منابع پایان نامه ارشد درمورد نکاح منقطع، فسخ نکاح، جنس مخالف، سوءمصرف مواد

3-در نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه به زن خود نیست، مگر اینکه دادن نفقه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. ( ماده ???? ق . م) 4-در نکاح منقطع،... دنباله مطلب

وضعیت اقتصادی، سطح معنی داری، تحلیل داده، یافته های پژوهش

سامانی انجام شد ،ضریب همسانی درونی مقیاس 85/0 ،ضریب آلفای کرونباخ 79/0 وضریب پایایی با روش بازآزمایی با فاصله زمانی یک هفته بر روی 28 نفر برابر 84/0 ( با سطح معنی داری 01/0 >p ) برای کل مقیاس... دنباله مطلب

رفتار پرخاشگرانه، مقطع متوسطه، انسجام خانواده، انسجام خانوادگی

بزرگ می شود ، بزرگ ترین مسئولیت را دارد و شریف ترین شغل را دارد. شغل بچه داری ، شریف ترین شغل در عالم ، بزرگ کردن یک بچه است و تحویل دادن یک انسان است به جامعه . این همان بود که خدای... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود هورمون رشد، نمونه برداری، رنگین کمان، کشاورزی و منابع طبیعی

احتمال رسیدن به حداقل یک میلیون بار تکثیر و در نتیجه به دست آوردن یک میکروگرم فراورده PCR بسیار زیاد است (امتیازی و کریمی، 1384).2-9-1 بافر RCRاین بافر معمولا شامل Tris با 8/8-3/8 pH = و یک نمک مثل... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود هورمون رشد، دریای خزر، سواحل جنوبی دریای خزر، عوامل محیطی

رودخانه‌ها می‌شود و در 3 تا 4 سالگی به بلوغ جنسی می‌رسد (حلاجیان و همکاران 1384). ارتفاع بدن مساوی یا کمتر از طول سر می‌باشد. دندان حلقی یک ردیفی با فرمول 5-6 به ندرت 6-6 یا 5-5 می‌باشد. تعدا... دنباله مطلب

عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد، اندازه گیری عملکرد، رگرسیون

میان عملکرد نوآوری هدف و مشتری و گرایش رقیب را تعدیل می نماید. Gatignon و Xuereb در سال 1997 گزارش نمودن که عدم قطعیت تقاضا رابطه میان موفقیت نوآوری درک شده و هر کدام از سه گرایشهای استراتژیک،... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد عملکرد سازمان، اعداد و ارقام، کنترل بازار، استان تهران

کرد (امینیزارع، 1389). 2-2-6-1 تاریخچه بیمه در ایراندر سال ???? خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکت‌ها در ایران به تصویب رسید و... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد پردازش اطلاعات، راهبرد مناسب، فروش خدمات، دانش آشکار

اندازهگیری میکنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز به عنوان شاخصی برای درجهبندی شرکتها در گزارشهای خود منعکس میسازند. این مؤسسات، استقرار مدیریت دانش سازمان را به عنوان بخشی از... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد بهبود عملکرد، عملکرد سازمان، آموزش کارکنان، عصر اطلاعات

فناوری را به عنوان حامی مدیریت دانش ذکر میکنند.کرایدن و گلدینگ49 (2006) با بررسی تاثیر مدیریت دانش در نظام بانکی فوائد زیر را برای مدیریت دانش برمیشمارد:1- تاکید بر نقش نظام مدیریت دانش... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد دانش آشکار، اقتصاد دانش، سلسله مراتب

مقابل استفاده نامناسب در سازمان، محافظت از دانش در مقابل استفاده نامناسب در خارج سازمان، محافظت از دانش در مقابل سرقت در داخل سازمان، محافظت از دانش در مقابل سرقت در خارج سازمان،... دنباله مطلب