پایان نامه با کلید واژه های نرم افزار

صورت تدریجی باعث ایجاد و گسترش ترک در نواح‍ی خاص‍ی از ت‍یر شد. با افزایش شدت بارگذاری در سطوح مختلف، سطوح مختلف آسیب ایجاد شد. آنها از فرکانس طب‍یع‍ی ت‍یر،... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های آسیب، عصب‍ی، تشخ‍یص

کلاس کوهن مىتواند منفى باشد مگر آنکه تابع هسته انتخابى وابسته به سیگنال بوده و یا همانند مورد اشاره شده، تابع ابهام یک پنجره باشد. از دیدگاه کلاسیک انرژى، توزیع انرژی سیگنال طبیعى... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های فرکانس، آسیب، توزیع

سال 2009 یا استفاده از تبدیلات کرولت محل آسیب را در سازههای صفحهای بدست آوردند. این روش در سالهای اخیر بر اساس روشهای سنتی نظیر موجک توسعه داده شده است. در این تحقیق از این روش خطی برای... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، قرن نوزدهم، نرم افزار

نیز مشخص مىگردد. اما در بسیارى موارد، روشهای کلاسیک رگرسیون برای توصیف کامل دینامیک یک سری زمانی کافی نبوده، بطوریکه اگر در اکثر موارد تابع خودهمبستگی (AFC) برای باقیماندههای یک... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های استاندارد

پیوسته، دو راه وجود دارد: 1- بیان مودال و 2- توابع گرین برای تحریک ضربهاى. در طریقه دوم، یک تحریک ضربهاى در پاى سازه اعمال شده و پاسخ آن در سایر طبقات محاسبه مىشود (همان پاسخ ضربه). با... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های نرم افزار، حل مسئله

از آنجا که آسیب یک اتفاق موضعى مىباشد اثر آن بر روى مشخصات کلى سازه از جمله سختى و در نتیجه فرکانس و اشکال مودى به جز در موارد آسیب زیاد قابل توجه نخواهد بود. همچنین سالاوو نتیجه گرفته... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های استاندارد، اطلاعات مربوط، درجه حرارت

مصنوعی شبکه عصبی مصنوعی آموزش شبکه انتشار معکوس تاخیر زمانی شبکه عصبی شناسایی سیستم شبکه عصبی با تشخیص آسیب شبکه عصبی روش پردازش سیگنال شکل مودی تبدیل موجک تبدیل منحنیک4 تاریخچه... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های اطلاعات مربوط

اثرات این عوامل درنظر گرفته شده و تغییراتى که در پاسخ به سبب این آسیبها ایجاد مىگردد از این عوامل مجزا گردد. از آن جا که رخداد آسیب در سازه سبب ایجاد تغییر ماندگار در فرکانس سازه... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های کوتاه مدت

– نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو سوم 131 شکل 5-36- تاریخچه همگرایی درخرپای بلژیکی در سناریوی اول 132 شکل 5-37- خطای نتایج الگوریتم BB-BC در هر مرحله در خرپای بلژیکی و سناریوی... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های واژه نامه

ههای با تعداد اعضا متوسط و تعداد آسیبهای کمتر، الگوریتمPSOPC جوابهای بهتری ارائه داده است. همچنین لازم به ذکر است در سازههای با تعداد متوسط اعضا و تعداد آسیبهای بیشتر، الگوریتمBB-BC... دنباله مطلب