منابع مقاله درباره فراوانی تجمعی، جمع آوری اطلاعات، هوشمندی رقابتی

فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود. هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس توزیع آماره آزمون با استفاده از داده... دنباله مطلب