منابع پایان نامه با موضوع FE، تقسیم، n

مشخص میکند توان مجهول n میباشد که هنوز مشخص نشده است. در فصل گذشته نشان داده شد که با اختصاص دادن اعدادی مناسب به n میتوان دو روش FD و FE را به دست آورد. به عبارت دیگر دو روش FD و FE حالاتی... دنباله مطلب

منابع پایان نامه با موضوع مقدار خطا

است. مرز سمت راست این مسأله از نوع دریشله با هدی برابر با صفر و مرز سمت چپ این مسأله از نوع نیومن و برابر با میباشد. شکل 4- 19. مسأله‌ی زمانمند یک بعدی مربوط به مثال 7 برای حل این مسأله... دنباله مطلب

منابع پایان نامه با موضوع SDPNMi، FE، روشهای

از معادلهی 3-13 استفاده خواهد شد. معادلهی 3-13 برای گره 5 به صورت زیر نوشته میشود: 4-19 پس از اعمال این معادله به سایر گرهها ماتریس این روش به دست خواهد آمد. همان طور که در فصل 3 ذکر شد ماتریس... دنباله مطلب

منابع پایان نامه با موضوع گرههای، روشهای، افزایش

آب درون دو مخزن سمت چپ و راست را میتوان با استفاده از شیرهای خروجی طی زمان ثابت نگاه داشت. 3-3-3-2 آزمایش آبخوان آزاد این آزمایش شبیه به آزمایش بالاست تنها با این تفاوت که ارتفاع شیر... دنباله مطلب

منابع پایان نامه با موضوع مقدار خطا

خطای نسبی تمامی گرهها به دست آورده شود و سپس از آنها میانگین گیری گردد. این خطا Total Averaged Error (TAE)نامیده می‌شود. 2) میزان بیشترین و کمترین خطای به دست آمده در کل دامنه ذکر گردد. 3) تعداد... دنباله مطلب

منابع پایان نامه با موضوع معادلهی، غیر، میتوان

خصوصیات مفید استفاده از روش شبکهای، نحوهی چیدمان گرهها در همسایگی گره مورد نظر میباشد. با استفاده از این روش می‌توان گرهها را به هر تعداد و به صورت دلخواه Unstructured PNM (UPNM) در کنار گره... دنباله مطلب

منابع پایان نامه با موضوع معادلهی، زیر، میتوان

میباشد. پ) شرایط رابین (Robin): در این نوع شرایط ترکیب خطی از جواب و مشتق آن در مرز مشخص میباشد . این نوع از مرزها میتواند مشخص کنندهی مرزهای یک آبخوان تراوا leaky aquifer باشد. شکل 3- 8. در نظر... دنباله مطلب

منابع پایان نامه با موضوع معادلهی، شبکهای، میتوان

{∂u/(∂n_x )} تنها یکی مجهول میباشد و دیگری به علت شرایط مرزی معلوم است. بنابراین دستگاهی n معادله و n مجهول حاصل خواهد شد. روش عناصر مرزی به علت عدم احتیاج به تنظیم شبکه بندی در مسایلی که... دنباله مطلب

منابع پایان نامه با موضوع مرور زمان، ساده سازی

معادلات سه بعدی نیز به کار گرفت و تنها محدودیت این روش به شرایط غیرخطی حرکت آب درون محیط متخلخل برمی‌گردد. سیستم مقاومت: از آنجا که خازن حکم ذخیره‌سازی دارد و آن را می‌توان با ضریب... دنباله مطلب

منابع پایان نامه با موضوع استاندارد

2-6). آنها معادلهی حفرات را به صورت زیر با شعاع انحنای r و توان n در نظر گرفتند (شکل 2-7) (Acharya et al., 2004). شکل 2- 6. شکلهای مورد استفاده در شبیه سازی حفرات و مجاری موجود در محیط متخلخل (Acharya et... دنباله مطلب