آموزشی

اتوماسیون، انفورماتیک، رایانه، اطلاعاتی، تعمیرات، حقیقت، مدیران، بانکهای، ؟ سوال، بازیابی، سرپرستی، (1)

ز تحقیق به ما نشان می دهد که بین دو متغیر اتوماسیون و عملکرد رابطه مثبت وجود داشته است و اتوماسیون موجب بهبود عملکرد شرکت شده است .
پایان نامه دوم
موضوع : تاثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال ( اختر برق )
برای اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد علی نعمت بخش استاد مشاور : جناب آقای دکتر مهدی جمشیدیان دانشجو : حمید علاقمندان موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
سئوال اصلی : آیا سیستم های انفورماتیک در عملکرد شرکت تغییرات انتقال ( اختر برق ) تاثیر دارد ؟
سئوال فرعی (1) آیا سستم های انفور ماتیک در انجام به موقع برنامه های زمانبدی درشبکه سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تاثیر دارد ؟
سئوال فرعی (2)
آیا سیستمهای انفورماتیک در سرعت انجام کارهای تعمیراتی در شبکه تحت سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تأثیر دارد ؟
سوال فرعی (3)آیا سیستم های انفورماتیک در عدم تکرار کارهای تعمیراتی در شبکه تحت سرپرستی شرکت تعمیرات انتقال تأثیر دارد ؟
آیا سیستم های انفورماتیک در مقدار زمان کارکرد مفید پرسنل در شرکت تعمیرات انتقال تأثیر دارد ؟
در این پایان نامه تمامی چهار سوال فرعی طراحی شده بنا به قول محقق تأیید گردید و در نهایت نتیجه گرفته شد که سیستم های انفورماتیک در وجوه اصلی عملکرد «شرکت تعمیرات انتقال» یعنی انجام به موقع برنامه زمانبندی، سرعت انجام کارهای تعمیراتی، عدم تکرار کارهای تعمیراتی، و بالاخره مقدار زمان کارکرد مفید پرسنل تأثیرگذار می باشد.
از سوی دیگر میزان و وجوه اثرگزاری آنها را بر روی هر یکی از سوالات فرعی را از طریق انجام «آزمون فریدمن» مابین یکایک «پرسشهای مرتبط» با آن سوال فرعی مورد سنجش قرار داده اند تا به جنبه های قوت و ضعف بکارگیری «سیستم های انفورماتیک» از دیدگاه جامعه تحقیق بیشتر واقف شوند و بالاخره با انجام «آزمون فریدمن» مابین تمامی سوالات فرعی میزان اثرگذاری آنها را بر «سوال اصلی» مشاهده نموده اند.
در صفحه 158 در ذیل عنوان نتایج تحقیق، پژوهشگر چنین نوشته است : تمامی چهار سوال فرعی و سوال اصلی تحقیق براساس نتایج آماری تأیید شده است و این نشانگر تأثیر سیستم های انفورماتیک برتمامی وجوه عملکرد شرکت می باشد.
در صفحه 419 کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی تألیف آقای دکتر ایران نژاد که بصورت متواتر در آثار سایر نویسندگان در این زمینه تکرار شده است، چنین آمده است :
هرگز نباید گفت که :فرضیه تأیید شد». از نظر جامعه علمی تأیید شد معنی ندارد. باید گفت شواهدی بر رد فرضیه وجود نداشت. اصولاً فرضیه باید بطلان پذیر باشد.
لذا پژوهشگر باید به این نکته توجه می نمود. این سهو در پایان نامه اول نیز توسط آقای مهران محمد حسن زاده تکرار شده است و از کلمه اثبات گردیده است استفاده نموده اند.

پایان نامه سوم
موضوع : تأثیر آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی کامپیوتر بر ضریب دقت و بازیابی اطلاعات در زمان جستجو
استاد راهنما : خانم فاطمه مکروح ـ جمشیدی دانشجو : محمد توکلی زاده داودی سال 1375
دانشکده : تربیت مدرس
فرضیات:
ـ آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه نسبی با پایین آوردن زمان جستجو دارد.
ـ آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی کامپیوتری به استفاده کنندگان رابطه نسبی با بالابردن ضریب دقت اطلاعاتی بازیابی شده دارد.
ـ آموزش استفاده زا بانکهای اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب بازیافت اطلاعات بازیابی شده دارد.
محقق معتقد است که تعیین کلید واژه های مناسب بیشتر با بالا بردن دانش موضوعی و آشنایی با نیازهای تخصصی در ارتباط است ولی آشنایی مقدماتی برای تعیین کلید واژه ها ضروری است. در این پایان نامه فرضیه اصلی به وضوح مشخص نشده است.
فرضیه ها با متغیرهای صحت و دقت و به روز بودن اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت و در مدل تحلیلی استفاده گردید و نتیجه تحقیق فرضیه ها را رد نمی کند.

پایان نامه چهارم
موضوع : بررسی عملکرد سیستم رایانه ای در اداره کل ثبت احوال استان فارس از حیث کارائی.
استاد راهنما : جناب آقای دکتر فرج اله رهنورد استاد مشاور : جناب آقای حبیب اله طاهر پورکلانتری
دانشجو : اسماعیل دلپسند سال 80-79 مرکز آموزش مدیریت دولتی
سوالات این تحقیق عبارتند از :
سوال (1) آیا کاربرد رایانه بر افزایش دقت در فعالیت های سازمان موثر بوده است ؟
سوال (2) آیا کاربرد رایانه بر افزایش سرعت فعالیت موثر بوده است ؟
سوال (3) آیا کاربرد رایانه بر کاهش هزینه ها موثر بوده است ؟
در مورد سوالات (1) و (2) جامعه آماری در سطح معنی دار 95/0 کاربرد رایانه را در افزایش میزان سرعت انجام فعالیت ها و میزان دقت انجام فعالیتها موثر قلمداد نمودند. اما در ارتباط با سوال (3) کاهش هزینه، جامعه آماری در سطح معنی دار 95/0 کاربرد رایانه را در کاهش میزان هزینه ها را چندان موثر قلمداد ننمودند.
کای در سال 2004 در تحقیقی با عنوان «بررسی و طراحی سطوح سیستم اتوماسیون» در دانشگاه کالیفرنیا چنین ابراز می نماید. اخیراً طراحی سیستم اتوماسیون به منظور بهینه سازی کارها و سطوح مختلف اداری در صرفه جویی هزینه ها، نیروی انسانی و زمان، بیشتر و بیشتر می شود. اتوماسیون انجام امور خدماتی را تسهیل می نماید و بهره وری را افزایش می دهد. فرآیند اتوماسیون مستلزم تهیه و دستورالعمل ها و نمودار ترسیم فعالیت های سیستم می باشد.
طراحی سیستم اتوماسیون براساس رفتار و عملکرد نظام ایجاد می شود و براساس آن فرآیندهای مختلف ساختاری سیستم صورت می پذیرد. (کای، 2004)
گالستر در سال 2003 ، در تحقیقی با عنوان «ارزیابی عملکرد سیستم های مختلف مرکب انسانی ـ ماشینی در مراحل و سطوح چندگانه اتوماسیون» در دانشگاه کاتولیک آمریکا چنین ابراز می نماید. معرفی اتوماسیون در سیستم های پیچیده سطح بالا مستلزم شناخت اصول طراحی چندگانه آن نظام می باشد.
کاربرد این اصول اغلب از ارتباط متقابل جزئی با ملاحظه عملکردهای انسانی داخل سیستم ناشی می شود. با مزیت های ناشی از افزایش تکنولوژی یا فناوری عوامل چندگانه ای به طور مناسب در طراحی موثر سیستم های اتوماسیون دخالت دارند. اتوماسیون می تواند نحوه تقاضا را برای مشتریان تغییر دهد و تغییرات قابل ملاحظه ای را که قبل از اتوماسیون مشاهده نمی شد ایجاد نماید. در تعامل سیستم های اتوماسیون ـ انسانی مواردی وجود دارد که موجب عدم توازن بین آنها می گردد ؛ حجم کار، سیستم هشداردهنده سریع، پرهیز از پیشداوری در تصمیم گیری، بی اعتمادی، اطمینان بالا، رضایت خاطر، کاهش مهارت های یدی. در صورتیکه اتوماسیون با دقت بالا اجرا نشود مشکلات مذکور ازدیاد پیدا می نمایند.
استنتاج:
باتوجه به مطالب مطرح شده، چنین استنباط می شود که بکارگیری تکنولوژی نهایی قادر به ارتقاء عملکرد سازمانها نبوده است بلکه در راستای آن می بایستی ساختار سازمان و استراتژی نیز در تعامل کامل با تکنولوژی باشند و متناسب با بالارفتن تکنولوژی ساختار نیز رشد یافته و استراتژیها نیز بر مبنای آن طراحی گردد. بنابراین اولین وظیفه سازمانها در ارتباط با بکارگیری سیستم های مکانیزه این است که کارکنان را به شیوه مطلوب با پدیده های جدید تکنولوژی به وسیله آموزشهای به موقع و موثر مطلع ساخته تا با دانشی که آنان از این طریق کسب خواهند نمود بتوانند در بکارگیری تکنولوژی به منظور افزایش عملکرد موثر و مفید واقع گردند و بتوانند خدماتی با کیفیت بالا و هزینه اندک و با سرعت مناسب و دقت کافی بدون تکرار امور محوله به مشتریان خود ارائه نمایند تا بدینوسیله موجبات رضایت مندی مشتریان را پدید آورند. در این ارتباط نیز تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که یافته ها حاکی از آن است که محققین پروژه های فوق الذکر به نتایج کم و بیش مشابهی دست یافته اند، لذا تحقیق حاضر براساس شواهد و نتایج مأخوذه منطقی به نظر می رسد.

خلاصه فصل:
در فصل حاضر به مبانی نظری اتوماسیون اداری با لحاظ آن به عنوان یک سیستم توسعه یافته اطلاعاتی و ارتباطی اداری پرداخته شد . مجموع آنچه در این فصل مورد تاکید قرار گرفت نشانگر آن بود که سیستم اتوماسیون اداری بیش از آنکه یک سیستم مجزای سازمانی و متشکل از زیر برنامه های مجزا اداری باشد ، یک مفهوم فراگیر مرتبط با تحول سازمانی است که لازم است ارزیابی مجموعه کارکنان سازمان نسبت به آن به طور پیوسته مورد بررسی واقع شود.

فصل سوم
روش اجرایی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
روایی و پایایی تحقیق

3 – 1 مقدمه
هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند . حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند.می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست ( رفیع پور ، ص 80: 1383)
دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد . « دکارت در این رابطه روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود » ( خاکی ، ص 194 – 193 : 1382).
اساس واقعی پژوهش علمی ، تبیین رابطه میان متغیر هاست . دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند . یکی از این دو روش ، روش توصیفی است و شامل مجموعه روشهایی است که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری می باشد( سرمد ، مرتضی ، ص 80 : 1380 )
تحقیق حاضر نوع تاثیر سیستم اتوماسیون را بر چهار متغیر متفاوت مورد بررسی قرار می دهد متغیر مزبور عبارتند از : صحت تصمیم گیری مدیران ، دقت در تصمیم گیری مدیران، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران و متغیر مستقل در تحقیق حاضر سیستم اتوماسیون است .
3 – 2 روش تحقیق
روش های متعددی برای تحقیق بکار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقیق ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است . لازم بذکر است این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی علمی – مقایسه ای محسوب می‌شود.و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد.
از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش های : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد همچنین تحقیق را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی ، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند .
ر وش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است محقق به کشف عقاید ، افکار ، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی می کند « آنچه هست » را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهدو نتایج عینی از موقعیت بگیرد و هدف از استفاده از این روش توصیف ، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است . ( نادری و نراقی .ص 47 : 1364 به نقل از پایان نامه اقای ابراهیمی
چون هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تصمیم گیری مدیران ( در کرمانشاه ) بود روش توصیفی – تحلیلی ، علّی پس از وقوع مورد توجه محقق قرار گرفت .
انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای ، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد . در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد .
در این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می شود و بررسی های انجام شده بر اساس این روش در سازمانهای واقعی و توسط افراد واقعی صورت می پذیرد و متغیر ها در این روش دستکاری نمی شوند و در حالت طبیعی مورد بررسی قرار می گیرند و این از برتریهای روش تحقیق توصیفی در مطالعات سازمانی است .
یکی از مهمترین گرایشهای جدید در راستای شناخت بهتر پدیده ها ، دوری از تک علیتی (Uni – Causality ) است که خود به منزله طرد مکاتبی بسیار است . حال که هر پدیده چند یا چندین عامل دارد ، باید تمامی آنان را به حساب آورد . سهم هر یک را در پیدایی یا تغییر در معلول شناخت و رابطه متقابل آنان را با یکدیگر دید و سنجید . این مقدمه تحقیقات چند متغیره است که در نهایت لزوم فراهم سازی مدلهای علی را بی استثنا در همه پژوهشهای اجتماعی مطرح می سازد ( سارو خانی ، جلد دوم ، ص 447 : 1375)
در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است :
1ـ تدوین چار چوب مفهومی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت های اینترنتی مرتبط .
2ـ تدوین فرضیه هایی با استفاده از مبانی نظری ، پیشینه تجربی تحقیق .
3ـ مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن ، سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق بوده است .
4ـ طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سایر صاحبنظران و جمع آوری اطلاعات بر اساس چار چوب نظری و فرضیه های تحقیق .
5ـ نتایج بدست آمده و یافته های

]]>