اغتشاشی، کنترلر، شبیه¬سازی، چرخش، دامنه¬ای، (4-8)،، بازه¬ای، قلب-LVAD، نمی¬شود.، کنترلر،، شبیه¬سازی¬ها،،

,if 30≤t≤50)┤معادله (4-3) نمودار تغییرات RS، در شکل (4-5) نشان داده شده است. شکل4- 5- تغییرات RS در طول زمان شبیه¬سازی زمانی که چنین شرایطی به مدل ترکیبی قلب-LVAD اعمال شود، برای بازه¬ای که mmHg.s/ml5/0RS= می¬باشد، سرعتی که در آن…

بطن، دریچه، دهلیز، قلب، آئورتی، انقباض، میترال، سیکل، پرشدگی، الاستیسیته، فاز،، قلب،

قلب، بطن می¬تواند نقش اصلی¬تری را در مقایسه با دهلیز بازی کند. اگرچه، چرخه قلبی اغلب به معنای سیکل عملکردی همان بطن است.شکل (2-6)، تغییرات چندین متغیر همودینامیکی را همچون فشار بطن چپ (LVP)، فشار آئورتی (AoP)، فشار دهلیز چپ…

قلب، بطن، کنترلر، بیمار، چرخش، شبیه¬سازی، عبوری، روتاری، پمپاژ، آشکارساز، آشکارسازی، پمپ¬های

مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین¬نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است. نام ونام خانوادگی : تاریخ و امضا: سپاسگزاری اکنون که…

قلب، بطن، کنترلر، ضربان، عبوری، دهلیز، آشکارسازی، سیاهرگی، قلبی،، چرخش، می¬باشد.، قلب،

در این سیستم، اندیس¬ها و شاخصه¬های مکش بر اساس دامنه زمانی، دامنه فرکانسی و دامنه فرکانسی-زمانی و تلفیق آنها، برای ایجاد تصمیم¬گیری در مورد الگوهای جریان عبوری از پمپ تعیین می¬شود. این الگوها در این سیستم، با استفاده از روش¬های…

“، ترجمه، اتوماسیون، نشر، مدیران، ‘، 1381، موسسه، ,، 1382، سازمانها، .

در خصوص سیستم های اتوماسیون اداری را به نظر کارکنان گذارده است .5 – 2 نتایج تحقیق :با عنایت به اینکه مسئله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بهبودتصمیم گیری مدیران ( در استانداری کرمانشاه و حوزه ستادی آن…

مدیران، اتوماسیون، استانداری، مفهومی، لیکرت، مکانیزم، پژوهشگر، پردازنده، سئوالات، مصاحبه، . ، : 1-

تحقیق با استفاده از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم راهنما و اساتید مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است .6ـ پیشنهاد هایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است .3 – 3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد…

تعدادنامه، ، sig، وجودارد، بهنگام، صادره، ساعات، آلفای، کرونباخ، باتوجّه، گیری: باتوجّه، 0.05

یکبار تکرار می شود، مانند ترازنامه سالیانه، حقوق و دستمزد ماهیانه4- مربوط بودن اطلاعات : اطلاعات وقتی مربوط محسوب می شود که برای وضعیت خاصی موردنیاز باشد.5- کامل بودن اطلاعات : اطلاعات وقتی کامل است که تمام نیازهای مصرف کننده…

اتوماسیون، انفورماتیک، رایانه، اطلاعاتی، تعمیرات، حقیقت، مدیران، بانکهای، ؟ سوال، بازیابی، سرپرستی، (1)

ز تحقیق به ما نشان می دهد که بین دو متغیر اتوماسیون و عملکرد رابطه مثبت وجود داشته است و اتوماسیون موجب بهبود عملکرد شرکت شده است .پایان نامه دوم موضوع : تاثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال…

اتوماسیون، دستگاههای، مکانیزه، کرد.، فعالیتها،، کار،، ابلاغ، *، کردن،، ، ؟ آیا، (همان

مربوط به کنترل ابزار، مکانیزه شود. همچنین، مکانیزه کردن تا حدود زیاد در فعالیتهایی نظیر طراحی مهندسی، کنترلی موجودی ، استفاده از ماشینهای پنجاه ساله در بارگیری سیستمهای دریافت سفارش و آزمایش به کار برده می شود. (پارکینسون و رستوم…

مثالهای، اطلاعاتی، پردازها، اسناد، توضیحات، . ، کنفرانسهای، . سیستمهای، اتوماسیون، ویدئویی، مشتری، )

مک لوید ، ص 394- 393 )2 – 29 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری برای ارائه راه حلهای موثر بمنظور پردازش شخصی و سازمانی داده ها ، انجام محاسبات و تهیه اسناد و مدارک سازمانی کاربران سیستم : هر کس که…