن تر نماید، و در نتیجه برمساله تسلط بیشتری پیدا کند و با اشراف برمساله و اطمینان از بدیع بودن آن کار پژوهش را آغاز نماید.به عبارتی پژوهشگردر بستری از آگاهی به کشف جدید و تولید علم خواهد پرداخت.
بر اساس آگاهی از معلومات به دست آمده اقدام دوباره کاری و تکرار نخواهد کرد؛یعنی وقت و توان و بودجه را صرف روشن کردن موضوعاتی که تا کنون روشن شده نخواهد نمود و به کاری جدید وابتکاری دست خواهد زد و علم جدید تولید خواهد کرد.
از روش کار دیگران آگاهی خواهد یافت و با مسائل و مشکلات مسیر تحقیق آشنا خواهدشد.واز مفاهیم و اصطلاحات مشابه و مربوط به تحقیقات دیگران استفاده خواهد نمود.این تجربه ها به محقق کمک می کندتا تحقیق خود را با چشم اندازی روشن تر و با کمترین هزینه و بیشترین بازده به انجام برساند.
مطالعه ادبیات وسوابق مسله به محقق کمک خواهد نمودتا متغیرهای مورد نظر در مطالعه را بهتر شناسایی کند و روابط علت و معلولی آنها را با توجه به تجارب گذشته در قالب مدل های نظری تبیین نمایدو بدین ترتیب مدل یا چارچوب نظری پژوهش خود را طراحی کند.
تجارب گذشته و شناسایی متغیرها و روابط آنها به محقق کمک میکند تا با استفاده از آنها و نیز تصوراتی که از واقعیت در ذهن او شکل می گیرد ،ساده تر بتواندفرضیه های تحقیق خود را تدوین نماید.
امکان بررسی و نقد کارهای دیگران و نیز گزاره های نظری مربوط به موضوع پژوهش را فراهم نموده، سبب می گرددکه پژوهشگر کاستی و نقص آنهاو نیز نظریه های علمی را مشخص نموده و از اقبال آن توجیهی قابل دفاع برای توسعه پژوهش و انجام تحقیق خود ارائه نماید.به عبارتی فلسفه پژوهش خود را تقویت نماید.(دکتر حافظ نیا،1389،ص 108-107-106).
لذا به منظور دستیابی به نکات فوق الذکر، ذیلابه تحقیقات و مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور که مرتبط با موضوع تحقیق هستند، اشاره می شود:
2-3-2 تحقیقات داخلی
باتوجه به محدودیت های زمانی، مکانی و مالی موجود، و با مراجعه و جستجو در سایت مرکز ملی اسناد ایران که جامع ترین مرجع علمی کشور است، وجستجو در سایت های اینترنتی، همچنین با مراجعه به مرکز پژوهش ها و کتابخانه های دانشگاه های تهران، کرمانشاه، اراک، ایلام وهمچنین دانشگاه های آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران، اراک، کرمانشاه، ایلام، نراق، ملایر تا کنون تحقیقات بسیار اندکی تحت عنوان(بررسی رابطه اتوماسیون اداری با بهبودعملکردکارکنان)
در مراجع علمی مذکور آمده و ثبت گردیده است. با این حال در خصوص تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر جنبه های مختلف سازمان پژوهش های زیادی در داخل کشور صورت گرفته است.که مختصرا به گزیده ای از آنها پرداخته می شود.
پژوهش اول:
موضوع: بررسی مقاسیه عملکرد شرکت بوتان قبل و بعد از اجرای طرح اتوماسیون برای اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی.
دانشجو:مهران حسن زاده،1384
بررسی مقایسه عملکرد شرکت قیل و بعد از اجرای اتوماسیون به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد بوده وچکیده کلی از این تحقیق به شرح زیر بوده است:
مطالعه و بیان نگرش ها و نظریه های گوناگون در خصوص اتوماسیون.
تطبیق اطلاعات به دست آمده با مستندات، مدارک و شواهدموجودمحیطی.
مقایسه عملکرد شرکت قبل و بعد از اتوماسیون.
بررسی تاثیر اتوماسیون بر عملکرد شرکت.
پژوهش دوم:
موضوع:بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بربهبود عملکرد کارکنان (موردکاوی در کمیته امدادامام خمیبنی(ره)استان مرکزی)
دانشجو: روح اله فتح آبادی، 1390
فرضیات تحقیق:
فرضیه کلی:اجرای اتوماسیون بربهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی1)سیستم اتوماسیون اداری به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیرمعنا داری دارد.
فرضیه فرعی 2) استفاده از اینترنت به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی 3) استفاده از اینترانت به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی 4) سیستم ارتباط شاخه های استان با یکدیگر از طریق تلفن های داخلی به عنوان یکی از مصادیق اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که:
به طور کلی سیستم اتوماسیون اداری، اینترنت و اینترانت به عنوان مصادیق اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی در فرضیه پنجم تلفن های داخلی ضریب رگرسیون بدست آمده معنی دار نمی باشدو نمی توان در مورد این فرضیه اظهار نظر کرد.
پژوهش سوم:
موضوع:
بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی در سازمان اجتماعی)
نگارنده:نیره کریمیان، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه،1383
فرضیه اصلی:
به کارگیری فناوری اطلاعات موجب بهبودعملکرد سازمان شده است.
فرضیه فرعی1-به کارگیری فن آوری اطلاعات موجب بهبود فرآیند داخلی در سازمان شده است.
فرضیه فرعی2-به کارگیری فن آوری اطلاعات موجب افزایش رشد یادگیری در سازمان شده است.
فرضیه فرعی3- به کارگیری فن آوری اطلاعات موجب افزایش رضایت مشتریان در سازمان شده است.
در نهایت با توجه به اطلاعات به دست آمده فرضیه اصلی و نهایتاًفرضیه اهم اصلی موردتایید قرار
گرفته است.
پژوهش چهارم:
موضوع:
تاًثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر بهروری سازمان بازرگانی استان اردبیل برای اخذ درجه کارشناسی ارشد.
دانشجو: مقصود قلی زاده جعفرلو، 1391، دانشگاه آزاد واحدنراق
فرضیه اصلی:
بکارگیری فن آوری اطلاعات (IT)در سازمان بازرگانی استان اردبیل موجب افزایش بهره وری شده است.
فرضیه فرعی1)
بکارگیری فن آوری اطلاعات (IT)در سازمان بازرگانی استان اردبیل موجب افزایش کارآئی شده است.

مطلب مرتبط با این موضوع :  مشتری، شرکای، نوآوری، ماژول، اندرکاران، مفروضات

فرضیه فرعی2)
به کارگیری فن آوری اطلاعات (IT)در سازمان بازرگانی استان اردبیل موجب افزایش اثربخشی شده است؟
بنابراین با توجه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها،حاکی از این است که تمامی فرضیات مورد تائید است.
5)پژوهش پنجم:
موضوع:بررسی اتومایسیون اداری بر رضایت مندی مشتریان مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی شعبه 2 اراک برای اخذ درجه کارشناسی ارشد.
دانشجو:غلامعلی فراهانی، 1388، دانشگاه آزادسنندج
فرضیه های تحقیق:
فرضیه1)اتوماسیون اداری موجب سرعت پاسخگویی به مشتریان در جلب رضایت آنان شده است؟
فرضیه2)اتوماسیون اداری موجب افزایش دقت انجام کارهایی در جلب رضایت مشتریان شده است؟
فرضیه 3) اتوماسیون اداری موجب کاهش بوروکراسی اداری در جلب رضایت مشتریان شده است؟
فرضیه 4)اتوماسیون اداری موجب استفاده مشتریان از خدمات متفاوت را در یک زمان فراهم می آوردکه موجب رضایت مشتریان گردیده است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این است که فرضیات با احتمال95/. مورد تائید است.
6)پژوهش ششم:
موضوع:تاثیرسیستم های انفورماتیک در عملکردشرکت تعمیرات انتقال(اختر برق) برای اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی.
دانشجو:حمید علاقه مندان،
سوال اصلی :
آیا سیستم های انفورماتیک در عملکرد شرکت تغییرات انتقال(اختربرق) تاثیر دارد؟
سوال فرعی1-آیا سیستم انفورماتیک در انجام به موقع برنامه های زمان بندی در شبکه سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
سوال فرعی2-آِیا سیستم های انفورماتیک در سرعت انجام کارهای تعمیراتی در شبکه تحت سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
سوال فرعی3-آیاسیستم انفورماتیک در عدم تکرار کارهای تعمیراتی در شبکه تحت سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
سوال فرعی4-آیا سیستم انفورماتیک در مقدار زمان کارکرد مفید پرسنل در شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد؟
در این پایان نامه تمامی چهار سوال فرعی طراحی شده بنا به قول محقق تاثیر گردید. ودر نهایت نتیجه گرفته شد که سیستم انفورماتیک در وجوه اصلی عملکرد ((شرکت تعمیرات انتقال))یعنی انجام به موقع زمان بندی، سرعت انجام کارهای تعمیراتی،عدم تکرار کارهای تعمیراتی و بالاخره مقدار زمان کارکردمفیدپرسنل تاثیرگذار می باشد.
از سوی دیگر میزان و وجوه اثرگذاری آنها را بر روی هر یکی از سوالات فرعی مورد سنجش قرار داده اند تا به جنبه های قوت و ضعف بکارگیری ((سیستم انفورماتیک))از دیدگاه جامعه تحقیق بیشتر واقف شوند و بالاخره با انجام ((آزمون فریدمن))مابین تمامی سوالات فرعی میزان اثرگذاری آنها را بر((سوال اصلی))مشاهده نموده اند.
.
7)پژوهش هفتم:
موضوع:تاثیر آموزش استفاده از بانک های اطلاعاتی کامپیوتر بر ضریب دقت و بازیابی اطلاعات در زمان جستجو.
دانشجو: محمد توکلی زاده داوودی، دانشکده تربیت مدرس، 1375
فرضیات:
-آموزش استفاده از بانک های اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه نسبی با بالا بردن ضریب دقت اطلاعاتی بازیابی شده است.
-آموزش استفاده از بانک های اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه نسبی با پایین آوردن زمان جستجو دارد.
-آموزش استفاده از بانک های اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب بازیافت اطلاعات بازیابی شده دارد.
محقق معتقد است که تعیین کلید واژه های مناسب بیشتر با بالا بردن دانش موضوعی و آشنایی با نیازهای تخصصی در ارتباط است ولی آشنایی مقدماتی برای تعیین کلید واژه ها ضروری است . در این پایان نامه فرضیه اصلی به وضوح مشخص شده است.
فرضیه ها با متغیرهای صحت و دقت و به روز بودن اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و در مدل تحلیلی استفاده گردیدودر نهایت نتیجه تحقیق فرضیه ها را رد نمی کند.
8)پژوهش هشتم:
موضوع:بررسی عملکرد سیستم های رایانه ای در اداره کل ثبت و احوال استان فارس از حیث کارآئی.
دانشجو : اسماعیل دلپسند، 1380-1379
سوالات این تحقیق عبارتند از:
سوال1)آیا کاربرد رایانه بر افزایش دقت در فعالیت های سازمان موثر بوده است؟
سوال2)آیا کاربرد رایانه بر افزایش سرعت فعالیت موثر بوده است؟
سوال3)آیا کاربرد رایانه بر کاهش هزینه ها موثر بوده است؟
در مورد سوالات یک و دو جامعه آماری در سطح معنی دار 95/.0 کاربرد رایانه را در افزایش میزان سرعت ،انجام فعالیت ها و میزان دقت انجام فعالیت ها موثر قلمداد نمودند.
اما در ارتیاط با سوال سوم کاهش هزینه ،جامعه آماری در سطح معنی دار 95/.0 کاربرد رایانه را در کاهش میزان هزینه ها را چندان موثر قلمداد ننموده اند.
9)پژوهش نهم:
موضوع:رویکرد تحلیلی بر اتوماسیون اداری و تاثیر آن در بهره وری شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران((منطقه شاهرود))
دانشجو: آقای سید حسین حسینی، دانشکده اقتصاد سیستان وبلوچستان، 1384
فرضیه فرعی1-اتوماسیون اداری موجب افزایش کارآئی شده است.
فرضیه فرعی2-اتوماسیون اداری موجب افزایش اثربخشی شده است.
با توجه به نتایج حاصل پژوهشگر ضمن تائید هر دو فرضیه فرعی با احتمال 99/.0 به این نتیجه دست یافت که به کارگیری اتوماسیون اداری در شرکت ملی فرآوردهای نفتی ایران (منطقه شاهرود)منجر به افزایش بهره وری شرکت مذکور شده است.
10)پژوهش دهم:
موضوع:بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری حوزه ستادی.
دانشجو: نیما رنجی جیفرودی، دانشگاه آزادواحدرشت، 1388
فرضیه های تحقیق:
-سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
-سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
-سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
– سیستم

مطلب مرتبط با این موضوع :  مدیران، اتوماسیون، مفهومی، سئوالات، مصاحبه، لیکرت، استانداری، .، پردازنده، پژوهشگر، مکانیزم، اساتید