پایان نامه ارشد درباره هیپوتیروئیدی، تیروئید، بیماری

(Hypothyroidism Autoimmune) هیپوتیروئیدی اتوایمیون ممکن است با گواتر (تیروئیدیت هاشیموتو یا گواتری) ، یا در مراحل بعدی بیماری ، با ایجاد تنها بقایای مختصری از بافت تیروئید (تیروئیدیت آتروفیک)... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره زنان باردار، افراد مبتلا، هورمون رشد

، کمبود ید همچنان به عنوان مهمترین علت قابل پیشگیری عقب افتادگی ذهنی باقی مانده است ، که بیشتر به علت مقاومت در استفاد هاز افزودنی های خوراکی یا هزینه بالای غنی سازی مواد غذایی است .... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره گروه کنترل، تحت درمان

1. تعیین میانگین سطح TG,LDL,HDLسرم قبل از درمان با لووتیروکسین در گروه مداخله 2.تعیین میانگین سطح TG,LDL,HDLسرم قبل از شروع مطالعه در گروه کنترل 3. تعیین میانگین سطح TG,LDL,HDLسرم بعداز درمان با... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره کلسترول تام

مدیون حضور سبز و فداکاریهای بیشمارشان است شکر و سپاس خدای را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگی است. و با سپاس فراوان از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمود پرهام به پاس... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره الگوریتم، یادگیر، اتوماتای

T?p(n+1)=T الگوریتم یادگیری و c={c_1 ,c_2 ,…,c_r}? مجوعه احتمالهای جریمه شدن میباشند. در این نوع از اتوماتاها اگر عمل ?_i در مرحله nام انتخاب شود و پاسخ مطلوب از محیط دریافت کند احتمال p_(i ) (n)... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره 0,، اتوماتای، یادگیر

3-5 در معادله فوق، R ماتریسی 3×3 برای چرخش، p ماتریسی 1×3 برای انتقال و ? نیز ثابت و برابر یک است. در این ماتریس در زمانی که تنها لغزش داشته باشیم، R به ماتریسی همانی تبدیل... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره ازدحام ذرات، مفصل زانو

سری فوریه به کمک الگوریتم ازدحام ذرات الگوریتم ازدحام ذرات برای اولین بار توسط کندی وابرهارت معرفی شد. این الگوریتم یکی از جدیدترین روشهای ارائه شده پردازش تکاملی بر مبنای طبیعت... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره مفصل زانو، شروع دوباره

مستقیم مطابق فرمول (2-4) نشانگر یک نگاشت یک به یک است به این ترتیب که با داشتن وضعیت مفاصل از نظر مکان، زاویه و… به نقطه خاصی در فضای دکارتی میرسیم. 2-3-2- حرکت شناسی معکوس در حرکت... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره کنترل حرکت

د سایر کدهای پایه ای بر اساس معماری لایه ای از سه لایه ی اصلی ارتباطی، داده و تصمیم گیری تشکیل شده. لایه ی ارتباطی وظیفه ی برقراری ارتباط با کارگزار شبیه سازی، لایه ی داده وظیفه ی... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره کتابخانه ها، کنترل هوشمند، ابزار ارتباط

بینی شده برای این روباتها در آینده کار در کارخانهها، منازل، شرکت در عملیات امداد و نجات، بازی فوتبال و در سطوح بالاتر استفاده از آنها در عملیات های نظامی و استراتژیک میباشد. روشهای... دنباله مطلب