ارتباطات، الکترونیک، مدیران، شهروندان، اطلاعاتی، کنفرانس، الکترونیک،، دولت،، تلفن، اقتصادی،، اصلاحات، اینترنت

فرهنگی، طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متاثر بوده و برآنها تاثیر می گذارد.این تاثیر و تاثرجریانی یکجانبه نیست وجنبه متقابل دارد. بنابراین محیط هر سیستم را مجموعه ای از عوامل تشکیل... دنباله مطلب

کارکنان، مکاتبات، تایپ، پرونده، شغل، دبیرخانه، غیبت، اندیکاتور، صادره، مسولان، مدیران، –

گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می دهد و مراقبت و نظارت بر حسن گردش نامه های وارده و صادره را در داخل و خارج سازمان تقبل می نماید.دبیرخانه و دفاتر مدیریت ها به عنوان... دنباله مطلب

کارکنان، اثربخشی، مدیران، است.که، پاداش، فراگردی، میزانی، موسسه، ارتباطات، از،، استراتژیک، استقامت

ضمنی ارائه شودواز تجمیع آنها بتوان یک تعریف قابل استفاده برای عملکرد ارائه داد:-عملکرد، قابل اندازه گیری بوسیله عدد یا یک اصلاح است.-عملکرد، انجام دادن چیزی است با یک قصد ونیت... دنباله مطلب

اینترنت، تلفن، فکس، اتومایسیون، ارتباطات، رایانه، آرپانت، است.که، بازوی، مدیران، سرشماره، پروتکل

به توان شبکه های کامپیوتری برای حل بسیاری از مشکلات شرایط برای تشکیل شبکه های بزرگتر فراهم شود.در اواسط دهه 1960درزمان جنگ سرد سازمان دفاع آمریکابه یک شبکه کنترلی و فرماندهی نیازداشت.... دنباله مطلب

مکاتبات، پرونده، نامه. امکان، پاراف، نامه،، کارتابل، فنآوری، اسناد، ارجاعات، پیگیری، اتوماسیون، جانشین

دوم مد نظرما خواهدبود.7-1-2کاربردهای فنآوری اطلاعات در سازمانفناوری اطلاعات در سازمان ها، کاربردهای متعددی دارند.امروزه بسیاری از فعالیت های سازمانی با استفاده از فنآوری های... دنباله مطلب

اتوماسیون، ارتباطات، اطلاعاتی، اداری،، رایانه، پردازش،، اطلاعات،، اینترنت، الکترونیک، مدیران، کمیته، خمینی(ره)

شبکه های اختصاصی برای استفاده کنندگان مشخص آن شبکه ارائه می دهد. و لزوماً به اینترنت متصل نیست.تفاوت اساسی میان شبکه اینترنت و سایر شبکه ها در آن است.که این شبکه بر اساس پروتکل های... دنباله مطلب

اتوماسیون، کارکنان، کمیته، امداد، خمینی(ره)استان، * ، ارکان، اینترنت، تلفن، ارتباطات، امدادامام، رایانه

های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد. ((اگر مدیران گمان می کنندکه می تواننددر ده سال آینده شرکت خودراطوری اداره کنندکه در ده سال گذشته کرده اند، سخت در اشتباهند، برای توفیق در... دنباله مطلب

اتوماسیون، کارکنان، کمیته، مکاتبات، ارتباطات، ارکان، رگرسیون، اداری،، بهبودعملکردبر، تلفن، تحلیلی، فرآوانی

تاهل…………………………………………………………………………………………………..1217-4وضعیت... دنباله مطلب

سوم:، اتومایسیون، شدن…………………………………………………………………………………………………78 39-2-2تاثیرفن، اطلاعات……………………………………………………………………………….76 38-2-2جهانی، سازمانی…………………………………………………….79 بخش، تحقیق 1-4-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………81 2-4-2تحقیقات، داخلی……………………………………………………………………………………………..82 3-4-2تحقیقات، خارجی…………………………………………………………………………………………….91 فصل، برهزینه، الکترونیک، وامکان، الکترونیک…………………………………………………………………………………71 34-2-2دولت

ن... دنباله مطلب