، محرک، گسیختگی، گوه، رسم، است. ، خاک‌ریز، گوههای، کنید. ، OC، چسبنده، کولمب

نظیر EA یا AF مبین حالتهای تعادل ارتجاعی خاک میباشند. 2-3-1- فشار جانبی محرک خاک رانکین این حالت تعادل به‌وسیله شکلهای (2-2-ب) و (2-2-ج) نشان داده شده است. ابتدا در نظر بگیریم که تنشهای OA و OE... دنباله مطلب

، حائل، شمعهای، سکون، مصالح، دریچه، گسیختگی، رانش، که، زلزله، دیوار،، میباشد.

1-7: (a) ناحیه تسلیم در خاک زمانی که تونل در عمق بزرگی قرار میگیرد، (b) پروفایل تنش قائم در خاک موجود در بالای تونل (ترزاقی 1943) 1-1-4- شمعهای ردیفی گاهی برای احداث ابنیهی نگهبان خاک،... دنباله مطلب

، تونل، آرچینگ، قوسی، دریچه، مصالح، تغییرشکل، تسلیم، اسپیرال، گوه، 4-50:، میدهد.

20……………………………………………………………………………….88 شکل 4-45: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع... دنباله مطلب

گسیختگی، دریچه، حائل، گوه، محرک، تسلیم، الف)، سانتیمتری………………………………………………..76 ، سانتیمتری………………………………………………….66 ، سانتیمتری………………………………………………..79 ، سانتیمتری………………………………………………..75 ، شمع

: تسلیم شدن در خاک به دلیل حرکت رو به پایین در پایه………………………………………………………………………………..9 شکل 1-7:(a)... دنباله مطلب

اغتشاشی، کنترلر، شبیه¬سازی، چرخش، دامنه¬ای، (4-8)،، بازه¬ای، قلب-LVAD، نمی¬شود.، کنترلر،، شبیه¬سازی¬ها،،

,if 30≤t≤50)┤معادله (4-3) نمودار تغییرات RS، در شکل (4-5) نشان داده شده است. شکل4- 5- تغییرات RS در طول زمان شبیه¬سازی زمانی که چنین شرایطی به مدل ترکیبی قلب-LVAD اعمال شود، برای... دنباله مطلب

قلب، عبوری، چرخش، بیمار، LVAD، شبیه¬سازی، RS، می¬باشد.، پمپ،، (الف) ، بطن، می¬دهد.

1@α(x_1 (t)-x ̅_1 ), if x_1≤x ̅_1 )┤ معادله (2-15) که مقدار α برابر s/ml 3.5- و مقدار x ̅_1 برابر با mmHg1 است. معادلات حالت با توجه به معادلات حالت در بخش (2-3-2)، این معادلات را برای مدل ترکیبی قلب-... دنباله مطلب

بطن، دریچه، دهلیز، قلب، آئورتی، انقباض، میترال، سیکل، پرشدگی، الاستیسیته، فاز،، قلب،

قلب، بطن می¬تواند نقش اصلی¬تری را در مقایسه با دهلیز بازی کند. اگرچه، چرخه قلبی اغلب به معنای سیکل عملکردی همان بطن است.شکل (2-6)، تغییرات چندین متغیر همودینامیکی را همچون فشار بطن چپ... دنباله مطلب

قلب، بطن، کنترلر، ضربان، عبوری، دهلیز، آشکارسازی، سیاهرگی، قلبی،، چرخش، می¬باشد.، قلب،

در این سیستم، اندیس¬ها و شاخصه¬های مکش بر اساس دامنه زمانی، دامنه فرکانسی و دامنه فرکانسی-زمانی و تلفیق آنها، برای ایجاد تصمیم¬گیری در مورد الگوهای جریان عبوری از پمپ تعیین می¬شود.... دنباله مطلب

قلب، بطن، کنترلر، بیمار، چرخش، شبیه¬سازی، عبوری، روتاری، پمپاژ، آشکارساز، آشکارسازی، پمپ¬های

مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین¬نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است. نام ونام خانوادگی :... دنباله مطلب