منابع پایان نامه درمورد اعداد و ارقام

ر کاری را در سرورها چک می کند و سپس در مواقع لازم عمل مهاجرت صورت می گیرد. و سپس ارزیابی مجدد انجام گرفته و رشته با مصرف انرژی حداقل انتخاب می شود. 6- Overload/underload 7- Migration جمعیت اولیه: ... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درمورد ماشین، مجازی، الگوریتم

مجازی را برای سرورها برپایه فرکانس پردازنده تعیین می کند .آنها از مدیریت قدرت که بوسیله سیستم عامل میهمان برای پیاده سازی سیاست قدرت محلی و جهانی از طریق ماشین های فیزیکی فراهم می... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره نرم افزار، تکنولوژی

سپس 35 چرخه شامل دمای 94 درجه سانتی گراد به مدت 30 ثانیه، 58 درجه سانتی گراد 30 ثانیه و 72 درجه سانتی گراد به مدت 2 دقیقه اعمال گردید. در انتها 5 دقیقه در دمای 72 درجه سانتی گراد قرار داده شد تا... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره نرم افزار، توزیع شده

ctcaaagaat tcaggcctct tgctgctgct cagtggtcag attttggcag 841 gcaacttatt gttccctctc ttccttaggt tactggtatg gttcctgggg aggctcacaa 901 aggtgaagga gctgcggctc atgatcaaga atccagagga agtgcatttt ggtaatctgc 961 ttcctaggtt gccgactgtg tttctctcct cgacagccat tggccttgta gcagctgggg 1021 tcacaatgtt ctccgctgtt gattggaatt... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره ایرانی بودن، طبقه بندی، معنی داری

در این پایگاه ذکر گردیده که مقادیر گزارش شده از فراوانی نسبی SNP در جو توسط محققان دیگر کمتر از این مقدار بوده است به طوری که روستاکس، باندوک و هنری و باندوک به ترتیب مقادیر SNP/bp 200، SNP/bp... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره ACT، فیزیولوژی، پایگاه اطلاعات

ژنوتیپها نسبت به رقم زراعی CM 72 جو متحملتر بوده و تحمل به شوری به طور معنیداری وابسته به نسبت یون پتاسیم به یون سدیم بود. آنالیز همبستگی نشان داد که این دو ژن اصولاً انتقال یون سدیم و... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره طبقه بندی، عدم تعادل، تحلیل داده

(Monochoria vaginalis B.)(151) به کار برده شد. با استفاده از این روش، تعیین آللهای مختلف ژنهای هدف و کاهش تعداد نمونههایی که باید تعیین فنوتیپ گردند، امکانپذیر میشود. معمولترین شکل تنوع ژنتیکی SNP... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره پژوهشگران، بیماران مبتلا، عوامل محیطی

توانند به عنوان مارکرهای اختصاصی ژنوم در براسیکا استفاده گردند. وان هوت و همکاران (2012) مناطق کد کننده ژن سندرم NBS را در 10 فرد مبتلا به این بیماری توالییابی کرده و در 8 نفر از آنها در ژن... دنباله مطلب