آبپاش، تلفات، اتوماسیون، چرخشی، بادبردگی، خیس‌شده، شدت‌پخش، اسپریر، -، می‌توان، چرخشی،، آبفشان

خیس‌شده اسپریر با وجود باد بر حسب میلی‌متر (سرعت 3 متر بر ثانیه)
فاصله افقی، عمودی از آبپاش (متر) 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 49/0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 61/4 61/1 3/1 0 0 0 0
3 0 0 87/5 69/9 35/14 61/8 46/8 26/3 0 0
1 0 2/0 42/2 95/6 32/18 98/13 55/17 63/4 21/10 0
1 0 0 94/2 42/6 35/16 24/18 48/9 16/3 47/0 0
3 0 16/0 35/11 99/23 08/17 32/15 39/10 23/2 39/1 0
5 0 0 68/3 02/11 92/13 68/16 94/3 65/4 0 0
7 0 0 83/0 68/2 39/3 38/1 74/3 28/1 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

شکل 4-4- عمق پاشش در سطح خیس‌شده اسپریر با وجود باد بر حسب میلی‌متر (سرعت 3 متر بر ثانیه)

هدف اصلی انجام آزمایش الگوی پاشش آبپاش¬ها به¬صورت منفرد برآورد میزان تلفات بادبردگی است. زمان آزمایش نیم ساعت بوده است، که از حاصل¬ضرب زمان آبپاش در دبی آبپاش حجم آب خروجی از آبپاش محاسبه گردید. از حاصل¬ضرب عمق متوسط آب رسیده به سطح زمین در مساحت تحت آبیاری آبپاش نیز حجم آب رسیده به سطح زمین بدست آمد. از تفاضل دو مقدار فوق حجم تلفات بادبردگی و تبخیر و با تقسیم حجم تلفات بادبردگی و تبخیر بر حجم کل آب خروجی از نازل درصد تلفات بادبردگی و تبخیر بدست آمد. جدول (4-5) درصد تلفات بادبردگی در آبپاش‌های مختلف را به‌صورت منفرد نشان می¬دهد.

جدول 4-5- درصد تلفات بادبردگی در ارزیابی آبپاش‌ها به‌صورت منفرد
نوع
آبپاش سرعت باد
(متر بر ثانیه) فشار کار آبپاش
(متر) دبی آبپاش
(لیتر بر ثانیه) زمان
آزمایش
(ساعت) حجم آب خروجی
(لیتر) حجم آب رسیده به زمین (لیتر) حجم تلفات بادبردگی
(لیتر) درصد تلفات بادبردگی
(درصد)
چرخشی 0 18 14/1 5/0 2049 1929 120 85/5
4 18 10/1 5/0 1976 1766 210 63/10
اسپریر 0 15 90/0 5/0 1622 1526 96 9/5
3 15 88/0 5/0 1579 1368 211 37/13

شکل 4-5- درصد تلفات بادبردگی در ارزیابی آبپاش‌ها به‌صورت منفرد

مشاهده گردید که کمترین تلفات بادبردگی مربوط به آبپاش چرخشی می‌باشد. در شرایط بدون باد درصد تلفات تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند. میزان تلفات در شرایط بدون باد به‌ترتیب برای آبپاش چرخشی، 85/5 و برای آبپاش اسپریر، 9/5 درصد است.
این در حالیست که در صورت وجود باد با سرعت 3 تا 4 متر بر ثانیه میزان تلفات برای آبپاش چرخشی، 63/10 درصد می‌باشد. در نقطه مقابل میزان تلفات آبپاش اسپریر به 37/13 درصد رسیده است که این امر را می‌توان ناشی از قطرات ریزتر خروجی از این آبپاش دانست. با توجه به ساختار و تعداد شیارهای این آبپاش‌ها طبیعی است که قطرات خروجی چرخشی بزرگتر و قطرات خروجی از اسپریر کوچکتر است.
البته میزان رواناب مشاهده شده در سیستم چرخشی به شکل نامحسوسی بیش از دو آبپاش دیگر بوده است که این امر را می‌توان ناشی از میزان تخریب خاکدانه به‌واسطه نیروی جنبشی وارده از طرف قطرات بزرگتر آب دانست. این مسئله در خاک‌های رسی و مستعد به سله قابل اغماض نخواهد بود.
اگرچه شدت‌پخش در درون سیستم معنی پیدا می‌کند، اما از آنجا که در درون سیستم بسته به نوع طراحی ممکن است این مقدار نوسان داشته باشد، شدت‌پخش برای تک آبپاش نیز محاسبه می‌گردد. با توجه به حجم آب رسیده به سطح زمین و مساحت خیس‌شده به راحتی می‌توان شدت‌پخش متوسط را به‌دست آورد. طبیعی است که برخلاف اشکال منظم و مدور کاتالوگ‌ها شکل سطح خیس‌شده از الگوی هندسی منظمی پیروی نکند. در اینجا با توجه به فاصله ظروف جمع‌آوری آب 2×2 مترمربع می‌باشد، به‌ازای هر ظرفی که دارای حداقل حجمی از آب باشد، 4 مترمربع به سطح خیس‌شده اضافه گردید. تعداد ظروف حاوی آب و سطح خیس‌شده برای هر یک از آزمایش‌ها در جدول (4-6) ارائه شده است. ضمن اینکه حداکثر عمق آب در درون ظروف مبنای شدت‌پخش حداکثر می‌باشد.

جدول 4-6- ارزیابی شدت‌پخش متوسط و حداکثر آبپاش‌ها به‌صورت منفرد در فاصله 350 متری از مرکز دستگاه
نسبت شدت پخش حداکثر به متوسط شدت پخش حداکثر شدت پخش متوسط حجم آب رسیده به زمین سطح
خیس شده
(مترمربع) تعداد ظروف حاوی آب سرعت باد
(متر بر ثانیه) نوع
آبپاش شماره دستگاه
(میلی‌متر بر دقیقه) (میلی‌متر بر دقیقه) (لیتر)
7/2 65/0 24/0 1929 260 63 0 چرخشی 1
28/3 69/0 21/0 1766 264 65 4
25/2 70/0 31/0 1526 168 40 0 اسپریر 2
24/3 81/0 25/0 1368 180 43 3

در جدول بالا تلفات سطح خیس¬شده در آبپاش چرخشی نسبت به آبپاش دیگر در اولین نگاه خودنمایی می¬کند. این سطح خیس¬شده در فشار تقریباً برابر، امتیاز مهمی در ارزیابی این آبپاش به حساب می¬آید. از آنجا که در آبفشان دوار یکی از معضلات اصلی شدت آبیاری بالا در انتهای دستگاه جهت همسانی عمق آبیاری در تمام طول بال است، بنابراین وجود آبپاش‌هایی با قطر خیس‌شده بزرگتر یکی از اهداف سازندگان آبپاش است. البته بالا بردن فشار کارکرد اصلی‌ترین ذهنیت برای هر کارشناسی است که با این امر روبرو می‌شود. اما هزینه‌های بالای انرژی در کشورهای توسعه‌یافته و احتمالاً در کشور ما در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده از این راهکار را کمرنگ خواهد نمود. بنابراین تغییر در ساختار و تکنولوژی تولید آبپاش¬ها امری است که امکان کاهش شدت پخش را فراهم خواهد آورد. این مسئله منجربه تولید صفحات انکسار جریان غیرمسطح و شیاردار گردید تا به جای مه‌پاش کردن جریان، جریان¬های باریک یکپارچه ایجاد شود. البته وجود چنین جریان باریک و پیوسته‌ای افزایش شدت پخش لحظه‌ای را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. چراکه نقاط فرود جریان، در تمام سطح خیس شده توزیع نشده و در برخی از قطاع‌ها شدت‌پخش بیشتری تولید خواهد کرد. از مزیت‌های آبپاش چرخشی می‌توان به چرخش هم‌‌زمان جریان خروجی اشاره نمود که لااقل نقاط فرود بیشتری را به¬وجود خواهد آورد.
مزیت دیگر جریان‌های باریک بزرگتر شدن قطرات آب خروجی و در نتیجه کاهش تلفات بادبردگی خواهد بود. اما این مسئله باعث افزایش شدت ضربه قطرات به خاکدانه‌ها و متلاشی نمودن خاکدانه‌های رسی و سیلتی می¬گردد که نه تنها بافت خاک را تخریب می¬کند، بلکه باعث کاهش شدت نفوذ آب در خاک نیز می‌شود.

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه‌گیری
هدف از این ارزیابی، شناخت وضع موجود دستگاه آبفشان دوار می‌باشد که براساس آن بتوان در جهت بهبود وضعیت دستگاه و رفع نقاط ضعف آن تصمیم‌گیری نمود. با توجه به اینکه در کشور ما این سیستم کمتر مورد استفاده قرار گرفته و نظر به اینکه ساخت این دستگاه در داخل کشور آغاز شده است، امید می‌رود که در آینده از آن بیشتر استفاده گردد. اهمیت این موضوع از یک طرف و کمبود اطلاعات از طرف دیگر، ضرورت انجام تحقیقات در این زمینه را روشن می‌سازد.
در این تحقیق آزمایش‌هایی برای مقایسه دو نوع از آبپاش¬های آبفشان دوار صورت گرفت که نتایج زیر بدست آمد:
1- در شرایط بدون باد سطح خیس¬شده آبپاش چرخشی، 260 مترمربع، آبپاش اسپریر، 168 مترمربع است. این امر را می¬توان ناشی از چرخش صفحه انکسار جریان و تعداد کمتر شیار در صفحه انکسار چرخشی دانست که منجر¬به ایجاد قطرات بزرگتر خروجی می‌گردد.
2- تلفات بادبردگی در شرایط بدون باد برای آبپاش¬های چرخشی و اسپریر به‌ترتیب برابر 85/5، 9/5 درصد و در شرایط وزش باد (با سرعت 3 تا 4 متر در ثانیه) 63/10، 37/13 درصد است. از این لحاظ آبپاش چرخشی ارجحیت دارد.
3- شدت پخش متوسط در شرایط بدون باد در ارزیابی آبپاش منفرد، به‌ترتیب برای چرخشی، 4/14 میلی‌متر در ساعت و برای اسپریر، 6/18 میلی‌متر در ساعت به‌دست آمد. ضمناً شدت¬پخش حداکثر نیز برای این آبپاش¬ها به¬ترتیب 39 میلی¬متر در ساعت، 42 میلی¬متر در ساعت حاصل شد. از این جهت نیز آبپاش چرخشی ارجح است.
4- با توجه به بافت خاک منطقه که نسبتاً سبک است و بادخیز بودن منطقه و مشخصات آبپاش‌ها، آبپاش چرخشی بهترین نتیجه را در آبیاری این منطقه برخوردار می‌باشد.

5-2- پیشنهادات
1- توصیه می¬گردد تا سایر آبپاش¬های تولید شده که از خصوصیات متفاوتی برخوردارند نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
2- این ارزیابی حداقل در قطب¬های کشاورزی کشور که تأثیر بسزایی در تولیدات کشاورزی دارا می‌باشند انجام گیرد.
3- در صورت وجود امکانات می¬توان میزان محصول برداشتی را نیز برای آبپاش¬های مختلف مقایسه نمود.
4- روش‌های مدیریتی مختلف از جمله تغییر فشار، ارتفاع نصب آبپاش، تغییر فاصله آبپاش‌ها، کم‌آبیاری و… نیز برای هر یک از آبپاش¬ها قابل ارزیابی است.
5- یکی از معضلات اصلی شدت¬پخش زیاد در انتهای دستگاه است که می¬توان با استفاده از بوم¬ها در کاهش مقدار آن گام برداشت. انجام مطالعاتی در این زمینه نیز توصیه می¬شود.
6- ارزیابی آبفشان دوار در حالت اتوماسیون کامل که در حال حاضر در ایران اجرا نمی‌گردد مورد بررسی قرار گیرد.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نـراق
حوزه معاونت پژوهشی

« پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد “M.A”»
در رشته : مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
موضوع :
بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری
و حوزه ستادی در استان کرمانشاه

فهرست مطالب صفحه
چکیده : 1
فصل اول 3
مقدمه: 5
1- بیان مسئله: 7
1 – 1 موضوع : 7
1 – 2 اهمیت و ضرورت تحقیق: 11
1 -3 فرضیات تحقیق: 14
1 – 4 سوالات تحقیق: 14
1 – 5 اهداف تحقیق 15
1 – 6 روش تحقیق 16
1 – 7 ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات) 18
معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 20
1 – 8 متغیر های تحقیق 21
1 – 9 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق 23
فصل دوم 27
2 – 1 مقدمه: 28
2 – 2 تصمیم گیری در سازمانها 29
2 – 3 تئوری های تصمیم گیری 30
2 – 4 آغاز بکار گیری فناوری های اداری 34
2 – 5 سیستمها 39
2 – 6 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی 41
2 – 7 چرخه حیات سیستم 43
2 – 8 اطلاعات 44
2 – 9 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی 46
2 – 10 سیستمهای اطلاعاتی 47
2 – 11 کاربرد مدیریت 52
2 – 12 افزایش سرعت در تصمیم گیری 53
2 – 13 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر 55
2 – 14 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها 57
2 – 15 تحلیل گر سیستم ها 60
2 – 16 مدیران پایگاه داده ( DBAS ) 60
2 – 17 متخصصان شبکه 62
2 – 18 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی 69
2 – 19 سیستم گزارشات مدیریت 86
2 – 20 نقش فناوری اطلاعات در سازمان 89
2 – 21 ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات 90
2 – 22 طبقه بندی سیستمهای ا طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها 91
2 – 23 اتوماسیون اداری 92
2 – 24 مزایا و معایب اتوماسیون اداری 93
2 – 25 ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری 95
2 – 26 بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری 96
2 – 27 مجموعه نرم ا فزارهای اتوماسیون 98
2 – 28 دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟ 99
2 – 29 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری 102
2 – 30 جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری 109
2 – 31 نکات برجسته درباره اتوماسیون 1 و بهسازی روشهای کار 111
2 – 32 اتوماسیون و تصمیمات مدیریت 112
2 – 33 ضرورت تفکر برای آینده 113
2 – 34 بهبود کار و اتوماسیون 114
2 – 35 تحقق دولت الکترونیک در ایران 117
2 – 36 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی 117
2 – 37 اتوماسیون فعالیتهای عمومی 119
2 – 38 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 120
فصل سوم 129
3 – 1 مقدمه 131
3 – 2 روش تحقیق 132
3 – 3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق 134
3 – 4 نمونه و نمونه گیری 134
3 – 5 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 135
فصل چهارم 141
4 – 1 مقدمه 142
4 – 2 داده 143
4 – 3 اطلاعات 143
4 – 4 سیستم های پردازش 145
4 – 5 تجزیه و تحلیل داده ها 146
4 – 6 جامعه آماری تحقیق 146
4 – 7 تجزیه و تحلیل آماری : 147
فصل پنجم 161
5 – 1 مقدمه 163
5 – 2 نتایج تحقیق : 164
5 – 3 محدودیتها 167
منابع فارسی: 169

فهرست جداول صفحه
جدول شماره 1 145
جدول شماره 2 146
جدول شماره 3 146
جدول شماره 4 147
جدول شماره 5 148
جدول شماره 6 148
جدول شماره 7 149
جدول شماره 8 150
جدول شماره 9 150
جدول شماره 10 151
جدول شماره 11 152
جدول شماره 12 153
جدول شماره 13 153
جدول شماره 14 154

چکیده :
پژوهش حاضر به « بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری کرمانشاه و حوزه ستادی » پرداخته است . این پژوهش از نظر هدف ، از نوع کاربردی و در این تحقیق روش پیمایشی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد .
در تحقیق حاضر 30 تن از مدیران استانداری کرمانشاه از اتوماسیون اداری بهره مندند ، با تکمیل پرسشنامه تهیه شده پزوهشگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداری بر متغیر های تعیین شده پرداختند
ابزار جمع آوری اطلاعات در تنحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسشنامه « ارزیابی نگرش »
لیکرت فرضیات مطرح شده در این پژووهش عبارتند از :
سیستم اتوماسیون ب

]]>