، دریچه، گسیختگی، سانتیمتری ، به‌دست‌آمده، میشود،، آرچینگ، همان‌گونه، آزمایشگاهی، قوسی، میباشد. ، حائل

سانتیمتری شکل 4-18: گسیختگی خاک با ارتفاع 20 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 6 سانتیمتری شکل 4-19: گسیختگی خاک با ارتفاع 20 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 8 سانتیمتری شکل 4-20: گسیختگی خاک با ارتفاع 20 سانتیمتر ناشی از جابجایی…

، retaining، soil، Civil، Soil، Engineering ، trap، Arching، Baher، Engineering، Lotfollahi، Exprimental

Sokolovski, V. V. . Static of soil media, th ed, Butterworth, Londan, pp .- Terzagi, K. . General wedge theory of earth pressure. ASCE, Transaction, , pp -- Terzagi, K. . Large retaining wall tests. Engineering News Record, Vol. ,…

، تسلیم، ساپورت، آرچینگ، گسیختگی، مجاور، محرک، …، تسلیم‌شده، رانش، bf، ناحیهی

C2=bc2 و …؛ و Cn=bcn را که به ترتیب با افق زوایای ، ، …، میسازند را رسم کنید. 12- خطوط dc1، dc2 و … و dcn را که به ترتیب با قائم زوایای ، و … و میسازند رسم…

، دریچه، گسیختگی، سانتیمتری ، ساپورت، تسلیم، (شکل، اصطکاک، سانتیمتری، به‌دست‌آمده، است. ، قوسی

حال تسلیم ab در شکل (2-1-a)، فعال (محرک) است. بر اساس این فرض قسمت بالایی منشور، مانند یک اضافه بار q بر قسمت پایینی وارد میشود و فشار وارد بر نوار در حال تسلیم توسط معادله (3-8)، تعیین میشود. اگر…

، محرک، گسیختگی، گوه، رسم، است. ، خاک‌ریز، گوههای، کنید. ، OC، چسبنده، کولمب

نظیر EA یا AF مبین حالتهای تعادل ارتجاعی خاک میباشند. 2-3-1- فشار جانبی محرک خاک رانکین این حالت تعادل به‌وسیله شکلهای (2-2-ب) و (2-2-ج) نشان داده شده است. ابتدا در نظر بگیریم که تنشهای OA و OE مبین تنشهای قائم…

گسیختگی، دریچه، حائل، گوه، محرک، تسلیم، الف)، سانتیمتری………………………………………………..76 ، سانتیمتری………………………………………………….66 ، سانتیمتری………………………………………………..79 ، سانتیمتری………………………………………………..75 ، شمع

: تسلیم شدن در خاک به دلیل حرکت رو به پایین در پایه………………………………………………………………………………..9 شکل 1-7:(a) ناحیه تسلیم در خاک زمانی که تونل در عمق بزرگی قرار میگیرد، (b) پروفایل تنش قائم در خاک موجود در بالای تونل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 شکل 1-8: شمعهای…

، تونل، آرچینگ، قوسی، دریچه، مصالح، تغییرشکل، تسلیم، اسپیرال، گوه، 4-50:، میدهد.

20……………………………………………………………………………….88 شکل 4-45: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع 25………………………………………………………………………………89 شکل 4-46: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع 15………………………………………………………………………………..89 شکل 4-47: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع 20………………………………………………………………………………..90 شکل 4-48: تغییرات نسبت سطح به…

، حائل، شمعهای، سکون، مصالح، دریچه، گسیختگی، رانش، که، زلزله، دیوار،، میباشد.

1-7: (a) ناحیه تسلیم در خاک زمانی که تونل در عمق بزرگی قرار میگیرد، (b) پروفایل تنش قائم در خاک موجود در بالای تونل (ترزاقی 1943) 1-1-4- شمعهای ردیفی گاهی برای احداث ابنیهی نگهبان خاک، شمعهای متصل به هم در…

قلب، عبوری، چرخش، بیمار، LVAD، شبیه¬سازی، RS، می¬باشد.، پمپ،، (الف) ، بطن، می¬دهد.

1@α(x_1 (t)-x ̅_1 ), if x_1≤x ̅_1 )┤ معادله (2-15) که مقدار α برابر s/ml 3.5- و مقدار x ̅_1 برابر با mmHg1 است. معادلات حالت با توجه به معادلات حالت در بخش (2-3-2)، این معادلات را برای مدل ترکیبی…