– ، منبع،، 1388،، در، کارکنان، کمیته، قرعه، 2 84/3 ، 3 77/5 ، تائید، مکانیزم، آمار

دانلود پایان نامه

جدول(5-3)شاخص های فرضیه فرعی سوم
شاخص های فرضیه فرعی دوم شاخص های فرضیه فرعی سوم
شاخص های اینترانت شاخص های تلفن داخلی
کاهش هزینه ها پیگیری مکاتبات اداری
سطح دانش کارکنان سرعت
انگیزه بهره وری و کارآیی
بهبود عملکرد رضایت شغلی
انگیزه بهبود عملکرد
سطح کیفی خدمات ارائه شده کاهش هزینه ها
سرعت سهولت در انجام امور

12-3 جامعه آماری
جامعه آماری، عبارت است ازکلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی، منطقه ای، محلی و مکانی)دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. (حافظ نیا، محمدرضا،1389 ، ص143).
جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.
13-3 روش نمونه گیری
1-13-3 نمونه های احتمالی
در این نمونه ها که به نمونه های اتفاقی و نیز تصادفی مشهورنداصل شانس برابر برای انتخاب افراد جامعه جهت عضویت در نمونه رعایت می گردد.نتایج این نمونه ها قابلیت تعمیم به کل جامعه مورد نظر را دارد؛ بنابراین دارای ارزش و اعتبار علمی است.(همان منبع، ص 146)
2-13-3 نمونه های احتمالی ساده
از این نمونه ها معمولا در تحقیقات توصیفی زمینه یاب، همبستگی، علی و تجربی استفاده می شود و به سادگی قابل انجام است.این نمونه بر اساس این اصل انتخاب می شودکه کلیه افراد جامعه مورد مطالعه با هم مشابهت دارندو متجانس یا در واقع یکدست هستند؛از این رو، محقق می تواندپس از تعیین تعداد و حجم نمونه خود، اقدام به گزینش آنها بنماید.برای انتخاب افراد نمونه از جامعه سه روش وجود دارد که محقق می تواندبه دلخواه یکی را انتخاب کند: استفاده از قرعه کشی، استفاده از جدول اعداد تصادفی و استفاده از روش منظم یا سیستماتیک.(همان منبع،ص 147).

3-13-3 استفاده از روش قرعه کشی
در این روش محقق به هر یک از افراد جامعه یک کد یا شماره مخصوص می دهد.سپس از مهره ها یا پلاک های شماره دار استفاده می کند و در صورت نبود آن، شماره هر یک از آنها را در داخل کیسه یا ظرفی می ریزد و به هم می زند.سپس مهره ها را یکی یکی خارج کرده، شماره آنها را یادداشت می نماید و این کار را آنقدر ادامه می دهدتا به تعداد حجم نمونه شماره برگزیند.آنگاه که تعداد افراد نمونه کامل شد، کار قرعه کشی به پایان رسیده،مطابق لیست، افراد نمونه خود را شناسایی می کند.(همان منبع، ص 147).
در این تحقیق با توجه به این که افراد جامعه آماری جهت عضویت در نمونه از شانس مساوی برخوردار هستند.وپژوهش برحسب هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها میدانی محسوب می شوداز روش نمونه گیری احتمالی ساده استفاده شده است.و سپس ازروش قرعه کشی برای انتخاب شعبه های سازمان و نمونه افراد استفاده گردیده است.
14-3 مراحل تفصیلی تحقیق
محقق گام های عملی زیر را در انجام این تحقیق پیموده است:
شکل گیری پرسش آغازین در ذهن محقق.
انجام مطالعات اکتشافی(خواندن متون نظری مرتبط با موضوع تحقیق) بیان مساله با استناد به اطلاعات بدست آمده از گام اول.
بیان گزاره های مساله (هدف/فرضیه/سوالات).
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها.
طرح چارچوب نظری تحقیق.
جمع آوری ادبیات و پیشینه تحقیق از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای وجستجوی اینترنتی.
انتخاب روش تحقیق با عنایت به هدف و ماهیت موضوع پژوهش.
تعیین ابزار اندازه گیری و طراحی آن.
مشخص کردن جامعه آماری مورد بررسی و نمونه.
توزیع حضوری پرسش نامه ها.
جمع آوری داده ها.
انتخاب آزمون آماری متناسب با روش تحقیق با همکاری و مساعدت اساتید گروه.
تنظیم و خلاصه کردن داده ها با نرم افزار (اس، پی، اس، اس).
تحلیل داده ها و نتیجه گیری.
تدوین گزارش نهایی و ارائه پیشنهادها.

مطلب مرتبط با این موضوع :  GAها، سلول، کدگزاری، پروسه، اجباری، کرد.

جدول(6-3) فرآیند تحقیق
مرحله اول: پرسش آغازی
مرحله دوم: مطالعات اکتشافی
مرحله سوم: طرح نظری مساله تحقیق
مرحله چهارم: ساختن مدل تحلیلی
مرحله پنجم: جمع آوری داده ها
مرحله ششم: تحلیل اطلاعات
مرحله هفتم: نتیجه گیری

1-4مقدمه
در تلاش فهمیدن واقعیت، ما تا حدی نظیر کسی هستیم که تلاش می کند مکانیزم یک ساعت در بسته را درک کند. او صفحه و عقربه های متحرک آن را می بیند، حتی تیک تیک آن را نیز می شنود، اما هیچ راهی برای باز کردن در آن نداردو اگر زیرک و باهوش باشدممکن است تصویری از مکانیزم آن درست کند که بتواند جوابگوی همه چیزهایی باشد که مشاهده می کند. اما هرگز نمی تواندکاملا مطمئن باشدکه تصویر او تنها تصویری است که می تواند مشاهدات او را توضیح دهد او هرگز قادر نخواهد بود که تصویر خود را با مکانیزم واقعی مقایسه کند و حتی نمی تواند امکان چنین مقایسه ای را تصور کند.((انیشتن))
پس از آنکه محقق اطلاعات و داده ها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمودو جدول توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع را تهیه کرد، باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله محقق با استفاده از روشهای مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کنداطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها رادر مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سوال و سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.(حافظ نیا، 1389، ص267).
فنون آماری مورد استفاده در تحقیق، نه از نظر طبیعت پرسشها بلکه از نظر طبیعت داده هایی که این فنون آماری باید در مورد آنها به کار رود نیز متفاوت است. لذا پژوهشگر باید تصمیم بگیرد که از چه فنون آماری برای سازمان دادن، خلاصه کردن و نمایش داده ها استفاده نماید.(خاکی،1382، ص320).

پس از اینکه روش تحقیق مشخص شد، با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیات جمع آوری کردیم در این فصل با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و…سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و جمع آوری نمودیم و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله ما را در تحقیق هدایت کرده اند، مورد آزمون قرار دادیم. در این فصل بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه سیزدهم نرم افزار آماری (اس.پی.اس.اس) و همچنین نرم افزار اکسل استفاده شده است.
2-4 تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهشگربرای دستیابی به پاسخ پرسش تحقیق از طریق آزمون فرضیه ها، داده ها را به قسمت ها و بخشهایی تجزیه می کند، اما تحلیل داده های پژوهش به خودی خود پاسخ پرسشها را ارایه نمی دهدو تفسیر داده ها ضروری است. تفسیر کردن به معنی تبیین و معنا بخشیدن به داده هاست. تبیین داده های خام دشوار و یا غیر ممکن است، شخص باید ابتدا داده ها را تجزیه و تحلیل کند و سپس به تفسیر آنها بپردازد.تحلیل به معنی طبقه بندی، تنطیم، پردازش، دستکاری و خلاصه کردن داده ها برای یافتن پاسخ برای پرسشهای پژوهش است. هدف از تحلیل، تقلیل داده ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است به نحوی که بتوان روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با مساله پژوهش را مورد مطالعه قرار داد. همانطور که گفته شد نخستین هدف آمار، دستکاری و خلاصه کردن داده های عددی و مقایسه نتایج بدست آمده با انتظارات تصادفی است.(خاکی، 1388، ص325).
3-4 انواع تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهشگربرای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تائید فرضیه ای که صورت بندی کرده است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل می تواند استفاده نماید، روشهای مختلف تجزیه و تحلیل را می توان به سه نوع کلی که هر یک دارای روشهای خاص خود هستندتقسیم کرد. استفاده از هر یک از این انواع مشروط به شرایطی است که محقق باید آنها را در رابطه با تحقیق خود مورد توجه قراردهد.(خاکی، 1388، ص326).
1-3-4 تجزیه و تحلیل توصیفی
در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگرداده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کند، به عبارت دیگردر تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگرابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کندو سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخص های آمار توصیقی آنها را خلاصه می کند. معروفترین و پر مصرف ترین شاخص های آمار و توصیفی عبارتند از: انواع اندازه های مرکزی و پراکندگی.( همان منبع، 1388، ص327).
2-3-4 تجزیه و تحلیل مقایسه ای
در تجزیه و تحلیل مقایسه ای علاوه بر اینکه اطلاعات جمع آوری شده به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرند، با یکدیگر نیز مقایسه می شوند. سوالی که در این نوع تجزیه و تحلیل مطرح می شود این است که آیا شاخص آماری محاسبه شده بزرگتر یا کوچکتر از شاخص آماری دیگر است؟ به این معنی که دو یا چند مشخص آمارتوصیفی(میانگین، میانه، انحراف استاندارد و واریانس) نسبت به همدیگرموردمقایسه واقع می شوند.(همان منبع، 1388، ص 333).

مطلب مرتبط با این موضوع :  حریق، نقاله، لرزش، بهداشتی، پیت، پاگرد

3-3-4 تجزیه و تحلیل علی
در تجزیه و تحلیل علی، روابط علت و معلولی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پژوهشگر با رد یا تائید فرضیه های آماری به تائید یا رد روابط علت و معلولی بین متغیرها می پردازد.( همان منبع، 1388، ص 334).
بنابراین با توجه به تعاریف موجود درپژوهش حاضراز تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده شده است.
در این قسمت به بررسی مشخصه های جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری مذکور از نظر جنس، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی و سوابق خدمت که داده های آن از قسمت اول پرسشنامه بدست آمده، پرداخته می شود.
آمار توصیفی
4-4 جنسیت
طبق جدول(1-4) اکثریت پاسخ دهندگان نمونه آماری این تحقیق را مردان تشکیل می دهند. که حدود 79/0 درصد را مردان و 21/0 مابقی را زنان تشکیل می دهند.
جدول (1-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت
جنسیت شاخص های آماری
فراوانی درصدفراوانی
مرد 41 79/0
زن 11 21/0
جمع کل 52 100

نمودار(1-4)نمودار ستونی بررسی وضعیت جنسی اعضای نمونه آماری

5-4 میزان تحصیلات
جدول و نمودار ذیل میزان تحصیلات کارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)را نشان می دهد.
جدول(2-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب میزان تحصیلات
میزان تحصیلات شاخص های آماری
فراوانی درصدفراوانی
دیپلم 3 4/0
فوق دیپلم 14 28/0
لیسانس 34 66/0
فوق لیسانس 1 2/0
دکتری – –
جمع کل 52 100

نمودار(2-4)نمودار ستونی اعضای نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات کارکنان

6-4 وضعیت تاهل
جدول و نمودار ذیل ترکیب متاهل یا مجرد بودن نمونه کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام را نشان می دهد.
جدول (3-4) توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل شاخص های آماری
فراوانی درصدفراوانی
مجرد 8 15/0
متاهل 44 85/0
جمع کل 52 100

مطلب مرتبط با این موضوع :  نکات مهم درباره استخراج بیت کوین و خرید بیت کوین

نمودار (3-4)نمونه ستونی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل

7-4 وضعیت شغلی
جدول و نمودار ذیل ترکیب وضعیت شغلی نمونه کارکنان سازمان کمیته امداد استان ایلام را نشان می دهد.
جدول (4-4) توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت شغلی
وضعیت شغلی شاخص های آماری
فراوانی درصدفراوانی
رسمی 36 69/0
پیمانی – –
قراردادی 15 29/0
سایر 1 2/0
جمع کل 52 100

نمودار(4-4) نمودار ستونی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت شغلی

8-4 سابقه خدمت
جدول و نمودار ذیل ترکیب سابقه خدمت نمونه کارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ایلام را نشان می دهد.
جدول (5-4) توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت
سابقه خدمت شاخص های آماری
فراوانی درصدفراوانی
کمتراز5سال 9 17/0
10-5 سال 7 14/0
15-10 سال 8 16/0
15سال به بالا 28 53/0
جمع کل 52 100

نمودار(5-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت

جدول14-4 فراوانی و درصدفراوانی پاسخگویان به سوالات پرسشنامه

سوالات خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی درصد
فراوانی فراوانی درصد
فراوانی فراوانی درصد
فراوانی فراوانی درصد
فراوانی فراوانی درصد
فراوانی
1 3 77/5 3 77/5 14 93/26 28 85/53 4 70/7
2 – – 2 84/3 16 77/30 24 15/46 10 24/19
3 – – – – 13 25 30 70/57 9 30/17
4 – – – – 6 54/11 35 30/67 11 15/21
5 1 93/1 2 84/3 24 15/46 23 23/44 2 84/3
6 3 77/5 2 84/3 10 24/19 23 23/44 14 93/26
7 1 93/1 2 84/3 11 15/21 26 50 12 07/23
8 – – 3 77/5 10 24/19 26 50 13 25
9 – – – – 16 77/30 24 15/46 12 07/23
10 – – – – 11 15/21 33 46/33 8 38/15
11 – – 3 77/5 18 46/13 23 23/44 8 38/15
12