اینترنت، تلفن، فکس، اتومایسیون، ارتباطات، رایانه، آرپانت، است.که، بازوی، مدیران، سرشماره، پروتکل

به توان شبکه های کامپیوتری برای حل بسیاری از مشکلات شرایط برای تشکیل شبکه های بزرگتر فراهم شود.در اواسط دهه 1960درزمان جنگ سرد سازمان دفاع آمریکابه یک شبکه کنترلی و فرماندهی نیازداشت.... دنباله مطلب

مکاتبات، پرونده، نامه. امکان، پاراف، نامه،، کارتابل، فنآوری، اسناد، ارجاعات، پیگیری، اتوماسیون، جانشین

دوم مد نظرما خواهدبود.7-1-2کاربردهای فنآوری اطلاعات در سازمانفناوری اطلاعات در سازمان ها، کاربردهای متعددی دارند.امروزه بسیاری از فعالیت های سازمانی با استفاده از فنآوری های... دنباله مطلب

اتوماسیون، ارتباطات، اطلاعاتی، اداری،، رایانه، پردازش،، اطلاعات،، اینترنت، الکترونیک، مدیران، کمیته، خمینی(ره)

شبکه های اختصاصی برای استفاده کنندگان مشخص آن شبکه ارائه می دهد. و لزوماً به اینترنت متصل نیست.تفاوت اساسی میان شبکه اینترنت و سایر شبکه ها در آن است.که این شبکه بر اساس پروتکل های... دنباله مطلب

اتوماسیون، کارکنان، کمیته، امداد، خمینی(ره)استان، * ، ارکان، اینترنت، تلفن، ارتباطات، امدادامام، رایانه

های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد. ((اگر مدیران گمان می کنندکه می تواننددر ده سال آینده شرکت خودراطوری اداره کنندکه در ده سال گذشته کرده اند، سخت در اشتباهند، برای توفیق در... دنباله مطلب

اتوماسیون، کارکنان، کمیته، مکاتبات، ارتباطات، ارکان، رگرسیون، اداری،، بهبودعملکردبر، تلفن، تحلیلی، فرآوانی

تاهل…………………………………………………………………………………………………..1217-4وضعیت... دنباله مطلب

سوم:، اتومایسیون، شدن…………………………………………………………………………………………………78 39-2-2تاثیرفن، اطلاعات……………………………………………………………………………….76 38-2-2جهانی، سازمانی…………………………………………………….79 بخش، تحقیق 1-4-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………81 2-4-2تحقیقات، داخلی……………………………………………………………………………………………..82 3-4-2تحقیقات، خارجی…………………………………………………………………………………………….91 فصل، برهزینه، الکترونیک، وامکان، الکترونیک…………………………………………………………………………………71 34-2-2دولت

ن... دنباله مطلب

Journal، الکترونیک، satisfaction، شعبه، Vol.، ,، pp.، overall، quality، service، Service، مشتری

اطلاعاتی: ضرورتی بنیادین در برنامه چهارم توسعه. فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 58، 12-1. زرگر ، محمود (1384). ا صول و مفاهیم فن آوری اطلاعات. تهران ، نشر بهینه. صفاری نژاد، میثم؛ رحیمی، صالح... دنباله مطلب

اتوماسیون، مشتری، دوست، مینیمم، میانگین، همراستا، کارکنان، صف، الحواری(2011)، (1392)، شود: 1.، نتیجه

فرض H1 پذیرفته می شود. بنابراین، ایمنی بوجود آمده بوسیله اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی موجب رضایت مشتریان شده است. در نتیجه فرضیه فوق تائید می شود. از طرفی مقدار این رابطه... دنباله مطلب

اتوماسیون، الکترونیک، جدول، نمودار، صف، پیرسون، شعبه، H0، مستقل متغیر، وابسته سطح، پیرسون متغیر، () p-value ضریب

نمودند، 84.8% معادل 229 نفر را مردان و 15.2% معادل 41 نفر را زنان تشکیل دادند. جدول 4-1: جنسیت مشتریدرصد تجمعی درصد فراوانی متغیر84.8 84.8 229 مرد100 15.2 41 زن 100 270 مجموع نمودار 4-1: نمودار ستونی جنسیت... دنباله مطلب