– ، کارکنان، متغییر، اتوماسیون، 1 93/1 ، تلفن، اینترانت، رگرسیون، -، اینترنت، پژوهشگر، امداد

دانلود پایان نامه

1 93/1 2 84/3 8 38/15 25 07/48 16 76/30
13 1 93/1 2 84/3 16 76/30 25 07/48 8 38/15
14 1 93/1 2 84/3 23 23/24 20 46/38 6 54/11
15 – – 3 77/5 14 93/26 32 54/61 3 77/5
16 – – – – 18 46/13 28 85/53 6 54/11
17 – – 4 70/7 6 54/11 24 15/46 18 61/34
18 1 93/1 5 61/9 12 07/23 28 85/53 6 54/11
19 1 93/1 3 77/5 13 25 32 54/61 3 77/5
20 1 93/1 – – 9 30/17 27 92/51 14 93/26
21 – – 3 77/5 15 85/28 23 23/44 11 15/21
22 – – 3 77/5 18 61/34 24 15/46 7 46/13
23 – – – – 7 46/13 28 85/53 17 70/32
24 – – 4 70/7 11 15/21 25 07/48 12 07/23
25 – – 3 77/5 17 70/32 23 23/44 9 30/17
26 – – 4 70/7 10 24/19 28 85/53 10 24/19
27 – – 3 77/5 11 15/21 23 23/44 15 85/28
28 1 93/1 4 70/7 14 93/26 24 15/46 9 30/17
29 1 93/1 1 93/1 11 15/21 26 50 13 25
30 1 93/1 2 84/3 19 54/36 23 23/44 7 46/13
31 1 93/1 2 84/3 16 76/30 27 92/51 6 54/11
32 1 93/1 2 84/3 14 93/26 29 77/55 6 54/11
33 1 93/1 6 54/11 11 15/21 23 23/44 11 15/21
34 – – – – 17 70/32 30 70/57 5 61/9
35 1 93/1 6 54/11 18 61/34 22 30/42 5 61/9
36 – – 4 70/7 14 93/26 28 85/53 6 54/11
37 1 93/1 2 84/3 18 46/13 28 85/53 3 77/5
38 – – 5 61/9 16 76/30 27 92/51 4 70/7
39 1 93/1 6 54/11 16 76/30 24 15/46 5 61/9
40 – – 3 77/5 14 93/26 31 61/59 4 70/7

آمار استنباطی
9-4تحلیل های استنباطی
در این بخش پس از طرح هر فرضیه یافته های مربوط ارائه شده و به استنباط آماری خواهیم پرداخت.
1-9-4تحلیل فرضیه اصلی:
میان استفاده از اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه اصلی فرض H1 همان فرضیه پژوهشگر است؛ بنابراین فرض H0، بیانگر این خواهد بود که، استفاده از اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام رابطه ندارد. برای پاسخ به فرضیه اصلیِ پژوهش، ضرایب همبستگی دو به دویی متغیرهای مورد نظر به شیوه گشتاوری پیرسون محاسبه شد. جدول 6-4 نتایج اجرای تحلیل همبستگی را نشان میدهد.
جدول 7 – 4: ماتریس همبستگی متغییر استفاده اتوماسیون اداری با متغییر بهبود عملکرد کارکنان
متغییرها 1 2
1 – استفاده اتوماسیون اداری 1 **0.85
2 – بهبود عملکرد کارکنان **0.85 1
0.01P : ** ، 0.05P : *
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود متغییر استفاده از اتوماسیون اداری با متغییر بهبود عملکرد کارکنان رابطه مثبت(85/0) دارد که این رابطه به لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار می باشد؛ بر اساس این نتایج فرضیه پژوهشگر مبنی بر وجود رابطه بین استفاده از اتوماسیون اداری و بهبود عملکرد کارکنان تایید می شود و فرض H0 رد می گردد. جهت بررسی اینکه استفاده از اتوماسیون اداری تا چه میزان می تواند پیش بینی کننده بهبود عملکرد کارکنان باشد از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که نتیجه آن در جدول 7 -4 مشاهده می شود.
جدول 8 – 4 : خلاصه رگرسیون همزمان بهبود عملکرد کارکنان روی استفاده اتوماسیون اداری
متغییر ملاک متغییر پیش بین R R2 F p-value β t p-value
بهبود عملکرد کارکنان استفاده اتوماسیون اداری 71/0 72/0 26/127 000/0 847/0 28/11 000/0

مطلب مرتبط با این موضوع :  رایانه، اطلاعاتی، موسسه، درونداد، برونداد، مدیران، کتابخانه، پردازنده، ، مدلها، ایده، پیگیری

با توجه به معنادار بودن آزمون معناداری ضریب تبیین (آزمون F) متغییر استفاده از اتوماسیون اداری قادر به پیش بینی معنادار بهبود عملکرد کارکنان می باشد. همچنین بررسی ضرایب رگرسیونی استاندارد (β) و آزمون معناداری شیب رگرسیون (t) نشان می دهد که متغییر استفاده از اتوماسیون اداری با ضریب بتای مثبت و معنادار قادر به پیش بینی بهبود عملکرد کارکنان می باشد و 71/0 تغییرات آن را تبیین می کند. بطور کلی بهبود بیشتر عملکرد کارکنان، با افزایش استفاده از اتوماسیون اداری قابل پیش بینی است.
2-9-4 تحلیل فرضیه فرعی اول:
میان استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه فرعی اول فرض H1 فرضیه پژوهشگر می باشد که در بالا ذکر شد؛ بنابراین فرض H0، بیانگر نبود ارتباط بین استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان است. برای بررسی فرضیه فرعی اول، از ضرایب همبستگی دو به دویی متغیرهای مورد نظر به شیوه گشتاوری پیرسون استفاده شد. در جدول 8-4 نتایج اجرای تحلیل همبستگی ارائه شده است.
جدول 9 – 4 : ماتریس همبستگی متغییر استفاده از اینترنت با متغییر بهبود عملکرد کارکنان
متغییرها 1 2
1 – استفاده از اینترنت 1 **0.78
2 – بهبود عملکرد کارکنان **0.78 1
0.01P : ** ، 0.05P : *
با توجه جدول 8 – 4 می بینیم که رابطه بین متغییرها مثبت و در سطح 01/0 معنادار است. به عبارت دیگر بر اساس نتایج بدست آمده فرضیه پژوهشگر مبنی بر وجود رابطه بین استفاده از اینترنت و بهبود عملکرد کارکنان تایید می گردد و فرض H0 رد می شود. در ادامه جهت بررسی اینکه استفاده از اینترنت تا چه میزان می تواند پیش بینی کننده بهبود عملکرد کارکنان باشد از روش تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول 9 – 4 مشاهده می شود.
جدول 10 – 4 : خلاصه رگرسیون همزمان بهبود عملکرد کارکنان روی استفاده از اینترنت
متغییر ملاک متغییر پیش بین R R2 F p-value β t p-value
بهبود عملکرد کارکنان استفاده از اینترنت 59/0 60/0 20/75 000/0 775/0 672/8 000/0
با توجه به معنادار بودن آزمون معناداری ضریب تبیین (آزمون F) متغییر استفاده از اینترنت قادر به پیش بینی معنادار بهبود عملکرد کارکنان می باشد. همچنین بررسی ضرایب رگرسیونی استاندارد (β) و آزمون معناداری شیب رگرسیون (t) نشان می دهد که متغییر استفاده از اینترنت با ضریب بتای مثبت و معنادار قادر به پیش بینی بهبود عملکرد کارکنان می باشد و 59/0 تغییرات آن را تبیین می کند. بطور کلی بهبود بیشتر عملکرد کارکنان، با افزایش استفاده از اینترنت قابل پیش بینی است.
3-9-4 تحلیل فرضیه فرعی دوم:
میان استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه فرعی دوم نیز فرض H1 همان فرضیه پژوهشگر خواهد بود؛ بنابراین فرض H0، بیانگر این است که، استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه ندارد. جهت بررسی فرضیه فرعی دومِ پژوهش، ضرایب همبستگی دو به دویی متغیرهای مورد نظر به شیوه گشتاوری پیرسون محاسبه شد. جدول 10-4 نشان دهنده نتایج اجرای تحلیل همبستگی می باشد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  تقویت مهارت گوش دادن؛ ۱۰ اصلی که شما رو تبدیل به شنونده همش گوش می کنه "

جدول 11 -4 : ماتریس همبستگی متغییر استفاده از اینترانت با متغییر بهبود عملکرد کارکنان
متغییرها 1 2
1 – استفاده از اینترانت 1 **0.86
2 – بهبود عملکرد کارکنان **0.86 1
0.01P : ** ، 0.05P : *
در جدول 10 – 4 مشاهده می شود که متغییر استفاده از اینترانت با متغییر بهبود عملکرد کارکنان رابطه مثبت(0.86) دارد که این رابطه به لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار است؛ بر اساس این نتایج فرضیه پژوهشگر مبنی بر وجود رابطه بین استفاده از اینترانت و بهبود عملکرد کارکنان تایید شد و فرض H0 رد گردید. جهت بررسی اینکه استفاده از اینترانت تا چه میزان می تواند پیش بینی کننده بهبود عملکرد کارکنان باشد از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که نتیجه آن در جدول 11 – 4 مشاهده می شود.
جدول 12- 4 : خلاصه رگرسیون همزمان بهبود عملکرد کارکنان روی استفاده از اینترانت
متغییر ملاک متغییر پیش بین R R2 F p-value β t p-value
بهبود عملکرد کارکنان استفاده از اینترانت 74/0 75/0 142/147 000/0 864/0 13/12 000/0

با توجه به معنادار بودن آزمون معناداری ضریب تبیین (آزمون F) متغییر استفاده از اینترانت قادر به پیش بینی معنادار بهبود عملکرد کارکنان می باشد. همچنین بررسی ضرایب رگرسیونی استاندارد (β) و آزمون معناداری شیب رگرسیون (t) نشان می دهد که متغییر استفاده از اینترانت با ضریب بتای مثبت و معنادار قادر به پیش بینی بهبود عملکرد کارکنان می باشد و 74/0 تغییرات آن را تبیین می کند. بطور کلی بهبود بیشتر عملکرد کارکنان، با افزایش استفاده از اینترانت قابل پیش بینی است.

4-9-4 تحلیل فرضیه فرعی سوم:
میان استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه فرعی سوم فرضیه پژوهشگر به عنوان فرض H1 در نظر گرفته شد؛ بنابراین فرض H0، بیانگر این خواهد بود که، استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه ندارد. برای پاسخ به فرضیه فرعی سوم از روش ضرایب همبستگی دو به دویی متغیرهای مورد نظر به شیوه گشتاوری پیرسون استفاده شد. در جدول 12-4نتایج اجرای تحلیل همبستگی ارائه شده است.
جدول 13 – 4: ماتریس همبستگی متغییر استفاده از تلفن داخلی با متغییر بهبود عملکرد کارکنان
متغییرها 1 2
1 – استفاده از تلفن داخلی 1 **0.62
2 – بهبود عملکرد کارکنان **0.62 1
0.01P : ** ، 0.05P : *
در جدول 12 – 4 مشاهده می شود که رابطه بین متغییرها مثبت و در سطح 01/0 معنادار می باشد. به بیان دیگر بر اساس این نتایج فرضیه پژوهشگر مبنی بر وجود رابطه بین استفاده از تلفن داخلی و بهبود عملکرد کارکنان تایید می گردد و فرض H0 رد می شود. جهت بررسی اینکه استفاده از تلفن داخلی تا چه میزان می تواند پیش بینی کننده بهبود عملکرد کارکنان باشد از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده کردیم که خلاصه نتایج آن در جدول 13 – 4 ارائه می گردد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  بهره¬وری، اثربخشی، ستاده، اتوماسیون، اقتصادی،، کار،، هستند.، سازمان¬ها، می¬گردد.، معیاری، ماشین¬آلات، فورد

جدول 14 -4 : خلاصه رگرسیون همزمان بهبود عملکرد کارکنان روی استفاده از تلفن داخلی
متغییر ملاک متغییر پیش بین R R2 F p-value β t p-value
بهبود عملکرد کارکنان استفاده از تلفن داخلی 37/0 38/0 639/30 000/0 616/0 535/5 000/0

با توجه به معنادار بودن آزمون معناداری ضریب تبیین (آزمون F) متغییر استفاده از تلفن داخلی قادر به پیش بینی معنادار بهبود عملکرد کارکنان می باشد. همچنین بررسی ضرایب رگرسیونی استاندارد (β) و آزمون معناداری شیب رگرسیون (t) نشان می دهد که متغییر استفاده از تلفن داخلی با ضریب بتای مثبت و معنادار قادر به پیش بینی بهبود عملکرد کارکنان می باشد و 37/0 تغییرات آن را تبیین می کند. بطور کلی بهبود بیشتر عملکرد کارکنان، با افزایش استفاده از تلفن داخلی قابل پیش بینی است.

1- 5 مقدمه
بمنظور انجام تحقیق، ابتدابه مطالعه مبانی نظری تحقیق پرداخته شد. و در این راستا، بسیاری از منابع در اختیار اعم از فارسی و انگلیسی و همچنین تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته
بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در گام بعدی پس از جمع آوری کلیه مطالب و در نظر گرفتن محدودیت های موجود، نسبت به تدوین فرضیات اقدام شد. در این پژوهش جهت سنجش رابطه ارکان اتوماسیون اداری(اینترنت، اینترانت و تلفن داخلی)به عنوان متغیر مستقل با بهبود عملکرد که متغیر وابسته محسوب می شود. از شاخص هایی که محقق آن را از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای (خواندن متون نظری مرتبط با موضوع تحقیق) اهداف سازمان، دولت الکترونیک و عوامل موثر بر بهبودعملکردکارکنان استخراج کرده بود، استفاده شد که محقق بمنظور اطمینان از روایی شاخص های مذکور، آنها را به تایید کارشناسان و اساتید صاحبنظر از جمله استاد محترم راهنما و مشاور رساندو سپس قبل از توزیع نهایی آنها(در قالب یک پرسش نامه 40 سوالی)، ابتدا به صورت آزمایشی و در راستای کسب اطمینان از پایایی سوالات مذکور در اختیار12 نفراز اعضای نمونه آماری قرار داده شد تا پس از وارد کردن داده های به دست آمده از پرسش نامه توزیع شده در نرم افزارآماری (spss)و از طریق اجرای آزمون آلفای کرونباخ و با تکیه بر نتایج حاصل از آن (90/0)که یک پایایی بسیار بالا محسوب می شود.مابقی پرسشنامه ها در اختیار70 عضو نمونه آماری قرار داده شدکه 52 مورد ازپرسش نامه ها برگشت داده شد. و بالاخره از تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده گردید.
که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، حاکی از تاییدفرضیه اصلی و فرضیه های فرعی می